Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Tύπου

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2013

Η Επιτροπή θέλει να διευκολύνει τις ΜΜΕ απλουστεύοντας τις 10 πιο επαχθείς νομοθετικές πράξεις της ΕΕ

Οι 20,8 εκατομμύρια ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δημιουργούν το 85% όλων των νέων θέσεων εργασίας την Ευρώπη, απασχολούν τα 2/3 του εργατικού δυναμικού στην ΕΕ και συμβάλλουν σημαντικά στην καινοτομία και την ανάπτυξη. Η Επιτροπή, εφαρμόζοντας την αρχή «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις», και σύμφωνα με την Πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις του 2008, έχει θέσει τις ΜΜΕ στο επίκεντρο του θεματολογίου της για την έξυπνη νομοθεσία με σκοπό να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο ευρείας διαβούλευσης που δρομολόγησε η Επιτροπή, περίπου 1000 ΜΜΕ και επιχειρηματικές οργανώσεις έκαναν έναν κατάλογο με τις 10 πιο επαχθείς νομοθετικές πράξεις της ΕΕ. Σκοπός αυτή της ευρείας διαβούλευσης ήταν να διαπιστωθεί σε ποιες περιπτώσεις η νομοθεσία της ΕΕ θα μπορούσε να λειτουργεί ανασταλτικά για την απασχόληση και την ανάπτυξη και να προσδιορισθούν τομείς ή ζητήματα τα οποία θα πρέπει να εξετασθούν λεπτομερέστερα και, εάν χρειασθεί, να αναληφθεί δράση για την αντιμετώπισή τους. Στα συμπεράσματα της διαβούλευσης, τα οποία δημοσιεύθηκαν σήμερα, αναφέρεται ότι οι ΜΜΕ θεωρούν ότι τις μεγαλύτερες δυσκολίες και το περισσότερο κόστος προκαλούν οι κανόνες σχετικά με τη νομοθεσία REACH για τα χημικά προϊόντα, τον φόρο προστιθέμενης αξίας, την ασφάλεια των προϊόντων, την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, την προστασία των δεδομένων, τη νομοθεσία για τα απόβλητα, τη νομοθεσία που αφορά την αγορά εργασίας, τις συσκευές ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών, τις δημόσιες συμβάσεις και τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα.

Η Επιτροπή, παρόλο που αναγνωρίζει τη γενικότερη ανάγκη ύπαρξης πανευρωπαϊκών κανόνων σε αυτούς τους τομείς, πρόκειται τώρα να ανταποκριθεί με ιδιαίτερη προσοχή στις ανησυχίες των ΜΜΕ μέσω του νέου προγράμματος ελέγχου της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας (REFIT1) που δρομολογήθηκε τον Δεκέμβριο του (IP/12/1349). Μέσω αυτού του προγράμματος, το κανονιστικό κεκτημένο της ΕΕ εξετάζεται εξονυχιστικά ώστε να εντοπισθούν οι περιπτώσεις στις οποίες αυτό είναι επαχθές ή εμφανίζει κενά και ελλείψεις προκειμένου να αξιολογηθούν και, εάν χρειασθεί, να αναθεωρηθούν εκείνες οι νομικές πράξεις για τις οποίες κατά την αξιολόγηση διαπιστώνεται η ανάγκη ανάληψης δράσης. Έως τον Ιούνιο του 2013, η Επιτροπή θα εξαγγείλει τις ενέργειες που θα αναλάβει, ως συνέχεια αυτής της προσπάθειας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα αποτελέσματα των νομοθετικών διαδικασιών που βρίσκονται εν εξελίξει.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η Επιτροπή μεριμνά ώστε η νομοθεσία της ΕΕ να είναι κατάλληλη για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται και να βοηθά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναπτύσσονται και να δημιουργούν θέσεις εργασίας. Για τον λόγο αυτόν, θέσαμε την αρχή της «έξυπνης νομοθεσίας» στον πυρήνα της διαδικασίας χάραξης της πολιτικής μας. Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίον επιδιώκουμε να διευκολύνουμε τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεών μας, οι οποίες αποτελούν τους σημαντικότερους κινητήριους μοχλούς της οικονομίας της Ευρώπης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν ώστε να εντοπισθούν οι πιο επαχθείς νομοθετικές πράξεις. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μη διαψεύσουμε τις προσδοκίες σας».

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani, αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, δήλωσε: «Οι ΜΜΕ που δημιουργούν τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη αποτελούν το κλειδί για την έξοδο από τη σημερινή κρίση. Η νομοθεσία μας πρέπει να καταρτίζεται έχοντας κατά νου τις ΜΜΕ (και ιδίως τους νέους επιχειρηματίες): πρέπει να είναι έξυπνη, πρέπει να είναι απλή και πρέπει να είναι σταθερή. Όσο καλύτερα αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες των ΜΜΕ, τόσο περισσότερο θα μπορέσουν αυτές να συμβάλουν ώστε να επανέλθει η οικονομία σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης». "

Οι παρακάτω νομοθετικές πράξεις της ΕΕ περιλήφθηκαν από τις ΜΜΕ στον κατάλογο των 10 πιο επαχθών νόμων της Ένωσης:

 • REACH (καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων)

 • ΦΠΑ – η νομοθεσία για τον φόρο προστιθέμενης αξίας

 • Η δέσμη για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς

 • Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

 • Οι μεταφορές αποβλήτων - η νομοθεσία-πλαίσιο για τα απόβλητα- ο κατάλογος των αποβλήτων και των επικίνδυνων αποβλήτων

 • Η νομοθεσία που αφορά την αγορά εργασίας

 • Η προστασία των δεδομένων

 • Ο χρόνος εργασίας

 • Οι συσκευές ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών (για τον χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης)

 • Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (συμβάσεις δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών)

 • Ο εκσυγχρονισμένους τελωνειακός κώδικας.

Σε πολλούς από αυτούς τους τομείς (π.χ. τα επαγγελματικά προσόντα, την προστασία των δεδομένων, τις δημόσιες συμβάσεις κ.λπ.), η Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει δράση με σκοπό την περαιτέρω απλούστευση και βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ (βλ. MEMO/12/974).

Η διαβούλευση έδειξε επίσης ότι οι μικρές επιχειρήσεις θεωρούν τη συντόμευση των προθεσμιών των πληρωμών που προβλέπει η οδηγία της 16ης Μαρτίου 2013 για τις καθυστερήσεις πληρωμών (IP/12/1071) ως μία από τις πλέον επιτυχημένες βελτιώσεις της νομοθεσίας, όπως επίσης και το γεγονός ότι περισσότερες ΜΜΕ μπορούν πλέον να επωφελούνται από την απλούστευση των συστημάτων λογιστικής/ελέγχου.

Ιστορικό

Τα αποτελέσματα της συζήτησης για τον κατάλογο με τις 10 πιο επαχθείς νομοθετικές πράξεις της ΕΕ δημοσιεύονται ως μέρος της συνεισφοράς της Επιτροπής στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στην ανακοίνωση με τίτλο «Έξυπνη νομοθεσία – Ανταπόκριση στις ανάγκες των ΜΜΕ» και στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την ανακοίνωση παρατίθενται επίσης παραδείγματα εξαιρέσεων και απλουστευμένων ρυθμίσεων για τις ΜΜΕ που πρότεινε Επιτροπή και εγκρίθηκαν από τον νομοθέτη της ΕΕ. Παρουσιάζεται επίσης ένας νέος ετήσιος πίνακας αποτελεσμάτων στον οποίον αναφέρεται η συνέχεια που δίνεται από τα άλλα θεσμικά όργανα και από τα κράτη μέλη στις προτάσεις της Επιτροπής για την απλούστευση ή τη μείωση του διοικητικού φόρτου. Στον πίνακα αποτελεσμάτων θα προσδιορίζονται οι τρόποι με τους οποίους οι διάφορες προσεγγίσεις που ακολουθούνται όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας επηρεάζουν τον συνολικό αντίκτυπο για τις ΜΜΕ, δεδομένου ότι πάνω από το ένα τρίτο του διοικητικού φόρτου που υφίστανται οι ΜΜΕ προστίθεται κατά το στάδιο της εφαρμογής από τα κράτη μέλη. Η ιστοσελίδα network of SME Envoys θα παρακολουθεί λεπτομερώς τα αποτελέσματα αυτού του «TOP 10» και θα συμβάλλει ώστε η μείωση του διοικητικού φόρτου να καταστεί προτεραιότητα για τα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή ελέγχει πλέον συστηματικά το κόστος που συνεπάγεται για τις ΜΜΕ η νομοθεσία προτού εκδώσει νομοθετικές προτάσεις. Στο μέτρο του δυνατού, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εξαιρούνται από την εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων και εισάγονται στη νομοθεσία απλουστευμένες ρυθμίσεις για τις ΜΜΕ.

Γενικά, η Επιτροπή διαβουλεύεται και διατηρεί ανοικτά τα κανάλια του διαλόγου με όλους τους φορείς, όπως τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου οι προτάσεις της να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα που αυτοί αντιμετωπίζουν. Ο διάλογος με ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να λαμβάνει πολλές μορφές, ενώ οι μέθοδοι για τη διαβούλευση και τα χρονοδιαγράμματα εξαρτώνται από τις εκάστοτε καταστάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/13/168: «Τα 10 πιο επαχθή νομοθετήματα της ΕΕ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: πώς η Επιτροπή βοηθά τις ΜΜΕ»

Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/index_el.htm

COM(2013)122: Ανακοίνωση «Έξυπνη νομοθεσία – Ανταπόκριση στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

COM(2013)60: Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Παρακολούθηση και διαβούλευση σχετικά με την έξυπνη νομοθεσία για τις ΜΜΕ»

Η ανακοίνωση και το έγγραφο εργασίας δημοσιεύονται επίσης στην ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

1 :

COM(2012)746 final, COM(2012) 746 τελικό.


Side Bar