Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 mars 2013

Kommissionen vill hjälpa småföretagen genom att förenkla de tio mest betungande EU-lagarna

Det finns 20,8 miljoner små och medelstora företag i EU. De står bakom 85 procent av alla nya jobb och sysselsätter två tredjedelar av arbetsstyrkan i EU. De bidrar också i hög grad till innovation och tillväxt. Enligt principen ”tänk småskaligt först”, och i linje med småföretagsakten från 2008, står småföretagen i centrum för kommissionens agenda för smart lagstiftning som ska bidra till tillväxt och jobb. I ett brett samråd med kommissionen har runt 1 000 företag och branschorganisationer nu identifierat de tio mest betungande EU-rättsakterna. Syftet var att ta reda på hur EU-lagstiftningen eventuellt hindrar tillväxt och nya jobb och att kartlägga vilka områden och frågor som kräver fördjupad granskning eller åtgärder. I dag publiceras resultaten. Företagen anser att de största svårigheterna och kostnaderna beror på reglerna för kemikalieregistrering (Reach), moms, produktsäkerhet, erkännande av yrkeskvalifikationer, dataskydd, avfall, arbetsmarknad, färdskrivare vid vägtransporter, offentlig upphandling och den moderniserade tullkodexen.

Enligt det nya programmet för lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat1 från december 2012 (IP/12/1349) ska kommissionen göra en grundlig översyn av de här reglerna. Kommissionen ifrågasätter dock inte behovet av gemensamma EU-regler. Tanken är i stället att se över och utvärdera EU:s regelverk i fråga om betungande krav, luckor eller ineffektiva regler och eventuellt revidera lagstiftningen. Före juni 2013 ska kommissionen föreslå uppföljande åtgärder, där man också tar hänsyn till resultatet av det pågående lagstiftningsarbetet.

– Kommissionen ser till att EU-lagstiftningen är ändamålsenlig och hjälper de europeiska företagen att växa och skapa nya jobb, säger EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Därför står smart lagstiftning i centrum för vår politik. Och därför vill vi underlätta för våra småföretag, som är viktiga drivkrafter för ekonomin. Jag vill tacka alla som har bidragit till att kartlägga de mest betungande rättsakterna. Vi kommer att arbeta hårt för att inte göra er besvikna.

Antonio Tajani, EU:s näringslivskommissionär instämmer:

– De små och medelstora företagen skapar merparten av alla nya jobb i Europa och kan ta oss ur krisen. Vår lagstiftning måste utformas med småföretagen, och särskilt nyföretagarna, i åtanke: den måste vara smart, enkel och stabil. Ju mer vi tar till oss småföretagens synpunkter, desto mer kan de hjälpa oss att få fart på tillväxten igen.

Enligt småföretagen är det här de tio mest betungande EU-lagarna:

 • Reach – registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

 • Momslagstiftningen

 • Lagpaketet om allmän produktsäkerhet och marknadskontroll

 • Erkännande av yrkeskvalifikationer

 • Avfallstransporter – ramlagstiftningen om avfall – förteckningen över avfall och farligt avfall

 • Arbetsmarknadslagstiftning

 • Dataskydd

 • Arbetstid

 • Färdskrivare vid vägtransporter (för körtider och viloperioder)

 • Förfarandena vid offentlig upphandling (av byggentreprenader, varor och tjänster)

 • Den moderniserade tullkodexen

På många områden (t.ex. yrkeskvalifikationer, dataskydd och upphandling) har kommissionen redan förbättrat och förenklat lagstiftningen (se Memo/12/974).

De bästa förenklingarna hittills är enligt samrådet kortare betalningsfrister, genom direktivet om sena betalningar som träder i kraft den 16 mars 2013 (IP/12/1071), och enklare redovisnings- och revisionsregler för många företag.

Bakgrund

Kartläggningen ska presenteras på vårens EU-toppmöte. Kommissionen lägger också fram ett meddelande ”Smart lagstiftning – tillgodose de små och medelstora företagens behov” med exempel på förslag till undantag och enklare regler för småföretagen som EU-parlamentet och rådet har antagit. En ny årlig resultattavla presenteras också, som visar hur man har förbättrat lagstiftningen för småföretagen och hur kommissionens förenklingsförslag följs upp av övriga EU-institutioner och medlemsländerna. Resultattavlan visar också hur olika sätt att tillämpa reglerna påverkar småföretagen, med tanke på att mer än en tredjedel av företagens administrativa börda tillkommer när länderna tillämpar reglerna. Nätverket av småföretagsrepresentanter kommer att följa upp resultaten och se till att medlemsländerna prioriterar arbetet med att underlätta för småföretagen.

Företagens kostnader för att följa reglerna bedöms systematiskt innan kommissionen antar några lagförslag. När det går undantas mikroföretag från reglering och man inför förenklade regler för småföretagen.

Kommissionen håller som regel samråd och diskuterar med företag, arbetsmarknadens parter, civilsamhällesorganisationer och andra berörda parter för att se till att förslagen speglar verkligheten. Dialogen med berörda parter kan ske på olika sätt, och när och hur samråden hålls beror på sammanhanget.

Mer information

Memo/13/168: De tio mest betungande EU-lagarna för små och medelstora företag och vad kommissionen gör för att hjälpa företagen

Resultaten av det offentliga samrådet finns på

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/index_en.htm

COM(2013) 122: Meddelandet ”Smart lagstiftning – tillgodose de små och medelstora företagens behov”

SWD(2013) 60: Arbetsdokumentet ”Uppföljning och samråd om smart lagstiftning för små och medelstora företag”

Meddelandet och arbetsdokumentet finns också på sidan om bättre lagstiftning:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar