Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 7. marts 2013

Miljø: Hvad skal vi gøre ved plastaffald? Ny grønbog opfordrer til at overveje problemstillingen i hele EU

Plast er et uundgåeligt materiale i vores moderne verden. Plastprodukter er alsidige og holdbare, men netop denne holdbarhed kan gøre bortskaffelsen problematisk. En grønbog, som Europa-Kommissionen offentliggjorde i dag, sigter mod at igangsætte en struktureret debat om, hvordan man producerer plastprodukter, som er mere bæredygtige over hele deres livscyklus, og hvordan man mindsker miljøvirkningerne af plastaffald.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: "Håndteringen af plastaffald er en stor udfordring, når det gælder miljøbeskyttelse, men det er også en virkelig god lejlighed til at øge ressourceeffektiviteten. Jeg tror på, at der er en fremtid for plast i en industriel symbiose, hvor en stor genanvendelsesprocent kan være løsningen på materialeknaphedsproblemer. Jeg opfordrer alle interesseparter til at deltage i overvejelserne om, hvordan vi gør plast til en del af løsningen i stedet for en del af problemet."

Når plastaffald først havner i miljøet, og navnlig i havmiljøet, kan det "overleve" i flere hundrede år. Op til 10 mio. tons affald, hovedsagelig plast, ender i verdenshavene hvert år og gør dem til verdens største plastlosseplads.

Plast opfattes tit som et billigt engangsmateriale i vores forbrugssamfund, og genanvendelsesprocenten er lille. Halvdelen af alt plastaffald, der opstår i EU, ender på deponeringsanlæg, hvilket bør undgås, da plast kan indeholde farlige stoffer, og bortskaffelse kan medføre uønskede emissioner og koncentrerede og forurenende reststoffer.

Grønbogen understreger den nøglerolle, som plast spiller i mange industriprocesser og anvendelser, og de potentielle økonomiske gevinster ved en bedre genanvendelse. I takt med at verdens befolkning vokser, og naturressourcer bliver mere og mere knappe, vil genvinding af plast blive et alternativ til anvendelsen af nye ressourcer. For at fremskynde denne ændring er der behov for bedre rammebetingelser, som understøtter miljøvenligt design og miljøinnovation, og som integrerer affaldsforebyggelse og genanvendelse i udformningen af plastprodukter.

EU's affaldslovgivning er aktuelt ikke fokuseret på de særlige udfordringer i forbindelse med plastaffald. Medlemsstaterne bør fremme affaldsforebyggelse og genanvendelse frem for andre bortskaffelsesformer, sådan som det er tilfældet for alle affaldsstrømme, der er omhandlet i rammedirektivet om affald, men der skal helt klart mere til end det. Formålet med grønbogen er at indsamle oplysninger og synspunkter, for at bedømme virkningerne af plastaffald og definere en europæisk strategi til afbødning af disse virkninger. Interesseparterne opfordres til at bidrage med deres synspunkter om, hvorvidt og hvordan den eksisterende lovgivning bør tilpasses for at håndtere plastaffald og fremme genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af plastaffald frem for at deponere det. Der ønskes også synspunkter, hvad angår effektiviteten af potentielle mål for genanvendelse og økonomiske foranstaltninger, f.eks. forbud mod deponering, deponeringsafgifter og mængdebaseret renovationsafregning (PAYT). Grønbogen stiller også spørgsmål om, hvordan man kan forbedre plasts modularitet og kemiske udformning med henblik på bedre genanvendelighed, hvordan man kan reducere mængden af affald i havet, og om der er behov for at fremme biologisk nedbrydelig plast.

De næste skridt

Høringen, som omfatter 26 spørgsmål, vil vare indtil begyndelsen af juni 2013. Resultatet vil indgå i yderligere politisk indsats i 2014 som led i en bredere revision af affaldspolitikken, som navnlig kommer til at fokusere på de nuværende mål for affaldsnyttiggørelse og -deponering, og en efterfølgende evaluering af fem direktiver, der dækker forskellige affaldsstrømme.

Baggrund

I løbet af lidt mere end et århundrede er plast blevet uundværligt i moderne teknik og konstruktion i massefremstillingen af forbrugsvarer. I løbet af blot 50 år er verdens plastproduktion steget fra 1,5 mio. tons årligt i 1950 til 245 mio. tons i 2008, og denne tendens forventes at fortsætte. Havmiljøet er særlig sårbart over for plastaffald. Plastaffald udgør 80 % af de enorme affalds-øer i Atlanterhavet og Stillehavet, som skader havets dyr, når de filtres ind i plast eller indtager det. Tilstedeværelsen af plastrestprodukter, også i de mest fjerntliggende områder af verdens have og kyster, viser, at der er en pris at betale for overfloden af plastaffald. Almindeligt plast indeholder også en lang række, og sommetider en stor andel, af kemiske tilsætningsstoffer, som kan være kræftfremkaldende, fremprovokere andre toksiske reaktioner eller fungere som hormonforstyrrende stoffer.

I den nuværende lovgivning om affald findes allerede nogle strategiske tiltag til at tackle plastaffald i miljøet. Rammedirektivet om affald (2008/98/EF), som fokuserer på elementer, som f.eks. livscyklustankegangen, affaldsforebyggelse frem for affaldsoperationer, udvidet producentansvar, produktdesign, ressourceeffektivitet og ressourcebevarelse. Overvejelserne videreføres desuden med køreplanen for et ressourceeffektivt Europa fra 2011 og det syvende miljøhandlingsprogram, som Kommissionen foreslog i 2012, og som i øjeblikket behandles af Europa-Parlamentet og Rådet, med henblik på overvejelser vedrørende kvantitative mål for nedbringelse af affaldsmængden i havet for hele EU.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/plastic_waste_en.htm

Se også: http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar