Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 mars 2013

EU-invånarna vill se fler kvinnliga ledare i utvecklingsländerna

I samband med den internationella kvinnodagen 2013 publiceras en ny Eurobarometer som visar att 78 procent av EU-invånarna anser att fler kvinnor med politisk makt i utvecklingsländerna skulle göra saker och ting bättre.

Drygt tre fjärdedelar av de tillfrågade säger att fler kvinnliga ledare i utvecklingsländerna skulle förbättra respekten för de mänskliga rättigheterna, 72 procent menar att levnadsvillkoren skulle förbättras och 65 procent tror att krig och konflikter skulle förhindras.

Över nio av tio anser att jämställdhet gör att samhället i allmänhet fungerar bättre och att alla biståndsprogram bör ta särskild hänsyn till kvinnors rättigheter.

På frågan om hur problem i utvecklingsländerna påverkar kvinnor och män svarar de flesta att kvinnor drabbas mer än männen av fysiskt våld (83 %), svårigheter att utbilda sig (63 %), brott mot de mänskliga rättigheterna och brist på inkomst/jobb (båda 61 %).

– Vi sätter alltid kvinnorna i första rummet och ser till att våra biståndsprogram tar hänsyn till kvinnorna i allt från utbildning och sjukvård till jordbruk och energi. Jag är därför mycket glad att se att de flesta i EU håller med oss, säger utvecklingskommissionär Andris Piebalgs. Det är också intressant att se hur många som anser att kvinnor vid makten kan bidra till en positiv utveckling. Det är viktigt att alla kvinnor får möjlighet att utnyttja sin potential, oavsett var de bor.

Kvinnor i utvecklingsländerna fortsätter att diskrimineras och löper allvarliga hälsorisker, särskilt i samband med graviditet och förlossning. Var tredje kvinna utsätts någon gång i livet för våld. Som världens näst största biståndsgivare spelar EU en nyckelroll för att bidra till flickors och kvinnors utveckling.

Sedan 2004 har kommissionen bidragit till följande:

  • Mer än 85 000 fler flickor och kvinnor har gått på högstadiet eller gymnasiet.

  • Vid över 4 miljoner förlossningar har vårdpersonal funnits till hands.

  • 10,8 miljoner konsultationer om reproduktiv hälsa har gjorts.

Bakgrund och resultat

På den internationella kvinnodagen presenterar EU-kommissionen en Eurobarometerundersökning om EU-invånarnas syn på jämställdhet och behovet av att öka kvinnors inflytande i utvecklingsländerna. Över 25 000 invånare i de 27 EU-länderna deltog i undersökningen.

Över nio av tio anser att jämställdhet gör att samhället fungerar bättre och att alla biståndsprogram ska ta särskild hänsyn till kvinnors rättigheter. Svaren om jämställdhet skiljer sig inte mycket åt mellan länderna. De högsta siffrorna hittar vi i Sverige, Nederländerna och Rumänien (alla 96 %) och de lägsta i Lettland, Slovenien (båda 87 %) och Estland (86 %).

Överlag anser de tillfrågade att kvinnor drabbas mer än män av fysiskt våld (83 %), svårigheter att utbilda sig (63 %), brott mot de mänskliga rättigheterna och brist på inkomst/jobb (båda 61 %).

Hunger och undernäring (50 %) och hiv och aids (59 %) var de enda problemen där man trodde att män och kvinnor drabbades i samma utsträckning.

EU-invånarna tror att fler kvinnor med politisk makt och inflytande bidrar till positiva förändringar i utvecklingsländerna. Respekten för mänskliga rättigheter var den fråga som gav flest positiva svar och över tre fjärdedelar ansåg att fler kvinnor skulle förbättra situationen (78 %). Tätt efter följde kvinnornas roll för bättre levnadsvillkor och färre krig och konflikter (72 % respektive 65 %). Svenskar, finländare och irländare var de som i störst utsträckning svarade att fler kvinnor i ledande ställning skulle förbättra saker och ting.

Läs mer

Eurobarometer om kvinnor i utvecklingsländer:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#372

Vad EU gör för kvinnor i utvecklingsländer:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/index_en.htm

Utvecklingskommissionär Andris Piebalgs webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Webbplatsen för generaldirektoratet för utveckling och samarbete – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Alexandre Polack (+32 2 2990 677)


Side Bar