Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel, 6 marec 2013

Medzinárodný deň žien: nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov

Podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová a komisárka Cecilia Malmströmová sa dnes, pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa žien, pripojili k bojovníkom za ľudské práva, aby vyzvali na nulovú toleranciu voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov. Komisia usporiadala rokovanie pri okrúhlom stole na vysokej úrovni, ktorého cieľom je diskutovať o tom, ako môže Európska únia pomôcť členským štátom pri vykoreňovaní tejto praktiky, ktorej obeťou sa podľa odhadov stalo niekoľko stotisíc žien v EÚ. Ku komisárkam sa pripojili poslanci Európskeho parlamentu a popredné svetové bojovníčky proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, medzi ktoré patria „kvet púšte“ Waris Dirieová, Khady Koitaová a Chantal Compaoréová – prvá dáma Burkina Faso.

Komisia dnes zároveň začala verejné konzultácie, v rámci ktorých chce zhromaždiť názory na spôsoby, akými by bolo najlepšie vypracovať opatrenia na úrovni EÚ zamerané na boj proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov. Konzultácie budú prebiehať do 30. mája 2013. Komisia takisto oznámila, že poskytne 3,7 milióna EUR na podporu aktivít členských štátov zameraných na zvyšovanie povedomia o násilí páchanom na ženách a ďalších 11,4 milióna EUR pre mimovládne a iné organizácie, ktoré pracujú s obeťami.

„Európska komisia dnes spojila svoje sily s niekoľkými veľmi inšpirujúcimi ženami, aby vyzvala na nulovú toleranciu voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov. Ide o mimoriadne krutú praktiku, ktorá porušuje ľudské práva žien a dievčat. EÚ bude bojovať za skoncovanie s mrzačením ženských pohlavných orgánov – a to nielen pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ale 365 dní v roku“, uviedla podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Vyzývam všetkých, ktorí majú poznatky o tejto oblasti, aby sa podelili o svoje názory na to, ako najlepšie riešiť otázku mrzačenia ženských pohlavných orgánov.“

„Mrzačenie ženských pohlavných orgánov je závažným porušením ľudských práv. Riziko vystavenia takejto praktike by malo byť platným dôvodom na poskytnutie azylu alebo humanitárnej ochrany. V našich právnych predpisoch týkajúcich sa poskytovania azylu venujeme mimoriadnu pozornosť ženám a dievčatám, ktoré žiadajú o azyl z dôvodu hrozby fyzického zmrzačenia. Ženy a dievčatá, ktoré sú ohrozené praktikou mrzačenia ženských pohlavných orgánov, alebo rodičia, ktorí sa obávajú prenasledovania, pretože nechcú, aby sa ich dieťa muselo tejto praktike podrobiť, by mali v Európe dostať primeranú ochranu“, uviedla Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti.

Nová správa o mrzačení ženských pohlavných orgánov

Dnešná diskusia pri okrúhlom stole na vysokej úrovni týkajúca sa mrzačenia ženských pohlavných orgánov sa koná pri príležitosti vydania novej správy o mrzačení ženských pohlavných orgánov v EÚ. Správu vypracoval Európsky inštitút pre rodovú rovnosť („EIGE“) na základe žiadosti podpredsedníčky Komisie Viviane Redingovej. Zo správy vyplýva, že mrzačenie ženských pohlavných orgánov je svojou povahou celosvetovým a nadnárodným javom. Hoci neexistujú žiadne spoľahlivé dôkazy o tom, že by sa v EÚ vykonávalo mrzačenie ženských pohlavných orgánov, tisíce žien a dievčat žijúcich v EÚ mu boli vystavené buď pred presťahovaním sa do EÚ alebo počas pobytu mimo nej.

Podľa správy žijú obete alebo potenciálne obete takýchto praktík minimálne v 13 krajinách EÚ. Ide o Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Nemecko, Španielsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Portugalsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo. V správe sa však takisto zdôrazňuje, že v záujme riešenia tohto problému sú potrebné podrobné údaje.

Podľa správy bude na účely vykorenenia mrzačenia ženských pohlavných orgánov potrebné uskutočniť celý rad opatrení zameraných na zber údajov, prevenciu, ochranu ohrozených dievčat, stíhanie páchateľov a poskytovanie služieb obetiam. Obete mrzačenia ženských pohlavných orgánov sa môžu spoliehať na ochranu poskytovanú na základe smernice EÚ o právach obetí prijatej 4. októbra 2012, v ktorej sa výslovne uvádza, že mrzačenie ženských pohlavných orgánov je formou násilia založeného na rodovej príslušnosti (IP/12/1066).

Napriek tomu, že všetky členské štáty EÚ a aj Chorvátsko prijali právne ustanovenia, ktoré im umožňujú stíhať osoby páchajúce mrzačenie ženských pohlavných orgánov, či už v rámci všeobecných alebo osobitných právnych predpisov v oblasti trestného práva, k ich stíhaniu dochádza len veľmi zriedka. Dôvodom sú ťažkosti pri odhaľovaní prípadov, zbieraní dostatočných dôkazov, neochota oznámiť trestný čin a najmä nedostatok znalostí o mrzačení ženských pohlavných orgánov.

EIGE preto vydal aj správu, v ktorej stanovil rad osvedčených postupov uplatňovaných deviatimi členskými štátmi pri boji proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov. V danej správe sa uvádzajú príklady úspešných politík a projektov, medzi ktoré okrem iného patrí:

  • holandský projekt zameraný na prevenciu mrzačenia ženských pohlavných orgánov, do ktorého sa zapájajú zdravotníci, polícia, školy, služby na ochranu detí a organizácie migrantov;

  • francúzska organizácia, ktorej cieľom je postaviť vinníkov v prípadoch mrzačenia ženských pohlavných orgánov pred súd, pričom v týchto konaniach vystupuje ako „strana zúčastnená na konaní“;

  • špecializovaná zdravotnícka služba v Spojenom kráľovstve zahŕňajúca 15 kliník, ktoré sa zameriavajú na osobitné potreby žien, ktoré sa stali obeťami mrzačenia ženských pohlavných orgánov.

Súvislosti

Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zahŕňa mrzačenie ženských pohlavných orgánov všetky postupy, ktorých súčasťou je čiastočné alebo úplné odstránenie vonkajších rodidiel alebo iné poškodenie ženských pohlavných orgánov z iných ako medicínskych dôvodov.

Mrzačenie ženských pohlavných orgánov sa vykonáva z kultúrnych, náboženských a/alebo sociálnych dôvodov u mladých dievčat vo veku do 15 rokov. Prestavuje jednu z foriem zneužívania detí a násilia voči ženám a dievčatám a má závažné krátkodobé a dlhodobé telesné a duševné následky.

V krajinách EÚ, v ktorých žijú obete mrzačenia ženských pohlavných orgánov alebo dievčatá a ženy ohrozené touto praktikou, sa mrzačenie vykonáva veľmi zriedka. Väčšinou k nemu dochádza počas pobytu v krajine pôvodu.

Komisia 21. septembra 2010 prijala Stratégiu rovnosti žien a mužov 2010 – 2015, v ktorej stanovila súbor priorít v oblasti rodovej rovnosti vrátane ukončenia násilia založeného na rodovej príslušnosti. V tejto stratégii sa výslovne uvádza mrzačenie ženských pohlavných orgánov. Dňa 6. februára 2013, ktorý je Medzinárodným dňom boja proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, Európska komisia opätovne potvrdila svoje pevné odhodlanie vykoreniť túto mimoriadne krutú praktiku (MEMO/13/67).

Ďalšie informácie

Európska komisia – Ukončenie násilia založeného na rodovej príslušnosti:

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

Správa Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť – Mrzačenie ženských pohlavných orgánov v EÚ a Chorvátsku

Mrzačenie ženských pohlavných orgánov v EÚ a Chorvátsku – údaje za jednotlivé krajiny

Verejné konzultácie:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/130306_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Facebook: Svoje fotografie k nulovej tolerancii môžete zasielať na:

COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Témy na Twitteri: #zeroFGM

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Príloha 1: Odhadovaný počet obetí, potenciálnych obetí a dievčat ohrozených mrzačením ženských pohlavných orgánov (v závislosti od dostupnosti štúdií)

Country

Criminal law provisions against FGM

Estimated no. of women with FGM (date of study)

Estimated no. of girls at risk of FGM

Estimated no. of women from FGM-affected regions living in the EU (where no FGM-specific data is available)

Belgium

Specific

6,260 (2011)

1,975

Bulgaria

General

No data available

No data available

Czech Republic

General

No data available

No data available

Denmark

Specific

No data available

No data available

15,116

Germany

General

19,000 (2007)

4,000

Estonia

General

No data available

No data available

Ireland

Specific

3,170 (2011)

No data available

Greece

General

1,239 (2006)

No data available

Spain

Specific

No data available

No data available

30,439

France

General

61,000 (2007)

No data available

Italy

Specific

35,000 (2009)

1,000

Cyprus

Specific

No data available

No data available

1,500

Latvia

General

No data available

No data available

Lithuania

General

No data available

No data available

Luxembourg

General

No data available

No data available

Hungary

General

170-350 (2012)

No data available

Malta

General

No data available

No data available

Netherlands

General

29,210 (2013)

40-50 each year

Austria

Specific

8,000 (2000)

No data available

Poland

General

No data available

No data available

Portugal

General

No data available

No data available

9,263

Romania

General

No data available

No data available

Slovenia

General

No data available

No data available

Slovakia

General

No data available

No data available

Finland

General

No data available

No data available

4,400

Sweden

Specific

No data available

No data available

91,420

UK

General

65,790 (2007)

30,000

Croatia

Specific

No data available

No data available

Source: EIGE: Female genital mutilation in the European Union and Croatia, except from the Netherlands: Marja Exterkate - Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013)

Príloha 2: Organizácie poskytujúce podporu obetiam mrzačenia ženských pohlavných orgánov v členských štátoch

Name of the organisation

Country

Website

Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen

Austria

http://www.maedchenberatung.at/

MAIZ - Autonomes Integrationszentrum von und für Migrantinnen

Austria

http://www.maiz.at/

Miteinander Lernen - Birlikte Öğrenelim

Austria

http://www.miteinlernen.at

Netzwerk österreichischer Frauen- &
Mädchenberatungsstellen

Austria

http://www.frauenberatenfrauen.at/

Verein Orient-Express -
Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative für Frauen

Austria

www.orientexpress-wien.com

Viele - Verein für interkulturellen Ansatz in Erziehung, Lernen und Entwicklung

Austria

http://www.verein-viele.at

ZEBRA Zentrum zur sozialmedizinischen, rechtlichen und kulturellen Betreuung von Ausländern und Ausländerinnen in Österreich

Austria

http://zebra.or.at

Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelle féminines asbl (GAMS)

Belgium

www.gams.be

INTACT

Belgium

www.intact-association.org

INTACT

Belgium

www.intact-association.org

Български център за джендър изследвания

Bulgaria

www.bgrf.org

Unit for the Rehabilitation of Victims of Torture, Humanitarian Affairs Unit of Future Worlds Center

Cyprus

http://www.urvt.org/

Asante Kenya, nadační fond.

Czech Republic

www.asantekenya

Amnesty International Denmark

Denmark

www.amnesty.dk

Femmes de la terre

France

www.femmesdelaterre.org

Tostan France

France

www.tostanfrance.com

Frauenrecht is Menschenrecht

Germany

www.fim-frauenrecht.de

Aktion Weißes Friedensband e.v.nein nein

Germany

www.friedensband.de

Amnesty International Deutschland

Germany

www.amnesty.de

Deutsches Netzwerk zur Überwindung weiblicher Genitalverstümmelung

Germany

www.netzwerk-integra.de

Internationale Aktion gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen e.V.

Germany

www.intact-ev.de

Terre des Femmes - Menschenrechte für Frauen e.V.

Germany

www.frauenrechte.de

Stop Mutilation e.V. - Gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen in Europa und Afrika

Germany

www.stop-mutilation.org

Target e.V., Ruediger Nehbarg

Germany

www.target-nehberg.de

AkiDwA : Akina Dada Wa Africa

Ireland

www.akidwa.ie

Irish Refugee Council

Ireland

http://www.irishrefugeecouncil.ie/

Somali Human Rights Advocacy Group in Ireland

Ireland

Vincentian Refugee Centre

Ireland

http://www.vrc.ie/

Fundacja Inicjatyw Psychospołecznych (suspended)

Poland

www.fundacjafip.org.pl (not valid any longer)

Associação Para o Planeamento da Família

Portugal

www.apf.pt

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

Portugal

http://www.apav.pt

Instituto Marquês Valle Flor

Portugal

http://www.imvf.org/

Associação de Mulheres Contra a Violência

Portugal

www.amcv.org.pt

Africa Advocacy Foundation

United Kingdom

http://www.a-af.org/

Birmingham & Solihull Women’s Aid

United Kingdom

http://www.bswaid.org/

Black Association of Women Step Out

United Kingdom

www.bawso.org.uk

Child Rights Information Network

United Kingdom

www.crin.org

Daughters of Eve

United Kingdom

http://www.dofeve.org/

Equality Now

United Kingdom/Kenya/USA

http://www.equalitynow.org

FGM National Clinical Group

United Kingdom

http://www.fgmnationalgroup.org/contact_us.htm

Manor Gardens Centre

United Kingdom

www.manorgardenscentre.org

Southall Community Alliance

United Kingdom

http://southallcommunityalliance.org/

WomenKind World Wide

United Kingdom

http://www.womankind.org.uk

Source: EIGE


Side Bar