Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 7 maart 2013

Commissie wil leven kmo’s vereenvoudigen door top 10 meest belastende wetgeving te verlichten

De 20,8 miljoen Europese kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) creëren 85% van alle nieuwe banen in Europa, hebben 2/3 van de werknemers in de EU in dienst en dragen aanzienlijk bij tot innovatie en groei. Volgens het beginsel "Denk eerst klein" en in overeenstemming met de Small Business Act van 2008 heeft de Commissie kmo's centraal gesteld in haar agenda voor slimme regelgeving om te helpen groei en banen te scheppen in Europa. In het kader van een brede raadpleging die de Commissie heeft gestart, hebben ongeveer 1000 kmo's en bedrijfsorganisaties de top 10 van meest belastende EU-wetgeving samengesteld. Deze brede raadpleging had als doel na te gaan op welke gebieden EU-wetgeving groei en werkgelegenheid kon belemmeren en welke gebieden of kwesties in voorkomend geval nader onderzoek en actie behoefden. Uit de vandaag gepubliceerde resultaten blijkt dat kmo's met de grootste moeilijkheden en kosten worden geconfronteerd als gevolg van de wetgeving op het gebied van REACH (wetgeving inzake chemische stoffen), belasting over de toegevoegde waarde, productveiligheid, erkenning van beroepskwalificaties, gegevensbescherming, afval, arbeidsmarkt, controleapparaten in het wegvervoer, overheidsopdrachten en het gemoderniseerd douanewetboek.

De Commissie erkent weliswaar de algemene noodzaak van Europese voorschriften op deze gebieden, maar zal deze bezwaren nu grondig onderzoeken via het nieuwe programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT1) dat in december 2012 is opgestart (IP/12/1349). Via dit programma wordt het regelgevend acquis van de EU getoetst op lasten, lacunes en tekortkomingen met het doel de wetgeving te evalueren en in voorkomend geval te herzien wanneer uit de evaluatie blijkt dat het nodig is actie te ondernemen. Uiterlijk in juni 2013 zal de Commissie follow-upmaatregelen aankondigen en daarbij zal rekening worden gehouden met lopende wetgevingsprocedures.

Commissievoorzitter José Manuel Barroso zei hierover: "De Commissie zorgt ervoor dat de EU-wetgeving geschikt is voor het beoogde doel en Europese ondernemingen helpt te groeien en werkgelegenheid te creëren. Slimme regelgeving is dan ook het speerpunt van onze beleidsvorming. Daarom willen wij het leven gemakkelijker maken voor onze kleine en middelgrote ondernemingen, die de belangrijkste motoren zijn voor de Europese economie. Ik wil iedereen bedanken die heeft helpen bepalen welke de meest belastende wetgeving is. Wij zullen hard werken om uw verwachtingen niet teleur te stellen."

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor industrie en ondernemerschap, voegde daaraan toe: "Kleine en middelgrote ondernemingen, die het leeuwendeel van alle nieuwe banen in Europa creëren, zijn de sleutel om uit de crisis te raken. Onze wetgeving moet worden ontworpen met kmo's (en vooral nieuwe ondernemers) voor ogen: zij moet slim, eenvoudig en stabiel zijn. Hoe meer wij rekening houden met de bezwaren van de kmo's, hoe beter zij ons kunnen helpen om opnieuw met groei aan te knopen."

De top 10 van meest belastende EU-wetgeving heeft volgens de kmo’s betrekking op de volgende domeinen:

 • REACH (registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen)

 • Btw - belasting over de toegevoegde waarde

 • Pakket algemene productveiligheid en markttoezicht

 • Erkenning van beroepskwalificaties

 • Overbrenging van afvalstoffen - Kaderwetgeving afvalstoffen - Lijst van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

 • Arbeidsmarkt

 • Gegevensbescherming

 • Arbeidstijd

 • Controleapparaten in het wegvervoer (voor rij- en rusttijden)

 • Procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten (overheidsopdrachten voor werken, leveringen en dienstverlening)

 • Gemoderniseerd douanewetboek

Op veel van deze gebieden (bv. beroepskwalificaties, gegevensbescherming, overheidsopdrachten, enz.) heeft de Commissie al maatregelen genomen om de EU-wetgeving verder te verbeteren en te vereenvoudigen (zie MEMO/12/974).

Uit de raadpleging is ook gebleken dat kleine ondernemingen de kortere betalingstermijnen in het kader van de richtlijn betalingsachterstand, die op 16 maart 2013 in werking is getreden (IP/12/1071), als een van de meest succesvolle verbeteringen van de regelgeving beschouwen, samen met het feit dat meer kmo's gebruik kunnen maken van vereenvoudigde regelingen voor financiële verslaglegging en controle.

Achtergrond

De resultaten van de top 10-exercitie worden gepubliceerd als onderdeel van de input van de Commissie voor de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad: de mededeling "Slimme regelgeving - Inspelen op de behoeften van kmo's" en het begeleidende werkdocument van de diensten van de Commissie bevatten ook voorbeelden van vrijstellingen en lichtere regelingen voor kmo's die door de Commissie zijn voorgesteld en door de EU-wetgever zijn aangenomen. Er wordt een nieuw jaarlijks scorebord ingevoerd, waarop de voortgang inzake voor kmo's relevante wetgeving kan worden gevolgd en waaruit blijkt of de voorstellen van de Commissie om de lasten te vereenvoudigen en te verminderen, door andere instellingen en door lidstaten worden gevolgd. Op het scorebord wordt aangegeven welke invloed de verschillende benaderingen voor de tenuitvoerlegging hebben op de totale gevolgen voor kmo's omdat meer dan een derde van de administratieve lasten voor kmo's wordt toegevoegd in het stadium van de tenuitvoerlegging door de lidstaten. Het netwerk van kmo-gezanten zal voor actieve follow-up van de top 10 resultaten zorgen en van de vermindering van de administratieve lasten in de lidstaten een prioriteit maken.

De kosten van wetgeving voor kmo's worden systematisch beoordeeld voordat wetgevingsvoorstellen door de Commissie worden vastgesteld. Waar mogelijk worden micro-ondernemingen vrijgesteld van regelgeving en worden voor kmo's lichtere regelingen ingevoerd.

In het algemeen raadpleegt de Commissie stakeholders, zoals ondernemingen, sociale partners, organisaties uit het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden en voert met hen een open dialoog om ervoor te zorgen dat haar voorstellen beantwoorden aan de concrete realiteit. De dialoog met belanghebbende partijen kan vele vormen aannemen en de methoden voor raadpleging en timing hangen af van de verschillende contexten.

Nadere informatie:

MEMO/13/168: "Top 10 most burdensome EU laws for small and medium-sized enterprises: How the Commission is helping SMEs"

De resultaten van de openbare raadpleging zijn beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/index_en.htm

COM(2013)122: Mededeling "Slimme regelgeving - Inspelen op de behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen"

SWD(2013)60: Werkdocument van de diensten van de Commissie "Monitoring and Consultation on Smart Regulation for SMEs"

De mededeling en het werkdocument zijn ook te vinden op:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm

Contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar