Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 7. marca 2013

Komisia chce uľahčiť život MSP zjednodušením 10 najzaťažujúcejších právnych predpisov EÚ

20,8 milióna európskych malých a stredných podnikov (MSP) vytvára 85 % všetkých nových pracovných miest v Európe, zamestnáva 2/3 pracovných síl v EÚ a významne prispieva k inovácii a rastu. Podľa zásady „najskôr myslieť v malom“ a v súlade s iniciatívou Small Business Act z roku 2008 Komisia umiestnila MSP do centra svojho programu v oblasti inteligentnej regulácie, aby pomohla rastu a vytváraniu pracovných miest v Európe. V rozsiahlych konzultáciách iniciovaných Komisiou približne 1000 MSP a obchodných organizácií určilo rebríček 10 najzaťažujúcejších právnych predpisov EÚ. Účelom tejto rozsiahlej konzultácie bolo preveriť, či predpisy EÚ nebránia vo vytváraní nových pracovných miest a rastu, a zistiť oblasti alebo otázky, ktoré by si v prípade potreby mohli vyžadovať ďalšie preskúmanie a opatrenia. Z dnes uverejneného výsledku vyplýva, že malým a stredným podnikom prinášajú najväčšie problémy a náklady pravidlá týkajúce sa chemických právnych predpisov REACH, dane z pridanej hodnoty, bezpečnosti výrobkov, uznávania odbornej kvalifikácie, ochrany údajov, právnych predpisov o odpadoch, právnych predpisov v súvislosti s trhom práce, záznamového zariadenia v cestnej doprave, verejného obstarávania a modernizovaného Colného kódexu.

Komisia uznáva celkovú potrebu celoeurópskych pravidiel v týchto oblastiach, bude však v súčasnosti dôkladne riešiť tieto problémy prostredníctvom nového Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT1), ktorý spustila v decembri 2012 (IP/12/1349). Prostredníctvom tohto programu sa právne predpisy EÚ skúmajú z hľadiska záťaže, medzier v právnej úprave a neefektívnosti s cieľom vyhodnotiť a v prípade potreby zrevidovať tie predpisy, kde z posúdenia vyplynula potreba prijatia opatrenia. Komisia vyhlási následné opatrenia do júna 2013, a to aj s prihliadnutím na výsledok prebiehajúcich legislatívnych procesov.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso povedal: „Komisia zabezpečuje, aby právne predpisy EÚ spĺňali svoj účel a aby pomohli európskym podnikom rásť a vytvárať pracovné miesta. Z tohto dôvodu sa stala inteligentná regulácia centrom tvorby našej politiky. Preto chceme zjednodušiť život našich malých a stredných podnikov, ktoré sú najdôležitejšími hnacími silami hospodárstva Európy. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k identifikácii najzaťažujúcejších právnych predpisov. Budeme usilovne pracovať, aby sme nesklamali Vaše očakávania."

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, zodpovedný za priemysel a podnikanie, dodal: „MSP, ktoré vytvárajú podstatný podiel všetkých nových pracovných miest v Európe, sú kľúčom, ktorý nám umožní dostať sa von z krízy. Naše právne predpisy sa musia navrhovať tak, aby sme brali do úvahy MSP (a to najmä nových podnikateľov): musia byť inteligentné, jednoduché a stabilné. Čím lepšie budeme počúvať obavy MSP, tým lepšie nám môžu pomôcť vrátiť sa k rastu."

Tieto právne predpisy EÚ MSP identifikovali ako 10 najzaťažujúcejších právnych predpisov EÚ:

 • REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok)

 • DPH - právne predpisy týkajúce sa dane z pridanej hodnoty

 • Všeobecný balík o bezpečnosti výrobkov a o dohľade nad trhom

 • Uznávanie odborných kvalifikácií

 • Preprava odpadu – Rámcové právne predpisy týkajúce sa odpadu – Zoznam odpadu a nebezpečného odpadu

 • Právne predpisy v súvislosti s trhom práce

 • Ochrana údajov

 • Pracovný čas

 • Záznamové zariadenie v cestnej doprave (pre jazdy a doby odpočinku)

 • Postupy zadávania verejných zákaziek (zmluvy o verejných prácach, dodávkach alebo službách)

 • Modernizovaný Colný kódex

V mnohých z týchto oblastí (napr. odborná kvalifikácia, ochrana údajov, obstarávanie atď.) Komisia už podnikla kroky na ďalšie zlepšenie a zjednodušenie právnych predpisov EÚ (pozri MEMO/12/974).

Z konzultácie zároveň vyplynulo, že malé podniky považujú skrátené termíny platieb v rámci smernice o oneskorených platbách, ktorá nadobudne účinnosť 16. marca 2013 (IP/12/1071), za jedno z najúspešnejších právnych vylepšení spolu s opatrením, ktoré umožňuje viacerým malým a stredným podnikom, aby využívali zjednodušené účtovné režimy/režimy auditu.

Súvislosti:

Výsledky vypracovania rebríčka top 10 sú uverejnené ako súčasť príspevku Komisie na jarné zasadnutie Európskej Rady: oznámenie „Inteligentná regulácia – reakcia na potreby MSP“ a priložený pracovný dokument útvarov Komisie taktiež poskytujú príklady výnimiek a zjednodušených režimov pre MSP, ktoré Komisia navrhla a zákonodarca EÚ prijal. Zároveň bola poskytnutá nová ročná hodnotiaca tabuľka, ktorá sleduje pokrok v oblasti právnych predpisov vzťahujúcich sa na MSP, a ktorá ukazuje, ako iné inštitúcie a členské štáty riešia návrhy Komisie zamerané na zjednodušenie alebo zníženie zaťaženia. Z hodnotiacej tabuľky vyplýva, ako rôzne prístupy k implementácii ovplyvňujú celkový výsledok pre MSP vzhľadom na to, že viac ako tretina administratívnej záťaže pre MSP vzniká v štádiu implementácie členskými štátmi. Network of SME Envoys (sieť vnútroštátnych vyslancov MSP) bude aktívne sledovať výsledky rebríčka top 10 a zníženie administratívnej záťaže predstaví ako prioritu v členských štátoch.

Náklady vznikajúce malým a stredným podnikom v dôsledku právnych predpisov sa systematicky posudzujú predtým, než Komisia prijme legislatívne návrhy. Mikropodniky sú vyňaté z tejto regulácie a zjednodušené režimy pre MSP sa do právnych predpisov zavádzajú vždy, keď je to možné.

Vo všeobecnosti Komisia vedie konzultácie a otvorený dialóg so zainteresovanými stranami, ako sú podniky, sociálni partneri, organizácie občianskej spoločnosti a iné zainteresované strany, aby zabezpečila, že jej návrhy reagujú na každodennú realitu. Dialóg so zainteresovanými stranami môže mať veľa foriem, pričom metódy konzultácie a časové riadenie závisia od rozličných kontextov.

Ďalšie informácie:

MEMO/13/168: „Rebríček 10 najzaťažujúcejších právnych predpisov EÚ pre malé a stredné podniky (MSP): ako Komisia pomáha MSP“

Výsledky verejných konzultácií sú uverejnené na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/index_sk.htm

COM(2013)122: Oznámenie „Inteligentná regulácia – plnenie potrieb malých a stredných podnikov“

SWD(2013)60: Pracovný dokument útvarov Komisie „Monitorovanie a konzultácie v súvislosti s inteligentnou reguláciou pre MSP“

Toto oznámenie a pracovný dokument útvarov Komisie možno nájsť na:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm

Kontaktné osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 3070)

Jens Mester (+32 2 296 3973)

Carlo Corazza (+32 2 295 1752)

Sara Tironi (+32 2 299 0403)


Side Bar