Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE FI

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 6 mars 2013

Statligt stöd: Kommissionen godkänner den finländska kortfristiga exportkreditförsäkringen

Europeiska kommissionen har fastställt att den finländska stödordningen med kortfristig exportkreditförsäkring överensstämmer med EU-reglerna för statligt stöd. Stödordningen inskränker sig till försäkringsskydd som idag inte finns på den privata marknaden och håller avgifterna inom rimliga gränser. Kommissionen godkände åtgärden till och med den 31 december 2015.

– Exportkreditförsäkringen är inriktad på de områden där marknaden idag inte erbjuder något försäkringsskydd, t.ex. risker för små och medelstora företag. Den innehåller också spärrar för att begränsa eventuell snedvridning av konkurrensen, säger Joaquín Almunia, kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrenspolitiken.

Enligt den anmälda stödordningen ska det finländska publika företaget Finnvera Abp erbjuda kortfristiga exportkreditförsäkringar till företag som är etablerade i Finland. Skyddet skulle endast komma i fråga för ekonomiskt sunda transaktioner.

Skyddet omfattar två riskkategorier:

- Risker för små och medelstora företag

- Enstaka risktäckning med en riskperiod på minst 181 dagar men mindre än två år, där risken är förknippad med en enda exporttransaktion som inte täcks inom ramen för en portföljförsäkring från privata försäkringsgivare.

Spärrarna innebär att staten endast täcker transaktioner för vilka privat täckning inte är tillgänglig på marknaden och att de privata försäkringsgivarna inte trängs ut om de skulle vara villiga att täcka sådana risker. De premier som tas ut för detta skydd är rimliga och i linje med meddelandet om exportkredit från 2012, eftersom den minimipremie som Finnvera tar ut uppfyller villkoren i meddelandet. Finland kommer också att offentliggöra information om användningen av stödordningen.

Kommissionens slutsats var därför att åtgärden uppfyller villkoren enligt meddelandet om kortfristig exportkreditförsäkring (se reglerna här).

Bakgrund

En icke-konfidentiell version av beslutet kommer att finnas tillgänglig med ärendenummer SA.35701 i registret över statligt stöd på GD Konkurrens webbplats när eventuella konfidentialitetsproblem har lösts. Nya offentliggöranden av beslut om statligt stöd på internet och i Europeiska unionens officiella tidning förtecknas i e-nyhetsbrevet för statligt stöd State Aid Weekly e-News.

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani (+32 22974513)

Maria Madrid Pina (+32 22954530)


Side Bar