Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 7. maaliskuuta 2013

Ympäristö: Mitä muovijätteelle pitäisi tehdä? Uusi vihreä kirja avaa EU:n laajuisen keskustelun

Muovista on tullut välttämättömyys modernissa maailmassamme. Muovi on monipuolinen ja kestävä materiaali. Materiaalin kestävyys aiheuttaa kuitenkin jätehuolto-ongelmia. Euroopan komission tänään julkaiseman vihreän kirjan tavoitteena on käynnistää jäsennelty keskustelu siitä, miten voitaisiin parantaa muovituotteiden ympäristöystävällisyyttä koko niiden elinkaaren ajan sekä vähentää ympäristöön joutuvan muovijätteen määrää.

”Muovijätteiden käsittely on merkittävä haaste ympäristönsuojelulle, mutta myös valtava mahdollisuus parantaa resurssitehokkuutta”, totesi komissaari Janez Potočnik. Uskon, että muovilla on tulevaisuus kierrätystaloudessa, jossa suuret kierrätysmäärät tarjoavat ratkaisuja materiaalipulaan.Kutsun kaikki sidosryhmät osallistumaan keskusteluun siitä, miten muovi voi olla pikemminkin osa ratkaisua kuin ongelma”, hän lisäsi.

Kun muovijätettä pääsee ympäristöön – erityisesti meriympäristöön – se voi säilyä siinä satoja vuosia. Valtameriin ja meriin pääsee vuosittain jopa 10 miljoonaa tonnia roskia, suurimmaksi osaksi muovia. Meret ovatkin maailman suurin muovin kaatopaikka.

Kertakäyttöyhteiskunnassamme muovi mielletään usein halvaksi ja poisheitettäväksi materiaaliksi ja sen kierrätysaste on alhainen. Puolet Euroopassa syntyvästä muovijätteestä sijoitetaan kaatopaikoille. Tätä olisi vältettävä, koska muovi voi sisältää vaarallisia osia. Kaatopaikoilla muovista voi aiheutua ei-toivottuja päästöjä ja syntyä voimakkaasti saastuttavia jäämiä.

Vihreässä kirjassa korostetaan muovin keskeistä tehtävää useissa teollisuuden prosesseissa ja sovelluksissa sekä korkeammista kierrätysasteista saatavaa taloudellista hyötyä. Maailman väestömäärän kasvaessa ja luonnonvarojen ehtyessä muovien kierrättäminen voi korvata ensiömateriaalien käyttöä. Tämän muutoksen nopeuttamiseksi tarvitaan parempia toimintapuitteita tukemaan ekosuunnittelua ja -innovaatioita, joiden avulla jätteen syntymisen ehkäiseminen ja kierrätys sisällytetään muovituotteiden suunnitteluun.

Muovijätteen aiheuttamia erityishaasteita ei käsitellä erityisesti voimassa olevassa EU:n jätelainsäädännössä. Jäsenvaltioiden olisi suosittava jätteen syntymisen ehkäisemistä ja kierrätystä muun jätehuollon sijaan, kuten jo tapahtuu jätepolitiikan puitedirektiivissä käsitellyissä jätevirroissa. Lisätoimia tarvitaan kuitenkin selkeästi. Vihreän kirjan tavoitteena on tietojen ja näkemysten kokoaminen muovijätteen vaikutusten arvioimiseksi ja näiden vaikutusten vähentämistä koskevan eurooppalaisen strategian muodostamiseksi. Sidosryhmiä pyydetään esittämään näkemyksensä siitä, olisiko voimassa olevaa lainsäädäntöä mukautettava muovijätteen huomioon ottamiseksi sekä muovijätteen uudelleenkäytön, kierrätyksen ja hyödyntämisen edistämiseksi kaatopaikalle sijoittamisen sijaan. Näkemyksiä halutaan myös mahdollisten kierrätystavoitteiden sekä taloudellisten toimien, kuten kaatopaikoille sijoittamista koskevan kiellon, kaatopaikkaverojen ja omien jätekustannusten maksamista koskevien järjestelmien, tehokkuudesta. Vihreässä kirjassa pyydetään myös näkemyksiä siitä, miten muovin rakenteellista ja kemiallista suunnittelua voidaan kehittää kierrätettävyyden parantamiseksi, miten voidaan vähentää merien roskaantumista, ja olisiko biohajoavia muoveja edistettävä.

Seuraavat vaiheet

Vihreästä kirjasta järjestetään 26 kysymyksestä koostuva kuuleminen, johon voi osallistua vuoden 2013 kesäkuun alkuun saakka. Tulokset otetaan huomioon laadittaessa uusia toimia vuonna 2014 osana laajempaa jätepolitiikan uudelleentarkastelua. Uudelleentarkastelussa kiinnitetään erityisesti huomiota tavoitteisiin, jotka koskevat jätteen hyödyntämistä ja kaatopaikalle sijoittamista. Lisäksi tehdään jälkiarviointi viidestä direktiivistä, jotka koskevat eri jätevirtoja.

Tausta

Reilun sadan vuoden kuluessa muovista on tullut välttämättömyys nykyaikaisessa kuluttajatuotteiden massatuotantoon liittyvässä suunnittelussa ja valmistuksessa. Vuonna 1950 muovia tuotettiin maailmassa 1,5 miljoonaa tonnia. Vain reilut 50 vuotta myöhemmin, eli vuonna 2008, maailmanlaajuinen vuosituotanto oli jo 245 miljoonaa tonnia. Tämän suuntauksen odotetaan jatkuvan. Meriympäristö on erityisen haavoittuvainen muovijätteiden vaikutuksille. Muovijäte muodostaa 80 prosenttia Atlantin valtameren ja Tyynen valtameren jätelautoista. Merieläimet nielevät muovinpalasia ja jäävät niihin kiinni. Muovijäämät jopa kaukaisimmilla meri- ja rannikkoalueilla ovat hinta, jonka joudumme maksamaan liiallisesta muovijätteestä. Tavanomainen muovi sisältää myös useita kemiallisia lisäaineita, joskus jopa suurina määrinä. Ne voivat aiheuttaa syöpää tai muita myrkyllisiä reaktioita taikka vaikuttaa hormonitoimintaan.

Voimassa olevassa jätelainsäädännössä on jo joitakin strategisia osia, joilla puututaan muovijätteeseen. Jätehuollon puitedirektiivissä (2008/98/EY) keskitytään muun muassa elinkaariajatteluun, jätteiden syntymisen ehkäisemiseen jätehuoltotoimintojen sijaan, laajennettuun tuottajan vastuuseen, tuotesuunnitteluun, resurssitehokkuuteen ja resurssien säästämiseen. Komissio esitteli lisäksi vuonna 2011 ehdotuksen etenemissuunnitelmaksi kohti resurssitehokasta Eurooppaa ja teki vuonna 2012 ehdotuksen seitsemänneksi ympäristötoimintaohjelmaksi, joissa molemmissa kehitetään edelleen ajatusta EU:n tavoitteista meriympäristön roskaamisen vähentämiseksi. Nämä ehdotukset ovat nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyssä.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/plastic_waste_en.htm

Ks. myös http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Yhteydenotot:

Joe Hennon (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar