Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 7 март 2013 г.

Комисията желае да улесни дейността на МСП, като опрости 10-те законодателни акта на ЕС, пораждащи най-голяма тежест

Малките и средните предприятия в Европа, които наброяват 20,8 млн., създават 85 % от всички нови работни места в Европа, дават работа на две трети от работната сила в ЕС и допринасят значително за иновациите и растежа. Следвайки принципа „Мисли първо за малките предприятия!“ и в съответствие със Законодателния акт за малкия бизнес (SBA) от 2008 г., Комисията постави интересите на МСП в центъра на своята програма за интелигентно регулиране, така че да спомогне за растежа и създаването на работни места в Европа. По инициатива на Комисията бе проведено широко допитване, в което около 1000 МСП и бизнес организации набелязаха 10-те законодателни акта на ЕС, които пораждат най-голяма административна тежест. С допитването се целеше да се определят областите, в които законодателството на ЕС може да създава пречки за създаването на работни места и постигането на растеж, както и да се набележат областите или въпросите, по които е необходимо по-нататъшно обсъждане или предприемане на действия. От резултатите, публикувани днес, става ясно, че най-големите трудности и разходи за МСП са вследствие от правилата, свързани със законодателството относно химикалите REACH, данъка върху добавената стойност, безопасността на продуктите, признаването на професионалните квалификации, защитата на данните, законодателството в областта на отпадъците, законодателство, свързано с пазара на труда, контролните уреди за регистриране на данните за движение в автомобилния транспорт, обществените поръчки и модернизирания митнически кодекс.

Комисията, въпреки че не подлага на съмнение необходимостта като цяло от наличието на общоевропейски правила в тези области, внимателно ще разгледа изразените опасения в рамките на новата „Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка“1, стартирана през декември 2012 г. (IP/12/1349). Чрез тази програма се прави преглед на законодателството на ЕС за евентуална тежест, пропуски и недостатъци, за да се направи оценка и при необходимост — да се изменят онези актове, за които оценката сочи, че са нужни действия. До юни 2013 г. Комисията ще обяви последващи действия, като отчете и резултатите от текущите законодателни процедури.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „Комисията прави всичко възможно, за да гарантира, че законодателството на ЕС е пригодно за постигането на своите цели и помага на европейските предприятия да се развиват и да създават работни места. Ето защо поставихме интелигентното регулиране в центъра на създаването на политики. Това е и причината, поради която се стремим да облекчим дейността на малките и средните предприятия, които са особено значим двигател за икономиката на Европа. Бих искал да благодаря на всички, които дадоха своя принос за набелязване на законодателните актове, които пораждат най-голяма административна тежест. Ще работим усилено, за да не разочароваме очакванията ви.“

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, отговарящ за промишлеността и предприемачеството, добави: „МСП, които създават най-голямата част от всички нови работни места в Европа, са ключът за излизане от кризата. Нашето законодателство трябва да бъде замислено така, че да отчита спецификата на МСП (и особено на новите предприемачи): то трябва да е интелигентно, лесно за разбиране и прилагане и стабилно. Колкото по-добре се вслушваме в опасенията на МСП, толкова по-добре ще могат те да ни помогнат да възстановим икономическия растеж. "

МСП определиха следните законодателни актове на ЕС като законите, които пораждат най-голяма административна тежест:

 • REACH ( Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали)

 • ДДС — законодателство в областта на данъка върху добавената стойност

 • Пакет от документи относно безопасността на продуктите и надзора на пазара

 • Признаване на професионалните квалификации

 • Превози на отпадъци - рамково законодателство в областта на отпадъците – списък на отпадъци и опасни отпадъци

 • Законодателство, свързано с пазара на труда

 • Защита на данните

 • Работно време

 • Контролни уреди за регистриране на данните за движение и почивка при автомобилния транспорт

 • Процедури за възлагане на обществени поръчки (строителство, доставки и услуги)

 • Модернизиран митнически кодекс

В много от тези области (например в сферата на професионалните квалификации, защитата на данните, обществените поръчки, т.е.) Комисията вече е предприела действия за допълнително усъвършенстване и опростяване на законодателството на ЕС (вж. MEMO/12/974).

От допитването стана ясно също така, че малкият бизнес приветства съкращаването на сроковете за плащане съгласно Директивата за забавените плащания, която влиза в сила на 16 март 2013 г. (IP/12/1071), като едно от най-успешните правни подобрения, заедно с възможността повече МСП да използват опростен режим за счетоводство/одит.

Контекст:

Набелязването на 10-те законодателни акта, които пораждат най-голяма административна тежест за МСП, е част от приноса на Комисията за пролетното заседание на Европейския съвет. Съобщението „Интелигентното регулиране – отговор на нуждите на малките и средните предприятия“ и придружаващият го документ на службите на Комисията съдържат също така примери на възможности за освобождаване на МСП от спазването на някои правни изисквания и примери за по-леки режими за МСП, предложени от Комисията и приети от законодателя на ЕС. Освен това е представен и нов годишен преглед на резултатите, който проследява напредъка по законодателни инициативи от значение за МСП и от който ще става ясно как предложенията на Комисията за опростяване или намаляване на тежестта се следват от другите институции и от държавите членки. От него също така ще става ясно как различните подходи за прилагане влияят върху цялостните резултати за МСП, като се има предвид, че една трета от административната тежест за МСП се добавя на етапа на национално прилагане от държавите членки. Мрежата „Пратеници по въпросите на МСП“ ще предприеме активни последващи действия в отговор на резултатите от допитването за 10-те акта, пораждащи най-голяма тежест, и ще превърне намаляването на административната тежест в приоритет за държавите членки.

Преди Комисията да приеме законодателните предложения систематично се извършва оценка на произтичащите от законодателството разходи за МСП. Когато това е възможно, микропредприятията се освобождават от някои законови изисквания, а за МСП се въвеждат по-леки режими.

Като общо правило Комисията се консултира и поддържа открит диалог със заинтересованите страни, като например стопанските среди, социалните партньори, организациите на гражданското общество и други заинтересовани страни, за да гарантира, че нейните предложения отговарят на реалността. Диалогът със заинтересованите страни може да приеме множество различни форми, а методите на консултации и графикът зависят от различния контекст.

За повече информация:

MEMO/13/168: „Кои са 10-те законодателни акта на ЕС, които пораждат най-голяма административна тежест за малките и средните предприятия: Как Комисията подпомага МСП “

Резултатите от публичната консултация са публикувани на адрес:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/index_bg.htm

COM(2013)122: Съобщение „Интелигентното регулиране — отговор на нуждите на малките и средните предприятия“

SWD(2013)60: Работен документ на службите на Комисията „Наблюдение и консултация относно интелигентното регулиране за МСП“

Съобщението и работният документ на службите на Комисията се намират и на:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm

За контакт:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar