Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 7. märts 2013

Komisjonil on kavas lihtsustada kümmet kõige koormavat ELi seadust

20,8 miljonit väikest ja keskmise suurusega ettevõtjat loob Euroopas 85% kõigist uutest töökohtadest, neis töötab 2/3 kogu ELi tööjõust ja nad annavad märkimisväärse panuse innovatsiooni ja majanduskasvu. Põhimõtte „Kõigepealt mõtle väikestele” alusel ja kooskõlas väikeettevõtluse 2008. aasta algatusega „Small Business Act” jälgib komisjon aruka reguleerimise tegevuskavas hoolega VKEde huve, et aidata Euroopas luua töökohti ja toetada majanduskasvu. Komisjon algatas laiaulatusliku konsultatsiooni ja palus ligikaudu 1000 ettevõtjal selgitada välja kümme kõige koormavamat ELi seadust. Konsultatsiooni eesmärk oli teha kindlaks, millistes valdkondades võivad ELi õigusaktid pidurdada töökohtade loomist ja majanduskasvu ning milliseid valdkondi oleks vaja põhjalikumalt uurida. VKEd nimetasid kemikaaliseadust, samuti käibemaksu, tooteohutuse, kutsekvalifikatsioonide tunnustamise, andmekaitse, jäätmevaldkonna ja tööturu õigusakte ning sõidumeerikute ja riigihangete eeskirju.

Komisjon tegeleb nimetatud probleemidega põhjalikult õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT)1 raames, mis käivitati 2012. aasta detsembris (IP/12/1349). Selle programmi raames uuritakse, millised ELi seadused on liiga koormavad ja kus esineb puudujääke ning vajaduse korral vaadatakse sellised seadused läbi. Komisjon kavatseb 2013. aasta juunis teatada, mis nendest seadustest edasi saab, arvestades seejuures praegu menetluses olevaid ettepanekuid.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ütles: „Komisjon kavatseb tagada, et ELi õigusaktid täidavad oma eesmärki ja aitavad Euroopa ettevõtetel kasvada ja luua töökohti. Seepärast olemegi aruka reguleerimise seadnud poliitikakujundamisel kesksele kohale. Just seepärast tahame me muuta elu lihtsamaks meie väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel, kes on Euroopa majanduse tähtsaim mootor. Tänan kõiki, kes osalesid kõige koormavate õigusaktide kindlakstegemises. Me pingutame kõvasti, et täita teie ootused.“

Ettevõtlusvolinik Antonio Tajani lisas: „VKEdel, kus luuakse Euroopa uutest töökohtadest lõviosa, on võtmeroll kriisist väljumiseks. Meie seadused tuleb luua koos VKEdega (ja eelkõige uute ettevõtjatega), pidades silmas järgmist: need peavad olema arukad, lihtsad ja stabiilsed. Mida hoolikamalt me VKEde muresid kuulda võtame, seda enam saavad nad aidata pöörata majandus taas kasvule. "

VKEd nimetasid kümne kõige koormavama ELi seadusena järgmisi:

 • REACH (kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine)

 • käibemaksuseadus

 • üldist tooteohutust ja turujärelevalvet käsitlev pakett

 • kutsekvalifikatsioonide tunnustamist käsitlevad eeskirjad

 • jäätmesaadetised – jäätmeid käsitlevad õigusaktid – jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu

 • tööturgu käsitlevad õigusaktid

 • isikuandmete kaitse eeskirjad

 • tööaja eeskirjad

 • autovedudel kasutatavaid sõidumeerikuid (sõidu- ja puhkeaeg) käsitlevad eeskirjad

 • riigihankelepingute sõlmimise menetlused (ehitustööd, asjade ja teenuste riigihankelepingud)

 • ajakohastatud tolliseadustik

Mitmes nimetatud valdkonnas (nt kutsekvalifikatsioonid, isikuandmete kaitse, riigihanked jne) on komisjon juba hakanud ELi seaduseid parandama ja lihtsustama (vt MEMO/12/974).

Konsultatsiooni käigus ilmnes, et väikestel ettevõtjatel on hea meel lühemate maksetähtaegade üle, mis jõustusid 16. märtsil 2013. aastal hilinenud maksete direktiivi läbivaatamisega (IP/12/1071), mis on üks edukamaid õiguslikke parandusi lisaks sellele, et juba on lihtsustatud VKEde raamatupidamis- ja auditeerimiskorda.

Taust:

Kümne seaduse väljavalimisega on komisjon valmistunud kevadiseks Euroopa Ülemkoguks. Teatises „Arukas reguleerimine – väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate vajaduste rahuldamine“ ja sellele lisatud komisjoni talituste töödokumentides on samuti toodud näiteid, kuidas on VKEde suhtes tehtud erandeid ja lihtsustatud nendele kehtivat korda. Peale selle esitati iga-aastane tulemustabel, mis selgitab, kuidas on teised institutsioonid ja liikmesriigid järginud komisjoni ettepanekuid lihtsustada või vähendada koormust. Tulemustabel toob välja, kuidas erinev rakendamine mõjutab VKEsid üldiselt, võttes arvesse, et üle kolmandiku VKEde halduskoormusest tekib liikmesriikidepoolse rakendamise käigus. VKEde saadikute võrgustik võtab arvesse koormavaid õigusakte käsitlevat konsultatsiooni ja seab halduskoormuse vähendamise liikmesriikides esikohale.

Enne õigusaktide ettepanekute vastuvõtmist hindab komisjon nende kulukust VKEdele. Üldiselt on mikroettevõtted õigusaktide reguleerimisalast välja jäetud ja igal võimalikul juhul kehtestatakse VKEdele lihtsam kord.

Kokkuvõttes jätkab komisjon konsulteerimist sidusrühmade, näiteks ettevõtete, sotsiaalpartnerite, kodanikuühiskonna organisatsioonidega, aga ka teiste huvitatud isikutega, et õigusaktide ettepanekud vastaksid alati reaalsele elule. Dialoogi peetakse huvitatud isikutega mitmel viisil ja siis, kui selleks on kõige suurem vajadus.

Lisateave:

MEMO/13/168: Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks kümme kõige koormavamat ELi õigusakti: Kuidas komisjon aitab VKEsid“

Üldsusega konsulteerimise tulemused:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/index_et.htm

COM(2013)122: "Arukas reguleerimine – väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate vajaduste rahuldamine"

SWD(2013)60: Komisjoni talituste töödokument: „VKEde jaoks aruka reguleerimise jälgimine ja konsulteerimine“

Teatis ja töödokumendid on kättesaadavad ka järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm

Contacts :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar