Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 7. března 2013

Evropská komise chce ulehčit život malým a středním podnikům – zjednoduší deset evropských regulí, které je nejvíc trápí

V Evropě máme 20,8 milionu malých a středních podniků. Ty zde vytvářejí 85 % všech pracovních míst, zaměstnávají dvě třetiny pracovníků a významně přispívají k inovacím a růstu. Podle zásady „zelenou malým a středním podnikům“ a v souladu s iniciativou „Small Business Act“ na podporu těchto podniků bere Evropská komise při tvorbě předpisů ohledy především na jejich zájmy, aby v Evropě podpořila růst a vytváření nových pracovních míst. V široce pojaté konzultaci, kterou Komise iniciovala, vytipovalo 1 000 malých a středních podniků a podnikatelských organizací deset předpisů EU, které je nejvíc zatěžují. Cílem konzultace bylo prověřit, jestli evropské předpisy nebrání ve vytváření nových pracovních míst a růstu, a určit problémy, které je zapotřebí důkladněji prostudovat a vyřešit. Výsledky této konzultace byly dnes zveřejněny. Vyplývá z nich, že největší problémy a náklady způsobuje malým a středním podnikům legislativa týkající se chemických látek (REACH), daně z přidané hodnoty, bezpečnosti výrobků, uznávání odborných kvalifikací, ochrany údajů, odpadů, trhu práce, záznamových zařízení v silniční dopravě, zadávání veřejných zakázek a modernizovaného celního kodexu.

Komise si je vědoma, že je zapotřebí mít v těchto oblastech celoevropská pravidla. Bude se však těmito problémy důkladně zabývat prostřednictvím nového Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT1), který byl zahájen loni v prosinci (IP/12/1349). Tento program bere pod lupu evropskou legislativu a hledá zatěžující a neefektivní regule a mezery. Pokud takový předpis najde, bude přepracován. Do června 2013 Komise oznámí, jak bude zjištěné problémy řešit. Vezme při tom v potaz i výsledky probíhajících legislativních procesů.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso uvedl: „Komise dbá, aby právní předpisy EU byly účelné a aby pomáhaly evropským podnikům v růstu a ve vytváření pracovních míst. Proto k tvorbě pravidel přistupujeme promyšleně a s ohledem na ty, kterých se týkají. A proto chceme malým a středním podnikům, které jsou nejdůležitějším motorem evropské ekonomiky, ulehčit život. Chci poděkovat všem, kteří nám pomohli vytipovat ty nejvíce zatěžující právní předpisy. Uděláme vše pro to, abychom vaše očekávání nezklamali.“

Místopředseda Evropské komise odpovědný za průmysl a podnikání Antonio Tajani doplnil: „Malé a střední podniky mají lví podíl na vytváření nových pracovních míst v Evropě, a jsou proto klíčem k překonání této krize. Právní předpisy musíme koncipovat právě s ohledem na malé a střední podniky (a zejména pak na začínající podnikatele): musí být promyšlené, jednoduché a stabilní. Čím lépe budeme malým a středním podnikům naslouchat, tím lépe nám pomůžou obnovit růst.“

Nejvíce zatěžující jsou podle malých a středních podniků předpisy v těchto deseti oblastech:

 • registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

 • daň z přidané hodnoty

 • obecná bezpečnost výrobků a dohled nad trhem

 • uznávání odborných kvalifikací

 • přeprava odpadů – právní rámec v oblasti odpadů – seznam odpadů a nebezpečných odpadů

 • trh práce

 • ochrana údajů

 • pracovní doba

 • záznamová zařízení v silniční dopravě (pro sledování dob řízení a odpočinku)

 • postupy pro zadávání veřejných zakázek (na stavební práce, dodávky a služby)

 • modernizovaný celní kodex

V řadě těchto oblastí (např. odborné kvalifikace, ochrana údajů, veřejné zakázky a další) už Komise podnikla kroky s cílem legislativu zlepšit a ještě více zjednodušit (viz MEMO/12/974).

Z konzultace rovněž vyplynulo, že malé a střední podniky nejvíce oceňují zkrácení lhůt splatnosti podle směrnice o opožděných platbách, které začne platit od 16. března 2013 (IP/12/1071), a to, že může více těchto podniků používat zjednodušená účetní a auditní pravidla.

Souvislosti:

Tento žebříček připravila Komise pro jarní zasedání Evropské rady. Ve sdělení na téma „Inteligentní regulace – reakce na potřeby malých a středních podniků“ a v souvisejícím pracovním dokumentu také uvádí příklady výjimek a zjednodušení pro malé a střední podniky, které Komise navrhla a které byly na úrovni EU přijaty. Ve sdělení je také představen nový každoroční srovnávací přehled, který sleduje vývoj předpisů důležitých pro malé a střední podniky a ukazuje, co se s návrhy Komise na zjednodušení nebo snížení zátěže děje v ostatních institucích EU a v členských státech. Srovnávací přehled ukazuje, jak různé způsoby zavádění předpisů do praxe ovlivňují celkovou situaci malých a středních podniků. Více než třetina administrativní zátěže pro malé a střední podniky totiž vzniká ve fázi zavádění v členských státech. Výsledky konzultace bude aktivně sledovat síť zmocněnců pro malé a střední podniky. Ti se postarají, aby odbourávání administrativní zátěže dostalo v členských státech prioritu.

Než Komise přijme nový legislativní návrh, systematicky vyhodnocuje, jaké tím malým a středním podnikům vzniknou náklady. V maximální míře jsou povinností zproštěny mikropodniky a také pro malé a střední podniky jsou pravidla jednodušší.

Komise vede konzultace a otevřený dialog se zainteresovanými stranami, jako jsou podniková sféra, sociální partneři nebo občanská společnost, aby měla jistotu, že její návrhy odpovídají reálným potřebám. Tento dialog má mnoho podob a způsoby konzultací a jejich načasování se liší podle situace.

Další informace:

MEMO/13/168: Deset evropských předpisů, které nejvíce zatěžují malé a střední podniky: jak jim Komise pomáhá

Výsledky konzultace s veřejností jsou k dispozici na těchto stránkách:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/index_cs.htm

COM(2013)122: sdělení s názvem „Inteligentní regulace – reakce na potřeby malých a středních podniků“

SWD(2013)60: pracovní dokument s názvem „Sledování a konzultace na téma inteligentní regulace pro malé a střední podniky“

Uvedené sdělení a pracovní dokument lze nalézt také na těchto stránkách:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Jens Mester (+32 22963973)

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar