Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 6 март 2013 г.

Международен ден на жената: нулева търпимост към гениталното осакатяване на жените

В навечерието на Международния ден на жената, 8 март, заместник-председателят на Европейската комисия Вивиан Рединг и комисар Сесилия Малмстрьом се присъединиха днес към активистите за правата на човека с цел да призоват към нулева търпимост към гениталното осакатяване на жени. Комисията организира кръгла маса на високо равнище, за да бъде обсъдено как Европейският съюз може да помогне на държавите членки да премахнат тази практика, за която се смята, че е засегнала няколкостотин хиляди жени в ЕС. Към членовете на Комисията се присъединиха членове на Европейския парламент и водещите активисти в света, борещи се срещу гениталното осакатяване на жени, сред които „пустинното цвете“ Waris Dirie, Khady Koita и Chantal Compaoré — първата дама на Буркина Фасо.

Успоредно с това, днес Комисията започна обществена консултация за събиране на мнения относно най-добрия подход за разработване на мерки на равнището на ЕС за борба с гениталното осакатяване на жените. Консултацията ще продължи до 30 май 2013 г. Комисията обяви също така, че ще предостави 3,7 млн. евро за подпомагане на дейностите на държавите членки за повишаване на осведомеността за насилието срещу жени, както и още 11,4 млн. евро за неправителствените и другите организации, работещи с жертвите на такова насилие.

Днес Европейската комисия обединява силите си с някои изключително вдъхновяващи жени, за да отправи призив за нулева търпимост към гениталното осакатяване на жени. Това е една изключително увреждаща практика, с която се нарушават човешките права на жените и момичетата. ЕС ще се бори за прекратяване на гениталното осакатяване на жените — не само на Международния ден на жената, но през всички 365 дни в годината!“, каза заместник-председателят Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Призовавам всички, които са запознати с проблема, да споделят вижданията си за това как най-добре да се борим срещу гениталното осакатяване на жените.“

„Гениталното осакатяване на жените е тежко нарушение на правата на човека. Рискът от подлагане на такава практика би трябвало да бъде валидно основание за предоставяне на убежище или хуманитарна защита. В законодателството ни в областта на убежището обръщаме особено внимание на жените и момичетата, търсещи убежище поради заплаха от физическо осакатяване. Жените и момичетата, които са изложени на риск от генитално осакатяване, или родителите, които се боят от преследване поради отказа им да подложат детето си на тази практика, следва да получават подходяща защита в Европа“, каза Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по въпросите на вътрешните работи.

Нов доклад относно гениталното осакатяване на жените

Днешната кръгла маса на високо равнище във връзка с тази практика съвпада с публикуването на нов доклад относно гениталното осакатяване на жените в ЕС, изготвен от Европейския институт за равенство между половете по молба на заместник-председателя Рединг. В доклада се заключава, че по своето естество гениталното осакатяване на жените е глобално, транснационално явление. Макар да липсват солидни доказателства за извършване на такова осакатяване в ЕС, хиляди жени и момичета, живеещи в Съюза, са били подложени на тази практика преди да дойдат в него или по време на пътуване извън ЕС.

Според доклада в поне 13 държави от ЕС има жертви или потенциални жертви: Австрия, Белгия, Дания, Германия, Испания, Финландия, Франция, Ирландия, Италия, Нидерландия, Португалия, Швеция и Обединеното кралство. В него обаче се подчертава и необходимостта от събирането на точни данни като база за справяне с проблема.

Според доклада за окончателното премахване на гениталното осакатяване на жените ще са нужни редица действия, насочени към събиране на данни, превенция, защита на момичетата, изложени на риск, преследване по наказателен ред на извършителите и предоставяне на услуги на жертвите. Жертвите на генитално осакатяване на жени могат да се ползват от защитата, предоставяна по реда на Директивата на ЕС за правата на жертвите на престъпления, приета на 4 октомври 2012 г., в която тази практика се квалифицира изрично като форма на насилие, основано на половата принадлежност (IP/12/1066).

При все това, въпреки че всички държави — членки на ЕС, и Хърватия разполагат с правна уредба за преследване по наказателен ред на извършителите на генитално осакатяване, на основание на общи или специални наказателноправни разпоредби, такива преследвания са изключително редки. Това се дължи на трудностите за разкриване на тези деяния и за събиране на достатъчно доказателства, на нежелание да се съобщи за престъплението и най-вече на липсата на познания относно гениталното осакатяване на жените.

По тази причина Европейският институт за равенство между половете е публикувал и доклад, в който са посочени поредица добри практики на девет държави членки в борбата с тази дейност. В него се дават примери за успешни политики и проекти, сред които:

  • Проект в Нидерландия за предотвратяване на гениталното осакатяване на жени чрез обединяване усилията на специалистите в областта на здравеопазването, полицията, училищата, услугите за защита на децата и мигрантските организации;

  • Френска организация, която се явява като „граждански ищец“ по наказателни дела с цел повдигане на обвинения за генитално осакатяване на жени;

  • Специализирано здравно обслужване в Обединеното кралство с 15 клиники, които отговарят на специфичните нужди на жените, пострадали от генитално осакатяване.

Контекст

Съгласно определението на Световната здравна организация (СЗО) гениталното осакатяване на жени обхваща всички процедури, включващи частично или пълно отстраняване на женските външни полови органи или други увреждания на гениталните органи на жените по немедицински причини.

Това осакатяване се извършва по културни, религиозни и/или социални съображения спрямо млади момичета в ранна детска възраст и до 15-годишна възраст. То представлява форма на малтретиране на деца, както и насилие над жени и момичета, и има тежки краткосрочни и дългосрочни физически и психологически последици.

В страните от ЕС, в които живеят жени, станали жертви на такова осакатяване, или момичета и жени, изложени на риск от него, гениталното осакатяване на жените се извършва предимно по време на престой в страната на произход и много рядко на територията на ЕС.

На 21 септември 2010 г. Комисията прие Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010―2015 г., в която се определят редица приоритети за равенство между половете, включително премахване на насилието, основаващо се на полова принадлежност. В Стратегията специално се посочва гениталното осакатяване на жените. На 6 февруари 2013 г., обявен за Международен ден за борба с гениталното осакатяване на жените, Европейската комисия отново потвърди категоричния си ангажимент за премахване на тази извънредно опасна практика (MEMO/13/67).

За повече информация

Европейска комисия — премахване на насилието, основано на пола:

http://ec.europa.eu/justice/gender-violence

Доклад на Европейския институт за равенство между половете — Гениталното осакатяване на жени в ЕС и Хърватия:

http://www.eige.europa.eu/content/document/female-genital-mutilation-in-the-european-union-and-croatia-report

Национални информационни фишове — Генитално осакатяване на жени в Европейския съюз и Хърватия

Обществена консултация —

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/130306_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Facebook: Изпратете своите „снимки на тема „нулева търпимост“:

COMM-SOCIAL-MEDIA-TEAM@ec.europa.eu

Twitter Hashtag: #zeroFGM

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Приложение 1: Оценка на броя на жените жертви и потенциални жертви и на момичета, изложени на риск от генитално осакатяване (доколкото има проучвания)

Country

Criminal law provisions against FGM

Estimated no. of women with FGM (date of study)

Estimated no. of girls at risk of FGM

Estimated no. of women from FGM-affected regions living in the EU (where no FGM-specific data is available)

Belgium

Specific

6,260 (2011)

1,975

Bulgaria

General

No data available

No data available

Czech Republic

General

No data available

No data available

Denmark

Specific

No data available

No data available

15,116

Germany

General

19,000 (2007)

4,000

Estonia

General

No data available

No data available

Ireland

Specific

3,170 (2011)

No data available

Greece

General

1,239 (2006)

No data available

Spain

Specific

No data available

No data available

30,439

France

General

61,000 (2007)

No data available

Italy

Specific

35,000 (2009)

1,000

Cyprus

Specific

No data available

No data available

1,500

Latvia

General

No data available

No data available

Lithuania

General

No data available

No data available

Luxembourg

General

No data available

No data available

Hungary

General

170-350 (2012)

No data available

Malta

General

No data available

No data available

Netherlands

General

29,210 (2013)

40-50 each year

Austria

Specific

8,000 (2000)

No data available

Poland

General

No data available

No data available

Portugal

General

No data available

No data available

9,263

Romania

General

No data available

No data available

Slovenia

General

No data available

No data available

Slovakia

General

No data available

No data available

Finland

General

No data available

No data available

4,400

Sweden

Specific

No data available

No data available

91,420

UK

General

65,790 (2007)

30,000

Croatia

Specific

No data available

No data available

Source: EIGE: Female genital mutilation in the European Union and Croatia, except from the Netherlands: Marja Exterkate - Female Genital Mutilation in the Netherlands. Prevalence, incidence and determinants (2013)

Приложение 2: Организации в подкрепа на жертвите на генитално осакатяване на жените в държавите членки

Name of the organisation

Country

Website

Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen

Austria

http://www.maedchenberatung.at/

MAIZ - Autonomes Integrationszentrum von und für Migrantinnen

Austria

http://www.maiz.at/

Miteinander Lernen - Birlikte Öğrenelim

Austria

http://www.miteinlernen.at

Netzwerk österreichischer Frauen- &
Mädchenberatungsstellen

Austria

http://www.frauenberatenfrauen.at/

Verein Orient-Express -
Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative für Frauen

Austria

www.orientexpress-wien.com

Viele - Verein für interkulturellen Ansatz in Erziehung, Lernen und Entwicklung

Austria

http://www.verein-viele.at

ZEBRA Zentrum zur sozialmedizinischen, rechtlichen und kulturellen Betreuung von Ausländern und Ausländerinnen in Österreich

Austria

http://zebra.or.at

Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelle féminines asbl (GAMS)

Belgium

www.gams.be

INTACT

Belgium

www.intact-association.org

INTACT

Belgium

www.intact-association.org

Български център за джендър изследвания

Bulgaria

www.bgrf.org

Unit for the Rehabilitation of Victims of Torture, Humanitarian Affairs Unit of Future Worlds Center

Cyprus

http://www.urvt.org/

Asante Kenya, nadační fond.

Czech Republic

www.asantekenya

Amnesty International Denmark

Denmark

www.amnesty.dk

Femmes de la terre

France

www.femmesdelaterre.org

Tostan France

France

www.tostanfrance.com

Frauenrecht is Menschenrecht

Germany

www.fim-frauenrecht.de

Aktion Weißes Friedensband e.v.nein nein

Germany

www.friedensband.de

Amnesty International Deutschland

Germany

www.amnesty.de

Deutsches Netzwerk zur Überwindung weiblicher Genitalverstümmelung

Germany

www.netzwerk-integra.de

Internationale Aktion gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen e.V.

Germany

www.intact-ev.de

Terre des Femmes - Menschenrechte für Frauen e.V.

Germany

www.frauenrechte.de

Stop Mutilation e.V. - Gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen in Europa und Afrika

Germany

www.stop-mutilation.org

Target e.V., Ruediger Nehbarg

Germany

www.target-nehberg.de

AkiDwA : Akina Dada Wa Africa

Ireland

www.akidwa.ie

Irish Refugee Council

Ireland

http://www.irishrefugeecouncil.ie/

Somali Human Rights Advocacy Group in Ireland

Ireland

Vincentian Refugee Centre

Ireland

http://www.vrc.ie/

Fundacja Inicjatyw Psychospołecznych (suspended)

Poland

www.fundacjafip.org.pl (not valid any longer)

Associação Para o Planeamento da Família

Portugal

www.apf.pt

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

Portugal

http://www.apav.pt

Instituto Marquês Valle Flor

Portugal

http://www.imvf.org/

Associação de Mulheres Contra a Violência

Portugal

www.amcv.org.pt

Africa Advocacy Foundation

United Kingdom

http://www.a-af.org/

Birmingham & Solihull Women’s Aid

United Kingdom

http://www.bswaid.org/

Black Association of Women Step Out

United Kingdom

www.bawso.org.uk

Child Rights Information Network

United Kingdom

www.crin.org

Daughters of Eve

United Kingdom

http://www.dofeve.org/

Equality Now

United Kingdom/Kenya/USA

http://www.equalitynow.org

FGM National Clinical Group

United Kingdom

http://www.fgmnationalgroup.org/contact_us.htm

Manor Gardens Centre

United Kingdom

www.manorgardenscentre.org

Southall Community Alliance

United Kingdom

http://southallcommunityalliance.org/

WomenKind World Wide

United Kingdom

http://www.womankind.org.uk

Source: EIGE


Side Bar