Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 7. martā

Komisija vēlas vienkāršot MVU darbību, atvieglojot slogu, ko rada 10 apgrūtinošākie ES tiesību akti

20,8 miljoni Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) rada 85 % no visām jaunajām darbavietām Eiropā, tie nodarbina divas trešdaļas darbaspēka ES un ievērojami veicina jauninājumus un izaugsmi. Saskaņā ar principu "vispirms domāt par mazākajiem" un atbilstoši 2008. gada Mazās uzņēmējdarbības aktam Komisija, vēloties atbalstīt izaugsmi un jaunu darbavietu izveidi Eiropā, ir noteikusi mazo un vidējo uzņēmumu intereses par prioritāti lietpratīgā regulējuma programmā. Plašā Komisijas ierosinātā apspriešanās pasākumā aptuveni 1000 MVU un uzņēmēju organizāciju ir noteikušas 10 apgrūtinošākos ES tiesību aktus. Ar šo plašo apspriešanos bija paredzēts noskaidrot, kādos gadījumos ES noteikumi kavē darbavietu izveidi un izaugsmi, un noteikt jomas vai problēmas, kuras būtu jāanalizē sīkāk un kur būtu vajadzīgi turpmāki pasākumi. Šodien publicētie rezultāti liecina, ka mazajiem un vidējiem uzņēmumiem lielākās grūtības un izmaksas rada noteikumi saistībā ar REACH tiesību aktiem ķīmisko vielu jomā, pievienotās vērtības nodokli, produktu drošību, profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, datu aizsardzību, tiesību aktiem atkritumu jomā, tiesību aktiem par darba tirgu, reģistrācijas kontrolierīcēm autotransportā, publisko iepirkumu un modernizēto muitas kodeksu.

Kopumā atzīstot nepieciešamību pēc Eiropas mēroga noteikumiem šajās jomās, Komisija pievērsīsies šo problēmu risināšanai, izmantojot jauno Normatīvās atbilstības un izpildes programmu (REFIT1), kas tika ierosināta 2012. gada decembrī (IP/12/1349). Pamatojoties uz šo programmu, patlaban tiek izskatīti ES spēkā esošie noteikumi, lai noteiktu apgrūtinājumus, trūkstošos aspektus un neefektīvos risinājumus un lai novērtētu un vajadzības gadījumā pārskatītu minētos tiesību aktus, ja novērtējumā konstatēta nepieciešamība rīkoties. Līdz 2013. gada jūnijam Komisija, ņemot vērā arī notiekošo likumdošanas procesu rezultātus, paziņos par turpmākajiem pasākumiem.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu teica: "Komisija nodrošina, lai ES tiesību akti atbilstu mērķim un palīdzētu Eiropas uzņēmumiem attīstīties un radīt darbavietas. Tāpēc mūsu politikas veidošanas pamatā mēs esam izvirzījuši lietpratīgu regulējumu. Un tāpēc mēs vēlamies atvieglot dzīvi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri ir Eiropas ekonomikas svarīgākais dzinējspēks. Es vēlos pateikties visiem, kas palīdzēja noteikt apgrūtinošākos tiesību aktus. Mēs strādāsim, lai nepieviltu jūsu cerības."

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni, kura atbildības joma ir rūpniecība un uzņēmējdarbība, piebilda: "MVU, kas rada lielāko daļu visu jauno darbavietu Eiropā, ir galvenais spēks, ar kura palīdzību mēs pārvarēsim šo krīzi. Mūsu tiesību akti ir jāizstrādā, ievērojot MVU (un jo īpaši jauno uzņēmēju) vajadzības, tiesību aktiem jābūt lietpratīgiem, vienkāršiem un stabiliem. Jo vairāk mēs ieklausīsimies MVU apsvērumos, jo labāk viņi mums varēs palīdzēt atgriezties uz izaugsmes ceļa. "

MVU par 10 apgrūtinošākajiem atzina šādus ES tiesību aktus:

 • REACH (ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, atļaušana un ierobežošana)

 • PVN − tiesību akti par pievienotās vērtības nodokli

 • Produktu vispārējās drošības un tirgus uzraudzības tiesību aktu kopums

 • Profesionālo kvalifikāciju atzīšana

 • Atkritumu pārvadājumi − pamata tiesību akti par atkritumiem − atkritumu un bīstamo atkritumu saraksts

 • Tiesību akti par darba tirgu

 • Datu aizsardzība

 • Darba laiks

 • Reģistrācijas kontrolierīces autotransportā (transportlīdzekļa vadīšanas un atpūtas laikposmi)

 • Publiskā iepirkuma līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras (publiski būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi)

 • Modernizētais muitas kodekss

Daudzās jomās (piemēram, profesionālās kvalifikācijas, datu aizsardzība, iepirkums utt.) Komisija jau ir veikusi pasākumus, lai vēl vairāk uzlabotu un vienkāršotu ES tiesību aktus (skatīt MEMO/12/974).

Apspriešanā arī konstatēja, ka mazie uzņēmumi par vienu no veiksmīgākajiem juridiskajiem uzlabojumiem uzskata samazinātos maksājumu termiņus, kas ieviesti ar maksājumu kavējumu direktīvu (IP/12/1071), kura stājas spēkā 2013. gada 16. martā, kā arī to, ka arvien vairāk MVU var izmantot vienkāršotas grāmatvedības/revīzijas sistēmas.

Pamatinformācija

Apgrūtinošāko tiesību aktu desmitnieka noteikšanas rezultāti publicēti kā daļa no Komisijas ieguldījuma Eiropadomes pavasara sanāksmes darbā. Paziņojumā "Lietpratīgs regulējums — reaģējot uz mazo un vidējo uzņēmumu vajadzībām" un pievienotajā dienestu darba dokumentā arī norādīti piemēri par atbrīvojumiem un atvieglojumiem MVU, ko ir ierosinājusi Komisija un pieņēmis ES likumdevējs. Paziņojumā ietverts arī jauns gada rezultātu pārskats, kurā atspoguļots progress, vienkāršojot tiesību aktus, kas attiecas uz MVU, un kurā parādīts, kā Komisijas priekšlikumi par sloga vienkāršošanu vai samazināšanu tiek ņemti vērā citās iestādēs un dalībvalstīs. Ar šo pārskatu var noteikt, kā dažādas īstenošanas pieejas ietekmē kopējos MVU rezultātus, ņemot vērā, ka vairāk nekā trešdaļa no administratīvā sloga MVU tiek uzlikta īstenošanas posmā dalībvalstīs. MVU valstu sūtņu tīkla dalībnieki aktīvi uzraudzīs turpmākos pasākumus, ņemot vērā apgrūtinošāko tiesību aktu desmitnieka noteikšanā iegūtos rezultātus, un centīsies panākt, lai administratīvā sloga samazināšana tiktu pasludināta par prioritāti dalībvalstīs.

Pirms Komisija pieņem tiesību aktu priekšlikumus, sistemātiski tiek novērtētas izmaksas, ko mazajiem un vidējiem uzņēmumiem rada tiesību akti. Ja iespējams, mikrouzņēmumi tiek atbrīvoti no noteikumu izpildes un tiek ieviesti atvieglināti noteikumi attiecībā uz MVU.

Kopumā Komisija apspriežas un iesaistās atklātā dialogā ar ieinteresētajām personām, piemēram, uzņēmējiem, sociālajiem partneriem, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un citām ieinteresētām personām, lai nodrošinātu, ka tās priekšlikumi atbilst reālajai situācijai. Dialogs ar ieinteresētajām personām var izpausties dažādos veidos, un apspriešanās metodes un laiks ir atkarīgs no dažādajiem kontekstiem.

Papildu informācija

MEMO/13/168: "10 apgrūtinošākie ES tiesību akti mazajiem un vidējiem uzņēmumiem − kā Komisija palīdz MVU"

Sabiedriskās apspriešanās rezultāti ir publicēti šajā vietnē:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/index_en.htm

COM(2013)122: paziņojums "Lietpratīgs regulējums — reaģējot uz mazo un vidējo uzņēmumu vajadzībām"

SWD(2013)60: dienestu darba dokuments "Uzraudzība un apspriešanās par lietpratīgu regulējumu MVU"

Paziņojumu un dienestu darba dokumentu var atrast arī šajā vietnē:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm

Kontaktpersonas:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar