Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 07. märts 2013

Rohkem naisi võimu juures muudaks elu arengumaades paremaks

Tänavuse aasta rahvusvahelise naistepäeva eel näitab uus Eurobaromeetri uuring, et 78% eurooplastest usub, et kui arengumaades oleks poliitiliste juhtide seas rohkem naisi, liiguksid asjad paremuse poole.

Üle kolme neljandiku vastanutest ütles, et kui arengumaades oleks juhtivatel kohtadel rohkem naisi, siis paraneks inimõiguste austamine, 72% leidis, et see parandaks ka elutingimusi ning 65% usub, et see aitaks vältida konflikte ja sõdu.

Rohkem kui 9 kümnest eurooplasest arvas, et sooline võrdõiguslikkus parandab ühiskonna toimimist ning et kõikides abiprogrammides tuleks pöörata eritähelepanu naiste õigustele.

Selle kohta, kuidas probleemid arengumaades puudutavad mehi ja naisi, arvas enamik vastanutest, et naiste vastu suunatud füüsilist vägivalda on rohkem (83%), samuti on naistel keerulisem saada haridust (63%), esineb probleeme põhiliste inimõiguste austamisega ning sissetuleku ja töökoha puudumine on naiste hulgas suuremad (61%).

ELi arenguvolinik Andris Piebalgs märkis: „Kõiges, mis me teeme, on naised alati kesksel kohal. Meie abiprogrammides haridusest tervishoiu, põllumajanduse ja energiaküsimusteni võetakse naisi alati arvesse, nii et mul on hea meel tõdeda, et suurem osa eurooplasi toetab seda lähenemisviisi."

Ta lisas: “Ma olen põnevil, kui palju inimesi arvavad, et juhtivatel kohtadel olevad naised võivad muuta asju paremuse poole. On tähtis, et igal naisel oleks võimalus oma potentsiaali täiel määral rakendada, olenemata sellest, kus ta elab."

Arengumaades kannatavad naised väga tugevalt diskrimineerimise all ja nende terviseriskid on suured, eelkõige emadel. Üks kolmandik naistest puutub elu jooksu kokku vägivallaga. Maailma suuruselt teise abiandjana on ELil väga tähtis roll naiste ja tüdrukute arengu toetamisel.

Alates 2004. aastast on tänu komisjoni abile:

  • rohkem kui 85 000 uut naisõpilast registreeritud keskhariduse omandamise programmi;

  • rohkem kui 4 miljoni sünnituse juures olnud meditsiinitöötaja;

  • antud rohkem kui 10,8 miljonit konsultatsiooni reproduktiivtervise teemal.

Taust ja peamised tulemused

Rahvusvahelisel naistepäeval esitleb Euroopa Komisjon Eurobaromeetri uuringut Euroopa kodanike nägemuse kohta soolisest võrdõiguslikkusest ja vajaduse kohta võimestada naisi arengumaades. Uuringus küsitleti rohkem kui 25 000 kodanikku 27 liikmesriigist.

Rohkem kui 9 kümnest uuringus osalejast arvas, et sooline võrdõiguslikkus parandab ühiskonna toimimist ning et kõikides abiprogrammides tuleks pöörata eritähelepanu naiste õigustele. Vastuste tulemused soolise võrdõiguslikkuse kohta erinesid liikmesriigiti vähe: kõige kõrgemad tulemused saadi Rootsis, Madalmaades ja Rumeenias (kõik 96%) ja madalaimad Lätis ja Sloveenias (mõlemas 87%) ning Eestis (86%).

Kokkuvõttes arvavad ELi vastajad, et probleemid, mis mõjutavad naisi meestest rohkem, on vägivald (83%), juurdepääs haridusele (63%), peamiste inimõiguste austamine ja sissetuleku/töö puudumine (mõlemad 61%).

Nälg ja alatoitumine (50%) ning HIV/AIDS (59%) olid ainsad probleemid, mis ELi vastajate arvates puudutavad mehi ja naisi laias laastus võrdselt.

Eurooplased arvavad, et kui poliitilise võimu juures ja mõjukatel kohtadel oleks rohkem naisi, avaldaks see arengumaadele positiivset mõju. Just inimõiguste austamise küsimuses saadi ELi kodanikelt kõige rohkem positiivseid vastuseid: nii arvas kolm neljandikku vastanutest, et rohkem naisi võimul muudaks asju paremuse suunas (78%). Väikese vahega järgnesid inimeste elutingimused (72%) ning konfliktide ja sõdade ärahoidmine (65%). Rootsi, Soome ja Iirimaa elanikud vastasid kõige enam, et naised kõnealustel ametikohtadel muudaksid asju paremuse suunas.

Lisateave

Eurobaromeetri uuring naiste kohta arengumaades:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#372

Lisateave ELi tegevuse kohta, mis on suunatud naistele arengumaades:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/index_en.htm

Euroopa Komisjoni arenguvoliniku Andris Piebalgsi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Arengu ja koostöö peadirektoraadi EuropeAid veebisait:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Kontaktisik :

Alexandre Polack (+32 2 2990 677)


Side Bar