Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. kovo 7 d.

Komisija supaprastins dešimt ES teisės aktų, labiausiai apsunkinančių mažųjų ir vidutinių įmonių veiklą

20,8 milijono Europos mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) sukuria 85 proc. visų naujų darbo vietų Europoje, įdarbina du trečdalius ES darbo jėgos ir labai prisideda prie inovacijų ir augimo. Laikydamasi principo „visų pirma galvokime apie mažuosius“ ir 2008 m. priimto Smulkiojo verslo akto, Komisija pažangaus reglamentavimo darbotvarkėje pirmiausia atsižvelgia į MVĮ interesus, kad padėtų Europoje skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą. Komisijos surengtose plačiose konsultacijose maždaug 1000 MVĮ ir verslo organizacijų išrinko dešimt ES teisės aktų, kurie labiausiai apsunkina MVĮ veiklą. Plačiomis konsultacijomis siekta patikrinti, ar ES teisės aktai netrukdo augimui ir darbo vietų kūrimui, ir nustatyti sritis ar klausimus, dėl kurių prireikus tikslinga imtis tolesnio nagrinėjimo ar veiksmo. Šiandien paskelbti konsultacijų rezultatai rodo, kad MVĮ labiausiai skundžiasi sunkumais ir išlaidomis dėl taisyklių, kurios susijusios su cheminėmis medžiagomis (REACH teisės aktai), pridėtinės vertės mokesčiu, prekių sauga, profesinių kvalifikacijų pripažinimu, duomenų apsauga, atliekomis, darbo rinka, kelių transporto priemonėse naudojamais tachografais, viešaisiais pirkimais ir atnaujintuoju muitinės kodeksu.

Dabar Komisija, neabejodama, kad tose srityse europinės taisyklės apskritai reikalingos, gautas pastabas nuodugniai apsvarstys pagal 2012 m. gruodžio mėn. pradėtą Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (angl. REFIT1, IP/12/1349). Pagal šią programą vertinama ES reglamentavimo teisės aktų našta, ieškoma spragų ir neveiksmingų nuostatų. Jei vertinant nustatoma, kad reikia imtis veiksmų, tie teisės aktai, kai tinka, persvarstomi. Iki 2013 m. birželio mėn. Komisija, atsižvelgdama ir į vykstančių teisėkūros procesų rezultatus, paskelbs, kokių tolesnių veiksmų ji ketina imtis.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Komisija užtikrina, kad ES teisės aktai būtų tinkamai pritaikyti ir padėtų Europos verslui augti ir kurti darbo vietas. Todėl pažangus reglamentavimas yra mūsų formuojamos politikos pamatas. Be to, norime, kad mažosioms ir vidutinėms įmonėms būtų lengviau, nes jos yra pagrindinis Europos ekonomikos variklis. Noriu padėkoti visiems, kurie padėjo nustatyti labiausiai veiklą apsunkinančius teisės aktus. Mes kruopščiai dirbsime, kad nenuviltume jūsų lūkesčių.“

Už pramonę ir verslumą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani pridūrė: „MVĮ sukuria daugiausiai naujų darbo vietų Europoje – būtent jos mums padės įveikti krizę. Mūsų teisės aktai turi būti parengti atsižvelgiant į MVĮ (ir ypač į veiklą pradedančių verslininkų) poreikius – jie turi būti pažangūs, paprasti ir stabilūs. Kuo geriau suvoksime tai, kas rūpi MVĮ, tuo labiau jos mums padės atgaivinti augimą.“

MVĮ nurodė, kad joms daugiausia sunkumų sukelia 10 ES teisės aktų, kuriais reglamentuojama:

 • REACH (cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai),

 • PVM (pridėtinės vertės mokestis),

 • bendra produktų sauga ir rinkos priežiūra,

 • profesinių kvalifikacijų pripažinimas,

 • atliekų vežimas, atliekų pagrindų teisės aktai, atliekų sąrašas ir pavojingos atliekos,

 • darbo rinka,

 • duomenų apsauga,

 • darbo trukmė,

 • kelių transporto priemonėse naudojami tachografai (dėl vairavimo ir poilsio trukmės),

 • viešojo pirkimo sutarčių sudarymo procedūros (viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutartys)

 • atnaujintasis muitinės kodeksas.

Daugelyje tų sričių, pavyzdžiui, profesinių kvalifikacijų, duomenų apsaugos, viešojo pirkimo ir kt., Komisija jau ėmėsi tolesnio ES teisės aktų tobulinimo ir paprastinimo veiksmų (MEMO/12/974).

Per konsultacijas taip pat paaiškėjo, kad mažosios įmonės palankiai vertina mokėjimo terminų sutrumpinimą pagal 2013 m. kovo 16 d. įsigaliosiančią Pavėluotų mokėjimų direktyvą (IP/12/1071). Tai esąs vienas puikiausių teisės aktų tobulinimo pavyzdžių. Gerų atsiliepimų sulaukta ir apie MVĮ suteiktą galimybę taikyti paprastesnę apskaitos ir auditavimo tvarką.

Pagrindiniai faktai

Apklausos apie labiausiai MVĮ veiklą apsunkinančių 10 ES teisės aktų rezultatai skelbiami kaip Komisijos medžiaga pavasario Europos Vadovų Tarybų posėdžiui. Kartu pateikiamas Komunikatas „Pažangus reglamentavimas – atsižvelgti į mažųjų ir vidutinių įmonių poreikius“ ir lydimasis tarnybų darbinis dokumentas su pavyzdžiais, kokias išimtis ir supaprastintą tvarką taikyti mažosioms ir vidutinėms įmonėms pasiūlė Komisija ir priėmė ES teisės aktų leidėjai. Taip pat skelbiama nauja metinė rezultatų suvestinė, kurioje apžvelgiama mažosioms ir vidutinėms įmonėms aktualių teisės aktų tobulinimo pažanga ir parodoma, kaip Komisijos pasiūlymus paprastinti reguliavimą ar mažinti administracinę naštą priėmė kitos ES institucijos ir valstybės narės. Daugiau nei trečdalis MVĮ tenkančios administracinės naštos susidaro valstybėms narėms įgyvendinant ES teisės aktus. Rezultatų suvestinėje parodoma, kaip įgyvendinimo modelių skirtumai keičia bendrą poveikį mažosioms ir vidutinėms įmonėms. MVĮ atstovų tinklas aktyviai stebės, kokios išvados daromos nustačius labiausiai veiklą apsunkinančių teisės aktų dešimtuką ir užtikrins, kad valstybės narės administracinės naštos mažinimui teiktų pirmenybę.

Rengdamasi priimti teisės aktų pasiūlymus Komisija sistemingai vertina, kokias išlaidas dėl jų patirtų MVĮ. Kai įmanoma, labai mažos įmonės atleidžiamos nuo reglamentavimo reikalavimų, o mažosioms ir vidutinėms įmonėms numatoma supaprastinta tvarka.

Siekdama, kad pasiūlymai nesikirstų su realiomis sąlygomis, Komisija paprastai konsultuojasi ir palaiko atvirą dialogą su suinteresuotosiomis šalimis, tokiomis kaip įmonės, socialiniai partneriai, pilietinės visuomenės organizacijos ir kitos interesų grupės. Dialogas su suinteresuotosiomis šalimis gali vykti įvairiais būdais; konsultavimosi metodai ir laikas gali skirtis pagal aplinkybes.

Daugiau informacijos

MEMO/13/168: „10 teisės aktų, kurie labiausiai apsunkina mažųjų ir vidutinių įmonių veiklą. Komisijos pagalba mažosioms ir vidutinėms įmonėms“

Viešosios konsultacijos rezultatai skelbiami

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/index_en.htm

Komunikatas „Pažangus reglamentavimas – atsižvelgti į mažųjų ir vidutinių įmonių poreikius“ COM(2013)122

Tarnybų darbinis dokumentas „Stebėjimas ir konsultacijos su mažosioms ir vidutinėms įmonėms palankaus pažangaus reglamentavimo klausimais“ SWD(2013)60

Komunikatas ir tarnybų darbinis dokumentas taip pat skelbiami

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen, tel. +32 2 295 30 70

Jens Mester , tel. +32 2 296 39 73

Carlo Corazza, tel. +32 2 295 17 52

Sara Tironi, tel. +32 2 299 04 03


Side Bar