Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 7. marca 2013

Komisija poenostavlja poslovanje MSP s spremembami 10 najbolj obremenjujočih predpisov EU

20,8 milijona evropskih malih in srednjih podjetij (MSP) ustvari 85 % vseh novih delovnih mest v Evropi, zaposluje dve tretjini delovne sile v EU ter pomembno prispeva k inovacijam in rasti. Komisija je po načelu „najprej pomisli na male“ in v skladu z Aktom za mala podjetja iz leta 2008 interese MSP postavila v središče svojega programa pametne pravne ureditve, da bi spodbudila gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest v Evropi. V širokem posvetovanju je približno 1 000 podjetij in poslovnih organizacij opredelilo 10 najbolj obremenjujočih predpisov EU. To široko posvetovanje je bilo namenjeno preverjanju, kateri predpisi EU morda zavirajo ustvarjanje delovnih mest in gospodarsko rast, ter opredelitvi področij ali vprašanj, ki bi jih bilo treba podrobneje proučiti in v zvezi z njimi po potrebi sprejeti dodatne ukrepe. MSP so na posvetovanju poudarila, da imajo največ težav in stroškov zaradi predpisov na področju kemikalij (registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij), davka na dodano vrednost, varnosti izdelkov, priznavanja poklicnih kvalifikacij, varstva podatkov, zakonodaje o odpadkih, zakonodaje v zvezi s trgom dela, tahografov v cestnem prometu, javnih naročil in posodobljenega carinskega zakonika.

Komisija meni, da so na teh področjih predpisi na evropski ravni potrebni, in bo zato ta vprašanja temeljito obravnavala v okviru novega programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT1 – Regulatory Fitness and Performance Programme), ki ga je začela izvajati decembra 2012 (IP/12/1349). V okviru tega programa bo preverjeno, ali pravni red, ki ureja zgoraj omenjena področja, povzroča obremenitve in vrzeli oziroma je kako drugače neučinkovit. To bo podlaga za oceno in morebitne spremembe na tistih področjih, na katerih se bo izkazalo, da je treba ukrepati. Komisija bo nadaljnje ukrepe napovedala do junija 2013, tudi ob upoštevanju izida zakonodajnih postopkov, ki so v teku.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je povedal: „Komisija preverja, ali je zakonodaja EU resnično ustrezna in pomaga evropskim podjetjem pri njihovi rasti in ustvarjanju delovnih mest. Zato smo pametni pravni ureditvi namenili osrednje mesto pri oblikovanju naših politik. Prav tako pa želimo olajšati poslovanje naših malih in srednjih podjetij, ki so najpomembnejša za rast evropskega gospodarstva. Rad bi se zahvalil vsem, ki so prispevali k opredelitvi najbolj obremenjujočih predpisov. Močno si bomo prizadevali izpolniti vaša pričakovanja.“

Podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani, pristojen za industrijo in podjetništvo, je dodal: „MSP, ki ustvarjajo levji delež vseh novih delovnih mest v Evropi, so ključna za izhod iz te krize. Našo zakonodajo je treba oblikovati tako, da bo ustrezala MSP (in zlasti novim podjetnikom). Biti mora premišljena, enostavna in stabilna. Bolj bomo prisluhnili težavam MSP, bolj bodo lahko prispevala k ponovni gospodarski rasti.“

MSP so med 10 najbolj obremenjujočih predpisov EU uvrstila:

 • REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij),

 • DDV – zakonodajo o davku na dodano vrednost,

 • zakonodajna svežnja za splošno varnost proizvodov in nadzor trga,

 • priznavanje poklicnih kvalifikacij,

 • pošiljke odpadkov – okvirno zakonodajo o odpadkih – seznam odpadkov in nevarnih odpadkov,

 • zakonodajo v zvezi s trgom dela,

 • varstvo podatkov,

 • delovni čas,

 • tahografe v cestnem prometu (pri vožnji in počitku),

 • postopke za oddajo javnih naročil (javna naročila gradenj, blaga in storitev).

 • posodobljeni carinski zakonik.

Komisija je na veliko področjih (npr. priznavanje poklicnih kvalifikacij, varstvo podatkov, javna naročila) že sprejela ukrepe za nadaljnje izboljšanje in poenostavitev zakonodaje EU (glej MEMO/12/974).

Posvetovanje je tudi pokazalo, da so mala podjetja z odobravanjem sprejela krajše plačilne roke iz direktive o zamudah pri plačilih, ki bo začela veljati 16. marca 2013 (IP/12/1071), kot eno najuspešnejših pravnih izboljšav. Druga takšna izboljšava, ki so jo izpostavila, so poenostavljene računovodske/revizijske ureditve za MSP.

Osnovne informacije

Rezultati posvetovanja v zvezi z opredelitvijo 10 najbolj obremenjujočih predpisov so objavljeni v okviru prispevka Komisije spomladanskemu Evropskemu svetu. Dodatni primeri izjem in poenostavljenih ureditev za MSP, ki jih je predlagala Komisija in sprejel zakonodajalec EU, so navedeni v Sporočilu „Pametna pravna ureditev – odziv na potrebe MSP“ in spremljevalnem delovnem dokumentu služb Komisije. Komisija je predstavila tudi nov letni pregled stanja, s katerim spremlja napredek pri izboljševanju zakonodaje, ki zadeva MSP in iz katerega je razvidno, kako v zvezi z njenimi predlogi za poenostavitev ali zmanjšanje obremenitev ukrepajo druge institucije in države članice. Pregled stanja kaže skupni učinek različnih pristopov pri izvajanju na MSP, glede na to, da se več kot tretjina upravnega bremena za MSP doda na stopnji izvajanja v državah članicah. Mreža odposlancev za MSP bo dejavno spremljala 10 najbolj obremenjujočih predpisov EU in si prizadevala, da bo zmanjševanje upravnega bremena v državah članicah postalo prednostna naloga.

Stroški zakonodaje za MSP se sistematično ocenijo, preden Komisija sprejme zakonodajne predloge. Kadar je mogoče, so mikropodjetja iz ureditve izvzeta, za MSP pa se uvedejo poenostavljene ureditve.

Komisija se praviloma posvetuje z zainteresiranimi stranmi, kot so podjetja, socialni partnerji in organizacije civilne družbe, in z njimi ostaja v odprtem dialogu, s tem pa zagotavlja, da njeni predlogi upoštevajo dejansko stanje. Dialog z zainteresiranimi stranmi lahko poteka v veliko oblikah, pri čemer so različne vrste posvetovanja in časovni razpored odvisni od vsakokratnih okoliščin.

Dodatne informacije:

MEMO/13/168: „10 najbolj obremenjujočih zakonodajnih aktov EU za mala in srednja podjetja: kako Komisija pomaga MSP“

Izid javnega posvetovanja je objavljen na naslednji spletni strani:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/index_sl.htm.

COM(2013)122: „Pametna pravna ureditev – odziv na potrebe malih in srednjih podjetij“

SWD(2013)60: delovni dokument služb Komisije „Spremljanje pametne pravne ureditve za MSP in posvetovanje o njej“

Sporočilo in delovni dokument služb Komisije sta na voljo tudi na naslednji spletni strani:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm.

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Jens Mester (+32 22963973)

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar