Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. kovo 6 d.

Tarptautinę moters dieną viešinama kova su moterų genitalijų žalojimu

Rengdamosi minėti kovo aštuntąją – Tarptautinę moters dieną – Europos Komisijos narės Viviane Reding ir Cecilia Malmström šiandien prisijungė prie žmogaus teisių gynėjų ir ragino kovoti su moterų genitalijų žalojimu. Komisija surengė aukšto lygio apskritojo stalo susitikimą, kuriame diskutuota, kaip Europos Sąjunga gali padėti valstybėms narėms visiškai uždrausti šią praktiką, nuo kurios, manoma, yra nukentėjusios keli šimtai tūkstančių ES moterų. Prie Komisijos narių prisijungė Europos Parlamento nariai ir garsiausi pasaulio kovos su moterų genitalijų žalojimu šalininkai – knygos „Dykumų gėlė“ autorė Waris Dirie, moterų teisių aktyvistė Khady Koita, Burkina Faso pirmoji dama Chantal Compaoré ir kiti.

Šiandien Komisija pradėjo viešas konsultacijas ir kviečia išsakyti nuomonę, kokių kovos su moterų genitalijų žalojimu priemonių reikėtų imtis ES lygmeniu. Konsultacijos vyks iki 2013 m. gegužės 30 d. Be to, Komisija paskelbė skirsianti 3,7 mln. EUR veiklai, kuria valstybėse narėse būtų didinamas informuotumas apie smurtą prieš moteris, ir 11,4 mln. EUR – NVO ir kitoms su smurto aukomis dirbančioms organizacijoms.

„Šiandien Europos Komisija drauge su keliomis puikų pavyzdį rodančiomis moterimis ragina visiškai uždrausti moterų genitalijų žalojimo praktiką. Ši itin žalinga praktika pažeidžia moterų ir mergaičių ir apskritai žmogaus teises. Su moterų genitalijų žalojimu ES kovos ne tik šiandien, minint Tarptautinę moters dieną, bet kiekvieną metų dieną, – sakė Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Raginu visus išsakyti savo nuomonę, kokiais būdais geriausia kovoti su moterų genitalijų žalojimu.“

„Moterų genitalijų žalojimas – rimtas žmogaus teisių pažeidimas. Pavojus tapti tokios praktikos auka turėtų būti pakankama priežastis gauti prieglobstį ar humanitarinę pagalbą. Su prieglobsčiu susijusiuose teisės aktuose itin daug dėmesio skiriame moterims ir mergaitėms, prašančioms prieglobsčio dėl fizinio sužalojimo grėsmės. Europa turėtų užtikrinti tinkamą moterų, kurioms gresia genitalijų sužalojimas, arba tėvų, kurie nori apsaugoti savo dukteris nuo tokių sužalojimų ir dėl to yra persekiojami, apsaugą“, – kalbėjo už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström.

Nauja ataskaita „Moterų genitalijų žalojimas“

Šiandieninė aukšto lygio apskritojo stalo diskusija apie moterų genitalijų žalojimą sutampa su Europos lyčių lygybės instituto ataskaitos apie moterų genitalijų žalojimą ES, parengtos Komisijos narės V. Reding prašymu, paskelbimu. Ataskaitoje daroma išvada, kad moterų genitalijų žalojimas – globalus, tarptautinis reiškinys. Nors aiškių įrodymų, kad ES praktikuojamas toks moterų žalojimas, nėra, tūkstančiai ES gyvenančių moterų ir mergaičių yra patyrusios tokių žalojimų prieš persikeldamos į ES arba keliaudamos už ES ribų.

Ataskaitos duomenimis šios praktikos aukų (ar potencialių aukų) yra bent 13 ES šalių: Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Airijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Drauge pabrėžiama reikmė kaupti tikslius duomenis, kuriais remiantis būtų galima imtis spręsti šią problemą.

Kad ši praktika būtų visiškai uždrausta, reikės imtis įvairiausių veiksmų, itin daug dėmesio skiriant duomenų rinkimui, prevencijai, rizikos grupei priklausančių mergaičių apsaugai, nusikaltėlių persekiojimui ir paramai šios praktikos aukoms. Moterų genitalijų žalojimo aukų apsauga užtikrinama pagal 2012 m. spalio 4 d. priimtą ES nusikaltimų aukų teisių direktyvą, kurioje aiškiai nurodoma, kad moterų genitalijų žalojimas laikomas smurtu lyties pagrindu (IP/12/1066).

Visos ES valstybės narės ir Kroatija turi galiojančias baudžiamosios teisės nuostatas, susijusias su moterų genitalijų žalojimu užsiimančių nusikaltėlių persekiojimu, tačiau praktiškai toks persekiojimas vykdomas itin retai. Taip yra dėl to, kad sunku nustatyti konkrečius atvejus, sukaupti pakankamai įrodymų, vengiama pranešti apie tokius nusikaltimus ir – svarbiausia – trūksta žinių apie moterų genitalijų žalojimą.

Todėl Europos lyčių lygybės institutas taip pat paskelbė ataskaitą, kurioje pateikiama devynių valstybių narių gerosios patirties kovojant su moterų genitalijų žalojimu pavyzdžių. Tarp jų – ne vienas sėkmingai taikomų politinių priemonių ir projektų pavyzdys:

  • olandai vykdo projektą, kuriuo siekiama užkirsti kelią moterų genitalijų žalojimui ir kuriame dalyvauja sveikatos priežiūros specialistai, policijos, mokyklų, vaikų apsaugos tarnybų ir migrantų organizacijų atstovai;

  • prancūzų organizacija, siekianti patraukti baudžiamojon atsakomybėn šią veiklą vykdančius nusikaltėlius ir dalyvaujanti teismuose kaip pilietinė šalis;

  • Jungtinėje Karalystėje veikia specializuota sveikatos tarnyba, kuriai priklausančios 15 klinikų rūpinasi genitalijų žalojimą patyrusiomis moterimis.

Pagrindiniai faktai

Moterų genitalijų žalojimas apima bet kokias dalinio ar visiško moters išorinių lyties organų pašalinimo procedūras ar kitokį moterų genitalijų žalojimą nemedicininiais tikslais, kaip nustatyta Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO).

Mergaičių – pradedant kūdikiais ir baigiant penkiolikmetėmis – genitalijos žalojamos dėl kultūrinių, religinių ir (arba) socialinių priežasčių. Genitalijų žalojimas – smurto prieš vaikus ir moteris bei mergaites forma. Jis turi tiek trumpalaikių, tiek ilgalaikių fizinių ir psichologinių pasekmių.

ES gyvenančios aukos ir rizikos grupei priklausančios moterys bei mergaitės genitalijų žalojimą paprastai patiria lankydamosi savo kilmės šalyje, o ne ES teritorijoje.

Komisija 2010 m. rugsėjo 21 d. priėmė 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategiją, kurioje nustatyta įvairių lyčių lygybės prioritetų, tarp kurių ir siekis užkirsti kelią smurtui lyties pagrindu. Strategijoje yra ir konkreti nuoroda į moterų genitalijų žalojimo problemą. 2013 m. vasario 6 d., minint Tarptautinę kovos su moterų genitalijų žalojimu dieną, Europos Komisija dar kartą patvirtino savo siekį visiškai uždrausti šią žalingą praktiką (MEMO/13/67).

Daugiau informacijos

Europos Komisija. Užkirsti kelią smurtui lyties pagrindu

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

Europos lyčių lygybės instituto ataskaita „Moterų genitalijų žalojimas ES ir Kroatijoje“

Nacionaliniai duomenys „Moterų genitalijų žalojimas ES ir Kroatijoje“

Viešos konsultacijos:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/130306_en.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Facebook: Nuotraukas tema „Kova su moterų genitalijų žalojimu“ siųskite adresu:

COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Twitter #zeroFGM

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 priedas. Preliminarus genitalijų žalojimo aukų, potencialių aukų ir rizikos grupei priklausančių mergaičių skaičius

Country

Criminal law provisions against FGM

Estimated no. of women with FGM (date of study)

Estimated no. of girls at risk of FGM

Estimated no. of women from FGM-affected regions living in the EU (where no FGM-specific data is available)

Belgium

Specific

6,260 (2011)

1,975

Bulgaria

General

No data available

No data available

Czech Republic

General

No data available

No data available

Denmark

Specific

No data available

No data available

15,116

Germany

General

19,000 (2007)

4,000

Estonia

General

No data available

No data available

Ireland

Specific

3,170 (2011)

No data available

Greece

General

1,239 (2006)

No data available

Spain

Specific

No data available

No data available

30,439

France

General

61,000 (2007)

No data available

Italy

Specific

35,000 (2009)

1,000

Cyprus

Specific

No data available

No data available

1,500

Latvia

General

No data available

No data available

Lithuania

General

No data available

No data available

Luxembourg

General

No data available

No data available

Hungary

General

170-350 (2012)

No data available

Malta

General

No data available

No data available

Netherlands

General

29,210 (2013)

40-50 each year

Austria

Specific

8,000 (2000)

No data available

Poland

General

No data available

No data available

Portugal

General

No data available

No data available

9,263

Romania

General

No data available

No data available

Slovenia

General

No data available

No data available

Slovakia

General

No data available

No data available

Finland

General

No data available

No data available

4,400

Sweden

Specific

No data available

No data available

91,420

UK

General

65,790 (2007)

30,000

Croatia

Specific

No data available

No data available

Source: EIGE: Female genital mutilation in the European Union and Croatia, except from the Netherlands: Marja Exterkate - Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013)

2 priedas. Genitalijų žalojimą patyrusių moterų rėmimo organizacijos valstybėse narėse

Name of the organisation

Country

Website

Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen

Austria

http://www.maedchenberatung.at/

MAIZ - Autonomes Integrationszentrum von und für Migrantinnen

Austria

http://www.maiz.at/

Miteinander Lernen - Birlikte Öğrenelim

Austria

http://www.miteinlernen.at

Netzwerk österreichischer Frauen- &
Mädchenberatungsstellen

Austria

http://www.frauenberatenfrauen.at/

Verein Orient-Express -
Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative für Frauen

Austria

www.orientexpress-wien.com

Viele - Verein für interkulturellen Ansatz in Erziehung, Lernen und Entwicklung

Austria

http://www.verein-viele.at

ZEBRA Zentrum zur sozialmedizinischen, rechtlichen und kulturellen Betreuung von Ausländern und Ausländerinnen in Österreich

Austria

http://zebra.or.at

Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelle féminines asbl (GAMS)

Belgium

www.gams.be

INTACT

Belgium

www.intact-association.org

INTACT

Belgium

www.intact-association.org

Български център за джендър изследвания

Bulgaria

www.bgrf.org

Unit for the Rehabilitation of Victims of Torture, Humanitarian Affairs Unit of Future Worlds Center

Cyprus

http://www.urvt.org/

Asante Kenya, nadační fond.

Czech Republic

www.asantekenya

Amnesty International Denmark

Denmark

www.amnesty.dk

Femmes de la terre

France

www.femmesdelaterre.org

Tostan France

France

www.tostanfrance.com

Frauenrecht is Menschenrecht

Germany

www.fim-frauenrecht.de

Aktion Weißes Friedensband e.v.nein nein

Germany

www.friedensband.de

Amnesty International Deutschland

Germany

www.amnesty.de

Deutsches Netzwerk zur Überwindung weiblicher Genitalverstümmelung

Germany

www.netzwerk-integra.de

Internationale Aktion gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen e.V.

Germany

www.intact-ev.de

Terre des Femmes - Menschenrechte für Frauen e.V.

Germany

www.frauenrechte.de

Stop Mutilation e.V. - Gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen in Europa und Afrika

Germany

www.stop-mutilation.org

Target e.V., Ruediger Nehbarg

Germany

www.target-nehberg.de

AkiDwA : Akina Dada Wa Africa

Ireland

www.akidwa.ie

Irish Refugee Council

Ireland

http://www.irishrefugeecouncil.ie/

Somali Human Rights Advocacy Group in Ireland

Ireland

Vincentian Refugee Centre

Ireland

http://www.vrc.ie/

Fundacja Inicjatyw Psychospołecznych (suspended)

Poland

www.fundacjafip.org.pl (not valid any longer)

Associação Para o Planeamento da Família

Portugal

www.apf.pt

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

Portugal

http://www.apav.pt

Instituto Marquês Valle Flor

Portugal

http://www.imvf.org/

Associação de Mulheres Contra a Violência

Portugal

www.amcv.org.pt

Africa Advocacy Foundation

United Kingdom

http://www.a-af.org/

Birmingham & Solihull Women’s Aid

United Kingdom

http://www.bswaid.org/

Black Association of Women Step Out

United Kingdom

www.bawso.org.uk

Child Rights Information Network

United Kingdom

www.crin.org

Daughters of Eve

United Kingdom

http://www.dofeve.org/

Equality Now

United Kingdom/Kenya/USA

http://www.equalitynow.org

FGM National Clinical Group

United Kingdom

http://www.fgmnationalgroup.org/contact_us.htm

Manor Gardens Centre

United Kingdom

www.manorgardenscentre.org

Southall Community Alliance

United Kingdom

http://southallcommunityalliance.org/

WomenKind World Wide

United Kingdom

http://www.womankind.org.uk

Source: EIGE


Side Bar