Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 7 marca 2013 r.

Komisja chce uproszczenia 10 najbardziej uciążliwych z punktu widzenia MŚP unijnych aktów prawnych

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), których jest w Europie 20,8 mln, tworzą 85 proc. wszystkich nowych miejsc pracy w Europie, zatrudniają dwie trzecie wszystkich pracowników w UE i w zasadniczym stopniu przyczyniają się do innowacji i wzrostu. Postępując zgodnie z zasadą „najpierw myśl na małą skalę” oraz z założeniami programu Small Business Act z 2008 roku, w realizacji swojego programu na rzecz inteligentnych regulacji Komisja priorytetowo traktuje interesy MŚP, aby stymulować wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy w Europie. W ramach zorganizowanych przez Komisję konsultacji społecznych około 1000 przedsiębiorstw i reprezentujących je organizacji wskazało 10 najbardziej z ich punktu widzenia uciążliwych aktów prawnych UE. Celem tych szeroko zakrojonych konsultacji było sprawdzenie, w jakich obszarach unijne przepisy mogą hamować wzrost i zatrudnienie, oraz określenie dziedzin bądź kwestii wymagających bardziej szczegółowej analizy lub podjęcia działań. Opublikowane dzisiaj wyniki wskazują na to, że według MŚP największe trudności i koszty wiążą się z przepisami dotyczącymi substancji chemicznych (REACH), podatku od wartości dodanej, bezpieczeństwa produktów, uznawania kwalifikacji zawodowych, ochrony danych, odpadów, rynku pracy, urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym, zamówień publicznych oraz zmodernizowanego kodeksu celnego.

Komisja jest zdania, że w tych dziedzinach potrzebne są wspólne przepisy unijne. Teraz przystąpi do analizy wyników konsultacji w ramach nowego programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT1) który został zainicjowany w grudniu zeszłego roku (IP/12/1349). Program ten wykorzystywany jest do analizy przepisów UE pod kątem poziomu uciążliwości, ewentualnych luk czy niedoskonałości i pozwala ocenić obowiązujące akty prawne, a w razie potrzeby dokonać ich przeglądu. Komisja do czerwca tego roku zapowie, jakie działania następcze zostaną podjęte, uwzględniając również trwające procesy legislacyjne.

Przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, powiedział: „Komisja Europejska stara się zagwarantować, aby unijne przepisy były adekwatne i sprzyjały rozwojowi europejskich przedsiębiorstw oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Dlatego właśnie inteligentne regulacje stały się centralnym elementem naszej polityki. I dlatego też chcemy ułatwić życie małym i średnim przedsiębiorstwom, które są główną siłą napędową europejskiej gospodarki. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do ustalenia, które unijne akty prawne są dla tych firm najbardziej uciążliwe, oraz zapewnić ich, że dołożymy wszelkich starań, by nie zawieść ich oczekiwań.”

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorczość, Antonio Tajani, powiedział: „MŚP, które tworzą większość nowych miejsc pracy w Europie, odgrywają pierwszorzędną rolę w pokonywaniu kryzysu. Nasze przepisy prawne muszą być opracowywane we współpracy z MŚP (zwłaszcza nowopowstałymi): muszą być inteligentne, proste i stabilne. Im uważniej będziemy słuchać MŚP, tym skuteczniej uda nam się wykorzystać ich potencjał w przywracaniu wzrostu gospodarczego. "

Według MŚP najbardziej uciążliwe akty prawne UE dotyczą:

 • rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

 • podatku od wartości dodanej

 • bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku

 • uznawania kwalifikacji zawodowych

 • transportu odpadów, wykazu odpadów i odpadów niebezpiecznych

 • rynku pracy

 • ochrony danych

 • czasu pracy

 • urządzeń rejestrujących czas jazdy i czas odpoczynku w samochodach ciężarowych

 • procedur udzielania zamówień publicznych (na roboty budowlane, dostawy i usługi)

 • zmodernizowanego kodeksu celnego.

W wielu spośród tych dziedzin (np. uznawanie kwalifikacji, ochrona danych, zamówienia publiczne itp.) Komisja podjęła już działania na rzecz ulepszenia i uproszczenia unijnych przepisów (MEMO/12/974).

Konsultacje pokazały również, że spośród dotychczas wprowadzonych zmian przepisów prawnych małe firmy najbardziej cenią sobie skrócenie terminów płatności faktur na mocy dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach, która wchodzi w życie 16 marca 2013 r. (IP/12/1071), oraz umożliwienie MŚP stosowania uproszczonych systemów sprawozdawczości i audytu.

Kontekst

Komisja opublikowała wyniki konsultacji dotyczących 10 najbardziej uciążliwych aktów prawnych jako swój wkład w prace wiosennego szczytu Rady Europejskiej. Komunikat „Inteligentne regulacje − odpowiedź na potrzeby MŚP” oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji podaje również przykłady wyłączeń i uproszczonych systemów stosowanych w przypadku MŚP, zaproponowanych przez Komisję i przyjętych przez unijnego prawodawcę. Zaprezentowano również nową roczną tabelę wyników, która pokazuje, jakie postępy osiągnięto dotychczas w zakresie upraszczania przepisów dotyczących MŚP, oraz jakie działania następcze podejmują inne instytucje i państwa członkowskie w związku z przedstawionymi przez Komisję wnioskami mającymi na celu uproszczenie przepisów. Z tabeli wynika także, jak różnice w podejściu do realizacji przepisów przekładają się na ogólne wyniki MŚP − to ważne z uwagi na to, że ponad jedna trzecia formalności, jakie muszą wypełnić przedsiębiorcy, pojawia się na etapie wdrażania przez państwa członkowskie. Sieć rzeczników ds. MŚP będzie kontynuować działania związane z pierwszą dziesiątką najbardziej uciążliwych przepisów i sprawi, że redukcja formalności administracyjnych w państwach członkowskich będzie traktowana priorytetowo.

Przed przedłożeniem wniosków dotyczących nowych przepisów Komisja regularnie sprawdza, jakie koszty musiałyby ponieść małe firmy w związku z ich przestrzeganiem. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, mikroprzedsiębiorstwa są wyłączane z zakresu stosowania przepisów, a MŚP umożliwia się stosowanie uproszczonych systemów.

Komisja z założenia prowadzi konsultacje i otwarty dialog z przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i innymi zainteresowanymi stronami, aby mieć pewność, że przedkładane przez nią wnioski są odpowiedzią na realne potrzeby. Dialog ten może przybierać różne formy, a metody konsultacji oraz moment ich przeprowadzania zależą od kontekstu.

Więcej informacji:

MEMO/13/168: „Pierwsza dziesiątka aktów prawnych UE najbardziej uciążliwych z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw: Komisja wspiera MŚP”

Wyniki konsultacji społecznych:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/index_pl.htm

COM(2013)122: Komunikat „Inteligentne regulacje – odpowiedź na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw”

SWD(2013)60: Dokument roboczy służb Komisji „Monitorowanie i konsultacje w sprawie inteligentnych regulacji na rzecz MŚP”

Komunikat i dokument roboczy służb Komisji:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar