Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 6. märts 2013

Rahvusvaheline naistepäev: nulltolerants naiste suguelundite moonutamisele

Täna, rahvusvahelise naistepäeva eel, korraldas Euroopa Komisjon kõrgetasemelise ümarlaua, et kutsuda üles nulltolerantsile naiste suguelundite moonutamise suhtes ja arutada, kuidas Euroopa Liit saaks aidata liikmesriikidel kaotada see jõhker tava, mille ohvrite arvuks ELis arvatakse olevat mitusada tuhat naist. Lisaks ümarlaua kokku kutsunud Euroopa Komisjoni asepresidendile ja ELi õigusküsimuste volinikule Viviane Redingile osalesid sellel ELi siseasjade volinik Cecilia Malmström, Euroopa Parlamendi liikmed ning maailma inimõiguste tippaktivistid naiste suguelundite moonutamise vastases võitluses „kõrbelill” Waris Dirie, Khady Koita ja Burkina Faso esileedi Chantal Compaoré.

Ühtlasi algatas Euroopa Komisjon üldsusega konsulteerimise, et koguda arvamusi selle kohta, kuidas oleks kõige parem töötada välja ELi tasandi meetmed võitluseks naiste suguelundite moonutamise vastu. Konsulteerimine kestab 30. maini 2013. Komisjon on teada andnud ka 3,7 miljoni euro eraldamisest, et toetada liikmesriikide meetmeid teadlikkuse tõstmiseks naistevastasest vägivallast, ja veel 11,4 miljoni euro eraldamisest valitsusvälistele organisatsioonidele ja teistele, kes teevad tööd ohvritega.

Euroopa Komisjon ühendab täna jõud mõnede väga inspireerivate naistega, et kutsuda üles nulltolerantsile naiste suguelundite moonutamise suhtes. See on äärmiselt ohtlik tava, mis rikub naiste ja tütarlaste inimõigusi. EL asub võitlusse selle brutaalsuse vastu mitte ainult rahvusvahelisel naistepäeval, vaid kõigil 365 päeval aastas," sõnas ELi õigusküsimuste volinik Reding. „Kutsun igaüht, kes on selle valdkonnaga kokku puutunud, üles jagama oma arvamusi, kuidas selle vastu kõige tõhusamalt võidelda.”

„Naiste suguelundite moonutamine on raske inimõiguste rikkumine. Oht sattuda selle tava ohvriks peaks olema piisav põhjus varjupaiga või humanitaarkaitse andmiseks. ELi varjupaigaõiguses pööratakse erilist tähelepanu naistele ja tütarlastele, kes taotlevad varjupaika füüsilise sandistamise ohu tõttu. Riskirühma kuuluvatele naistele ja tüdrukutele ning lapsevanematele, kes kardavad tagakiusamist oma keeldumise tõttu lasta seda oma lapsele teha, peaks andma Euroopas sobiva kaitse," lausus ELi siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Uus aruanne naiste suguelundite moonutamise kohta

Tänane asepresident Redingi kokku kutsutud kõrgetasemeline ümarlaud järgneb Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi avaldatud uuele aruandele, mis käsitleb naiste suguelundite moonutamist ELis. Aruandes järeldatakse, et see nähtus on oma olemuselt globaalne ja riikideülene. Kuigi selle tava praktiseerimise kohta ELis puuduvad kindlad tõendid, elab ELis tuhandeid naisi ja tüdrukuid, kes on selle ohvriks langenud kas enne ELi tulekut või väljaspool ELi reisides.

Aruandes leiti, et ohvreid või potentsiaalseid ohvreid leidub vähemalt 13 ELi riigis: Austrias, Belgias, Taanis, Saksamaal, Hispaanias, Soomes, Prantsusmaal, Iirimaal, Itaalias, Madalmaades, Portugalis, Rootsis ja Ühendkuningriigis. Samas rõhutatakse selles ka, et probleemi lahendamiseks on vaja usaldusväärseid andmeid.

Aruande kohaselt tuleb naiste suguelundite moonutamise kaotamiseks võtta mitmesuguseid meetmeid, mis keskenduvad andmete kogumisele, ennetusele, riskirühma kuuluvate tüdrukute kaitsele, süüdlaste kohtulikule vastutusele võtmisele ja ohvriabiteenuste pakkumisele. Ohvreid kaitstakse 4. oktoobril 2012 vastu võetud ELi ohvriõiguste direktiivi alusel, milles naiste suguelundite moonutamine mainitakse eraldi ära ühe soolise vägivalla vormina (IP/12/1066).

Vaatamata sellele, et kõik ELi liikmesriigid ja kandidaatriik Horvaatia on kehtestanud õigusaktid naiste suguelundite moonutamise kriminaliseerimiseks, jõuavad sellised asjad kohtusse äärmiselt harva. See on tingitud raskustest juhtumite tuvastamisel ja piisavate tõendite kogumisel, aga ka sellest, et ohvrid ei ole väga aldid kuriteost teada andma, ent veelgi enam teadmiste puudumisest selle kuriteo vormi kohta.

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut on seetõttu avaldanud ka aruande, milles kirjeldatakse üheksa liikmesriigi häid tavasid võitluses naiste suguelundite moonutamisega: Aruandes tuuakse näiteid edukast poliitikast ja projektidest, näiteks:

  • Madalmaade ennetustöö projekt, kus toodi kokku tervishoiu spetsialistid, politsei, koolid, lastekaitse ja sisserändajate organisatsioonid;

  • Prantsusmaa organisatsioon, mille eesmärk on asjadele kohtuliku käigu andmine ja kes osaleb kohtuistungitel nö tsiviilõigusliku osapoolena;

  • spetsialiseeritud tervishoiuteenuste pakkumine Ühendkuningriigis, kus 15 kliinikut tegelevad selliste kuritegude ohvriks langenud naiste erivajadustega.

Taust

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) definitsiooni kohaselt tähendab naiste suguelundite moonutamine mis tahes protseduure, millega kaasneb naiste välissuguelundite osaline või täielik eemaldamine või suguelundite muul viisil vigastamine mittemeditsiinilistel põhjustel.

Suguelundeid moonutatakse kultuurilistel, usulistel ja/või sotsiaalsetel põhjustel tüdrukutel vanuses imikueast kuni 15 elusaastani. See on üks laste ärakasutamise ning naiste ja tüdrukute vastase vägivalla vorme, millel on rasked lühi- ja pikaajalised füüsilised ja psühholoogilised tagajärjed.

ELi riikides elavad ohvrid või riskirühma kuuluvad tüdrukud ja naised langevad peamiselt selle jõhkra kuriteo ohvriks oma päritoluriigis viibimise ajal ja äärmiselt harva ELi territooriumil.

Euroopa Komisjon võttis 21. septembril 2010 vastu naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia 2010–2015, milles välja toodud soolise võrdõiguslikkuse prioriteetide hulka kuulub ka soolise vägivalla lõpetamine. Strateegias osutatakse eraldi ka naiste suguelundite moonutamisele. 6. veebruaril 2013, mis oli rahvusvaheline naiste suguelundite moonutamise vastane päev, kinnitas Euroopa Komisjon taas kord oma kindlat pühendumust see vastuvõetamatu tava kaotada (MEMO/13/67).

Lisateave

Euroopa Komisjon soolise vägivalla lõpetamine:

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi aruanne − naiste suguelundite moonutamine ELis ja Horvaatias

http://eige.europa.eu/female-genital-mutilation

Riikide teabelehed − naiste suguelundite moonutamine ELis ja Horvaatias

Üldsusega konsulteerimine:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/130306_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Facebook: Saada oma nulltolerantsi teemalised fotod:

COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Twitteri teemaviide: #zeroFGM

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Lisa 1: Naistest ohvrite, potentsiaalsete ohvrite ja riskirühma kuuluvate tüdrukute hinnanguline arv (kui uuringud on kättesaadavad)

Country

Criminal law provisions against FGM

Estimated no. of women with FGM (date of study)

Estimated no. of girls at risk of FGM

Estimated no. of women from FGM-affected regions living in the EU (where no FGM-specific data is available)

Belgium

Specific

6,260 (2011)

1,975

Bulgaria

General

No data available

No data available

Czech Republic

General

No data available

No data available

Denmark

Specific

No data available

No data available

15,116

Germany

General

19,000 (2007)

4,000

Estonia

General

No data available

No data available

Ireland

Specific

3,170 (2011)

No data available

Greece

General

1,239 (2006)

No data available

Spain

Specific

No data available

No data available

30,439

France

General

61,000 (2007)

No data available

Italy

Specific

35,000 (2009)

1,000

Cyprus

Specific

No data available

No data available

1,500

Latvia

General

No data available

No data available

Lithuania

General

No data available

No data available

Luxembourg

General

No data available

No data available

Hungary

General

170-350 (2012)

No data available

Malta

General

No data available

No data available

Netherlands

General

29,210 (2013)

40-50 each year

Austria

Specific

8,000 (2000)

No data available

Poland

General

No data available

No data available

Portugal

General

No data available

No data available

9,263

Romania

General

No data available

No data available

Slovenia

General

No data available

No data available

Slovakia

General

No data available

No data available

Finland

General

No data available

No data available

4,400

Sweden

Specific

No data available

No data available

91,420

UK

General

65,790 (2007)

30,000

Croatia

Specific

No data available

No data available

Source: EIGE: Female genital mutilation in the European Union and Croatia, except from the Netherlands: Marja Exterkate - Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013)

Lisa 2: Ohvrite tugiorganisatsioonid liikmesriikides

Name of the organisation

Country

Website

Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen

Austria

http://www.maedchenberatung.at/

MAIZ - Autonomes Integrationszentrum von und für Migrantinnen

Austria

http://www.maiz.at/

Miteinander Lernen - Birlikte Öğrenelim

Austria

http://www.miteinlernen.at

Netzwerk österreichischer Frauen- &
Mädchenberatungsstellen

Austria

http://www.frauenberatenfrauen.at/

Verein Orient-Express -
Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative für Frauen

Austria

www.orientexpress-wien.com

Viele - Verein für interkulturellen Ansatz in Erziehung, Lernen und Entwicklung

Austria

http://www.verein-viele.at

ZEBRA Zentrum zur sozialmedizinischen, rechtlichen und kulturellen Betreuung von Ausländern und Ausländerinnen in Österreich

Austria

http://zebra.or.at

Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelle féminines asbl (GAMS)

Belgium

www.gams.be

INTACT

Belgium

www.intact-association.org

INTACT

Belgium

www.intact-association.org

Български център за джендър изследвания

Bulgaria

www.bgrf.org

Unit for the Rehabilitation of Victims of Torture, Humanitarian Affairs Unit of Future Worlds Center

Cyprus

http://www.urvt.org/

Asante Kenya, nadační fond.

Czech Republic

www.asantekenya

Amnesty International Denmark

Denmark

www.amnesty.dk

Femmes de la terre

France

www.femmesdelaterre.org

Tostan France

France

www.tostanfrance.com

Frauenrecht is Menschenrecht

Germany

www.fim-frauenrecht.de

Aktion Weißes Friedensband e.v.nein nein

Germany

www.friedensband.de

Amnesty International Deutschland

Germany

www.amnesty.de

Deutsches Netzwerk zur Überwindung weiblicher Genitalverstümmelung

Germany

www.netzwerk-integra.de

Internationale Aktion gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen e.V.

Germany

www.intact-ev.de

Terre des Femmes - Menschenrechte für Frauen e.V.

Germany

www.frauenrechte.de

Stop Mutilation e.V. - Gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen in Europa und Afrika

Germany

www.stop-mutilation.org

Target e.V., Ruediger Nehbarg

Germany

www.target-nehberg.de

AkiDwA : Akina Dada Wa Africa

Ireland

www.akidwa.ie

Irish Refugee Council

Ireland

http://www.irishrefugeecouncil.ie/

Somali Human Rights Advocacy Group in Ireland

Ireland

Vincentian Refugee Centre

Ireland

http://www.vrc.ie/

Fundacja Inicjatyw Psychospołecznych (suspended)

Poland

www.fundacjafip.org.pl (not valid any longer)

Associação Para o Planeamento da Família

Portugal

www.apf.pt

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

Portugal

http://www.apav.pt

Instituto Marquês Valle Flor

Portugal

http://www.imvf.org/

Associação de Mulheres Contra a Violência

Portugal

www.amcv.org.pt

Africa Advocacy Foundation

United Kingdom

http://www.a-af.org/

Birmingham & Solihull Women’s Aid

United Kingdom

http://www.bswaid.org/

Black Association of Women Step Out

United Kingdom

www.bawso.org.uk

Child Rights Information Network

United Kingdom

www.crin.org

Daughters of Eve

United Kingdom

http://www.dofeve.org/

Equality Now

United Kingdom/Kenya/USA

http://www.equalitynow.org

FGM National Clinical Group

United Kingdom

http://www.fgmnationalgroup.org/contact_us.htm

Manor Gardens Centre

United Kingdom

www.manorgardenscentre.org

Southall Community Alliance

United Kingdom

http://southallcommunityalliance.org/

WomenKind World Wide

United Kingdom

http://www.womankind.org.uk

Source: EIGE


Side Bar