Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 06 Μαρτίου 2013

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή κινεί έρευνα σε βάθος σχετικά με αύξηση κεφαλαίου ύψους 31,3 εκατ. ευρώ και με ένα "πακέτο διάσωσης" για την Cyprus Airways

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε έρευνα σε βάθος σχετικά με ορισμένα δημόσια μέτρα στήριξης υπέρ της Cyprus Airways. Κατά το παρόν στάδιο, η Επιτροπή αμφιβάλλει κατά πόσο τα μέτρα αυτά είναι σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Η κίνηση έρευνας σε βάθος παρέχει στα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη την ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα υπό εξέταση μέτρα χωρίς να προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας. Ωστόσο, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι κανένα πρόσθετο μέτρο κρατικής ενίσχυσης υπέρ της Cyprus Airways δεν πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή κίνησε προκαταρκτική έρευνα τον Φεβρουάριο του 2012, όταν πληροφορήθηκε από δημοσιεύματα του Τύπου ότι προβλεπόταν αύξηση κεφαλαίου για την Cyprus Airways. Η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2013 και φαίνεται ότι το κυπριακό Δημόσιο συνεισέφερε ποσό ύψους 31,3 εκατ. ευρώ, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή ήταν ελάχιστη. Ένα μέτρο δημόσιας στήριξης συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια των κανόνων της ΕΕ εάν δεν θα είχε πραγματοποιηθεί υπό όρους που θα ήταν αποδεκτοί για έναν ιδιωτικό φορέα που ενεργεί βάσει των κανόνων της αγοράς. Κατά το παρόν στάδιο, η Επιτροπή αμφιβάλλει κατά πόσον η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε υπό όρους της αγοράς. Μάλιστα, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυσχέρειες και τις προοπτικές βιωσιμότητας της εταιρείας, η πλειονότητα των ιδιωτών μετόχων αποφάσισε να μη συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου.

Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2012 οι κυπριακές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή ενίσχυση διάσωσης με τη χορήγηση δανείου ύψους 73 εκατ. ευρώ υπέρ της Cyprus Airways. Φαίνεται ότι το 2013 εκταμιεύτηκαν ήδη πληρωμές στο πλαίσιο του εν λόγω δανείου. Κάτι τέτοιο θα αντέβαινε στη λεγόμενη «υποχρέωση αναμονής» που προβλέπουν οι κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με την οποία κρατικές ενισχύσεις χορηγούνται μόνο κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής. Επιπλέον, η Cyprus Airways είχε ήδη λάβει ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης το 2007. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, οι προβληματικές επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν ενίσχυση διάσωσης και αναδιάρθρωσης μία μόνο φορά σε περίοδο 10 ετών (σύμφωνα με τη λεγόμενη αρχή της «εφάπαξ ενίσχυσης»). Η Επιτροπή διατηρεί επίσης αμφιβολίες κατά πόσον υφίσταται ένα αξιόπιστο σχέδιο αναδιάρθρωσης για την Cyprus Airways.

Τέλος, το κυπριακό Δημόσιο προτίθεται να χορηγήσει χαριστική αποζημίωση στους εργαζομένους της Cyprus Airways που θα απολυθούν, πέραν των όσων δικαιούνται βάσει της κυπριακής νομοθεσίας. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η χαριστική χορήγηση αποζημίωσης στους απολυθέντες ενδέχεται να συνιστά πλεονέκτημα για την εταιρεία.

Ιστορικό

Η Cyprus Airways ιδρύθηκε το 1947 και δραστηριοποιείται κυρίως στην αεροπορική μεταφορά επιβατών και φορτίων. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Κύπρου. Πλειοψηφικός μέτοχος της εταιρείας είναι το κυπριακό Δημόσιο. Η Cyprus Airways είναι ο μόνος αερομεταφορέας που έχει την κύρια έδρα των δραστηριοτήτων του στη νήσο, και συγκεκριμένα στον αερολιμένα της Λάρνακας. Πραγματοποιεί τακτικές πτήσεις προς 41 προορισμούς και διαθέτει στόλο 11 αεροσκαφών. Υπήρξε προβληματική επιχείρηση επί σειρά ετών, εκτός από την περίοδο 2007-2009, όταν είχε λάβει κρατική ενίσχυση αναδιάρθρωσης (βλ. IP/07/197). Η καθαρή θέση της επιχείρησης είναι σήμερα αρνητική.

Η Επιτροπή κίνησε πρόσφατα άλλες έρευνες σχετικά με μέτρα δημόσιας στήριξης που χορηγήθηκαν υπέρ εθνικών αερομεταφορέων, και συγκεκριμένα υπέρ της Air Baltic (βλ. IP/12/1245), της Adria Airways (βλ. IP/12/1246) και της Estonian Air (βλ. IP/13/133). Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης πρόσφατα αποφάσεις όσον αφορά την Air Malta (βλ. IP/12/702), την Czech Airlines (βλ.IP/12/981) και τη LOT (βλ.IP/12/1243).

Οι δημόσιες παρεμβάσεις σε εταιρείες που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες δεν θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις όταν πραγματοποιούνται υπό όρους που θα ήταν επίσης αποδεκτοί για έναν ιδιώτη επενδυτή σε οικονομία της αγοράς (η «αρχή του επενδυτή σε οικονομία αγοράς»). Σε αντίθετη περίπτωση, η δημόσια παρέμβαση συνιστά κρατική ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεδομένου ότι παρέχει στον δικαιούχο οικονομικό πλεονέκτημα το οποίο δεν έχουν οι ανταγωνιστές του. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα εκτιμήσει κατά πόσον η εν λόγω ενίσχυση μπορεί να θεωρηθεί συμβιβάσιμη με τους κανόνες της ΕΕ που επιτρέπουν ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων.

Βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τις ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης, οι προβληματικές επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν κρατική ενίσχυση υπό ορισμένους όρους. Οι ενισχύσεις αυτές έχουν πολλές πιθανότητες να προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά της ΕΕ διότι διατηρούν εν ζωή κατά τρόπο τεχνητό εταιρείες οι οποίες σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε να είχαν εξέλθει από την αγορά. Ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί για περίοδο έξι μηνών («ενίσχυση διάσωσης»). Πέραν της περιόδου αυτής, πρέπει είτε να επιστρέφεται η ενίσχυση είτε να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σχέδιο αναδιάρθρωσης προκειμένου να εγκριθεί η ενίσχυση («ενίσχυση αναδιάρθρωσης»). Το σχέδιο πρέπει να εξασφαλίζει ότι η βιωσιμότητα της εταιρείας θα αποκατασταθεί χωρίς περαιτέρω κρατική στήριξη, ότι η επιχείρηση συμβάλλει στο κόστος αναδιάρθρωσής της και ότι οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκαλούνται από την ενίσχυση αντιμετωπίζονται με αντισταθμιστικά μέτρα. Μία επιχείρηση μπορεί να λάβει ενίσχυση διάσωσης μόνο μία φορά εντός περιόδου δέκα ετών (βάσει της λεγόμενης «αρχής της εφάπαξ ενίσχυσης»).

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.35888 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού αφ’ ης στιγμής διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. Νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων για κρατικές ενισχύσεις στο Διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα καταχωρούνται στο εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό δελτίο State Aid Weekly e-News.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar