Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 7. maaliskuuta 2013

EU-kansalaisten mielestä kehitysmaissa tarvittaisiin enemmän naisia johtoasemiin

Tänään kansainvälisen naistenpäivän aattona uusi Eurobarometri-tutkimus osoittaa, että 78 prosenttia eurooppalaisista uskoo tilanteen kehitysmaissa muuttuvan myönteiseen suuntaan, jos siellä lisätään naisten määrää poliittisesti vaikutusvaltaisissa asemissa.

Yli kolme neljäsosaa tutkimukseen osallistuneista oli sitä mieltä, että naisten määrän lisääminen kehitysmaiden päättävissä asemissa edistäisi ihmisoikeuksien kunnioittamista, 72 prosenttia katsoi sen parantavan myös elinoloja, ja 65 prosenttia uskoi sen estävän konflikteja ja sotia.

Yli yhdeksän eurooppalaista kymmenestä uskoo, että sukupuolten tasa-arvo parantaa yhteiskuntien toimintaa yleensä ja että naisten oikeuksiin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota kaikissa avustusohjelmissa.

Kysyttäessä kehitysmaiden ongelmien vaikutuksista miehiin ja naisiin useimmat vastaajista (83 %) katsoivat naisten joutuvan miehiä useammin fyysisen väkivallan kohteeksi, 63 prosenttia arvioi, että naisten on vaikeampi päästä koulutukseen, ja 61 prosenttia uskoi, että naisten perusihmisoikeuksia kunnioitetaan huonommin ja että naiset ovat useammin ilman tuloja tai työpaikkaa.

Kehitysyhteistyöstä vastaava EU-komissaari Andris Piebalgs totesi naisten olevan keskeisellä sijalla kaikissa EU:n kehitysyhteistyötoimissa. ”Varmistamme naisten aseman huomioon ottamisen kaikissa avustusohjelmissamme, koskivatpa ne sitten koulutusta ja terveydenhoitoa tai maataloutta ja energiaa. Olen ilahtunut siitä, että eurooppalaisten enemmistö kannattaa tätä toimintamallia.

On myös kiinnostavaa havaita, että näin monet kansalaiset uskovat naisten pääsyllä päättäviin asemiin olevan myönteinen vaikutus. Jokaisen naisen on saatava tilaisuus osoittaa kykynsä riippumatta siitä, missä hän asuu”, Piebalgs totesi.

Naisiin kohdistuu kehitysmaissa edelleen ankaraa syrjintää sekä vakavia terveysriskejä, jotka koskevat erityisesti odottavien äitien terveyttä. Kolmannes naisista joutuu elämänsä aikana kokemaan väkivaltaa. Koska EU on maailman toiseksi suurin avunantaja, sillä on merkittävä osuus naisten ja tyttöjen aseman parantamisessa.

Komission tuen ansiosta vuodesta 2004 on saavutettu seuraavia tuloksia:

  • yli 85 000 uutta naisopiskelijaa on aloittanut ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuksen

  • hoitohenkilökunta osallistui yli 4 miljoonaan synnytykseen

  • lisääntymisterveyteen liittyviä vastaanottokäyntejä suoritettiin 10,8 miljoonaa.

Tausta ja tärkeimmät tulokset

Euroopan komissio esittelee kansainvälisenä naistenpäivänä Eurobarometri-tutkimuksen, josta käyvät ilmi Euroopan kansalaisten näkemykset sukupuolten tasa-arvosta kehitysmaissa ja tarpeesta voimaannuttaa näiden maiden naisia. Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä yli 25 000:ta kansalaista kaikissa 27 jäsenvaltiossa.

Yli yhdeksän vastaajaa kymmenestä katsoo, että sukupuolten tasa-arvo parantaa yhteiskuntien toimintaa ja että naisten oikeuksiin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota kaikissa avustusohjelmissa. Sukupuolten tasa-arvoa koskevissa näkemyksissä oli huomattavan vähän vaihtelua eri EU-maiden välillä. Tasa-arvon myönteisiin vaikutuksiin uskottiin eniten Ruotsissa, Alankomaissa ja Romaniassa (kaikki 96 %) ja vähiten Latviassa, Sloveniassa (molemmat 87 %) ja Virossa (86 %).

Kaiken kaikkiaan vastaajat katsoivat, että naisiin miehiä vakavammin kohdistuvia ongelmia ovat ennen kaikkea fyysinen väkivalta (83 %), koulutukseen pääsyn vaikeudet (63 %), perusihmisoikeuksien jääminen toteutumatta ja tulojen tai työpaikan puute (molemmat 61 %).

Vastaajien mielestä naisiin ja miehiin suunnilleen yhtä paljon vaikuttivat ainoastaan nälkä ja aliravitsemus (50 %) sekä HIV/aids (59 %).

Eurooppalaiset katsovat, että jos kehitysmaissa saataisiin lisää naisia poliittisesti vaikutusvaltaisiin asemiin, vaikutukset olisivat myönteisiä. Suurimman vaikutuksen EU:n vastaajat uskoivat kohdistuvan ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, sillä sen osalta yli kolme neljäsosaa (78 %) vastaajista arvioi naisten suuremman vaikutusvallan parantavan tilannetta. Myönteiseen kehitykseen uskottiin myös ihmisten elinolojen paranemisen (72 %) ja konfliktien ja sotien ehkäisemisen (65 %) kohdalla. Kaikkein eniten naisten johtoasemiin pääsyn myönteisiin vaikutuksiin uskoivat suomalaiset, ruotsalaiset ja irlantilaiset vastaajat.

Lisätietoja

Naisten asemaa kehitysmaissa koskeva Eurobarometri-tutkimus:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#372

Lisätietoja EU:n toiminnasta kehitysmaiden naisten parissa:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/index_en.htm

Kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgsin verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

EuropeAid-kehitys- ja yhteistyöpääosaston verkkosivut:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_fi.htm

Yhteyshenkilö:

Alexandre Polack (+32 2 2990 677)


Side Bar