Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 7. maaliskuuta 2013

Komissio haluaa helpottaa pk-yritysten toimintaa keventämällä kymmentä eniten hallinnollista rasitusta aiheuttavaa EU:n säädöstä

Euroopassa on 20,8 miljoonaa pientä ja keskisuurta yritystä (pk-yritystä). Ne luovat 85 prosenttia kaikista uusista työpaikoista Euroopassa, työllistävät kaksi kolmasosaa EU:n työvoimasta ja edistävät merkittävästi innovointia ja kasvua. Komissio on asettanut "pienet ensin" ‑periaatteen ja vuonna 2008 käynnistetyn eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen mukaisesti pk-yritykset tärkeään asemaan järkevän sääntelyn ohjelmassaan edistääkseen kasvua ja työpaikkojen luomista Euroopassa. Komission käynnistämässä laajassa kuulemisessa noin 1 000 pk-yritystä ja liike-elämän järjestöä on nimennyt kymmenen eniten hallinnollista rasitusta aiheuttavaa EU:n säädöstä. Tämän laajan kuulemisen tarkoituksena oli selvittää, millä aloilla EU:n sääntely mahdollisesti haittaa työpaikkojen luomista ja kasvua, ja yksilöidä ne alat tai ongelmat, jotka edellyttävät tarkempaa tarkastelua ja tarvittaessa toimenpiteisiin ryhtymistä. Tänään julkaistut tulokset osoittavat, että pk-yritysten mielestä suurimmat vaikeudet ja säännöistä aiheutuvat kustannukset liittyvät kemikaalialan REACH-lainsäädäntöön, arvonlisäveroon, tuoteturvallisuuteen, ammattipätevyyden tunnustamiseen, tietosuojaan, jätelainsäädäntöön, työmarkkinoihin liittyvään lainsäädäntöön, tieliikenteen valvontalaitteisiin, julkisiin hankintoihin ja uudistettuun tullikoodeksiin.

Komissio tunnustaa Euroopan laajuisten sääntöjen tarpeen näillä aloilla. Se aikoo kuitenkin tarkastella nyt näitä seikkoja perusteellisesti joulukuussa 2012 käynnistetyn sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan REFIT-ohjelman1 avulla (IP/12/1349). Tässä ohjelmassa selvitetään, sisältyykö EU:n lainsäädäntöön rasitteita, aukkoja ja tehottomuutta, jotta tarvittaessa voidaan tarkistaa niitä säädöksiä, joiden osalta arvioinnissa havaitaan tarvetta toimenpiteisiin. Komissio ilmoittaa jatkotoimista ennen kesäkuuta 2013, ja ottaa myös huomioon meneillään olevien lainsäädäntöhankkeiden tulokset.

Euroopan komission puheenjohtajan José Manuel Barroson mukaan komissio varmistaa, että EU:n lainsäädäntö on tarkoituksenmukaista ja auttaa eurooppalaisia yrityksiä kasvamaan ja luomaan työpaikkoja. Tämän vuoksi järkevä sääntely on keskeisellä sijalla komission päätöksenteossa. Sen vuoksi komissio myös haluaa tuoda helpotusta EU:n pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka ovat Euroopan talouden tärkeimpiä vetureita. Barroso sanoi haluavansa kiittää kaikkia niitä, jotka ovat auttaneet yksilöimään kaikkein eniten rasitusta aiheuttavat säädökset. Hän totesi komission tekevän kovasti töitä odotusten täyttämiseksi.

Teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani lisäsi, että pk-yritykset, jotka luovat suurimman osan uusista työpaikoista Euroopassa, ovat avain kriisistä ulos pääsemiseksi. Hän sanoi, että EU:n lainsäädäntö on suunniteltava pk-yritykset (erityisesti uudet yrittäjät) mielessä pitäen: sen on oltava järkevää, yksinkertaista ja vakaata. "Mitä paremmin kuuntelemme pk-yrityksiä, sitä paremmin ne voivat auttaa EU:ta palaamaan kasvu-uralle", Tajani totesi.

PK-yritysten mukaan seuraavat kymmenen EU:n säädöstä aiheuttavat eniten hallinnollista rasitusta:

 • REACH – kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset

 • arvonlisäverolainsäädäntö

 • yleistä tuoteturvallisuutta ja markkinoiden valvontaa koskeva paketti

 • ammattipätevyyden tunnustaminen

 • jätteiden siirrot – jätteitä koskeva puitelainsäädäntö – jätteiden ja vaarallisten jätteiden luettelo

 • työmarkkinoihin liittyvä lainsäädäntö

 • tietosuoja

 • työaika

 • tieliikenteen valvontalaitteet (ajo- ja lepoajat)

 • julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvät menettelyt (julkiset urakat, hankinta- ja palvelusopimukset)

 • uudistettu tullikoodeksi

Näistä aloista monilla (esim. ammattipätevyys, tietosuoja, julkiset hankinnat jne.) komissio on jo ryhtynyt toimiin EU:n lainsäädännön parantamiseksi ja yksinkertaistamiseksi (ks. MEMO/12/974).

Kuuleminen paljasti myös, että pienten yritysten mielestä 16. maaliskuussa 2013 voimaantulevassa maksuviivästysdirektiivissä säädetyt lyhennetyt maksumääräajat (IP/12/1071) ovat yksi onnistuneimmista lainsäädännön parannuksista. Samoin ne kiittävät sitä, että useammille pk-yrityksille annetaan mahdollisuus hyötyä yksinkertaistetuista kirjanpito-/tilinpäätösjärjestelmistä.

Tausta

"Top 10" -kuulemisen tulokset julkaistaan osana komission panosta Eurooppa-neuvoston kevään kokousta varten. Tiedonannossa "Järkevä sääntely - pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet" ja siihen liittyvässä komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa esitetään myös esimerkkejä komission ehdottamista ja EU:n lainsäätäjän hyväksymistä pk-yrityksiä koskevista poikkeuksista ja kevyemmistä järjestelyistä. Lisäksi esitellään uusi vuotuinen tulostaulu, jossa seurataan pk-yrityksiä koskevan lainsäädännön kehitystä ja esitetään, miten muut toimielimet ja jäsenvaltiot vastaavat hallinnollisen rasituksen yksinkertaistamista ja keventämistä koskeviin komission ehdotuksiin. Tulostaulussa osoitetaan, kuinka erilaiset täytäntöönpanotavat vaikuttavat kokonaistulokseen pk-yritysten kannalta, kun otetaan huomioon, että yli kolmannes pk-yritysten hallinnollisesta rasituksesta syntyy siinä vaiheessa, kun säädökset pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa. Pk-yritysedustajien verkosto seuraa aktiivisesti Top 10 ‑tuloksia ja asettaa hallinnollisen rasituksen keventämisen etusijalle jäsenvaltioissa.

Pk-yrityksille lainsäädännöstä aiheutuvat kustannukset arvioidaan järjestelmällisesti ennen kuin komissio hyväksyy lainsäädäntöehdotukset. Aina kun on mahdollista mikroyritykset vapautetaan sääntelystä ja otetaan käyttöön pk-yrityksiä koskevia kevyempiä järjestelyjä.

Yleensä ottaen komissio kuulee sidosryhmiä kuten yrityksiä, työmarkkinaosapuolia, kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja muita asianomaisia osapuolia ja käy niiden kanssa avointa vuoropuhelua varmistaakseen, että sen ehdotukset vastaavat todellista tilannetta. Sidosryhmien kanssa käytävä vuoropuhelu voi olla monenmuotoista, ja kuulemismenetelmät ja niiden ajoitus riippuvat asiayhteydestä.

Lisätietoja

MEMO/13/168: "Kymmenen EU:n säädöstä, jotka aiheuttavat eniten hallinnollista rasitusta pienille ja keskisuurille yrityksille: Miten komissio auttaa pk-yrityksiä"

Julkisen kuulemisen tulokset on julkaistu seuraavalla verkkosivulla:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/index_en.htm

COM(2013) 122: Tiedonanto "Järkevä sääntely – pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet"

SWD(2013) 60: Komission yksiköiden valmisteluasiakirja "Pk-yrityksiin sovellettavaa järkevää sääntelyä koskeva seuranta ja kuuleminen"

Tiedonanto ja valmisteluasiakirja ovat saatavilla myös verkkosivulla:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm


Side Bar