Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 4. marca 2013

Zavádza sa „eTwinning Plus“ – sieť virtuálnych školských tried

Sieť Európskej komisie „eTwinning“, ktorá podporuje kontakt medzi 100 000 školami v 33 európskych krajinách prostredníctvom internetu, sa dnes rozšíri aj na školy v Arménsku, Azerbajdžane, Gruzínsku, Moldavsku a na Ukrajine. Zavedenie „eTwinning Plus“ im umožní zapojiť sa do obrovskej virtuálnej školskej triedy, v ktorej sa žiaci i učitelia môžu naučiť viac o svojich kontaktných partneroch a podieľať sa na interaktívnych projektoch zameraných napríklad na výučbu cudzích jazykov či matematiky. Zároveň tento projekt predstavuje pre mladých ľudí príležitosť objaviť rôzne kultúry a tradície - a aj to, čo majú spoločné.

eTwinning je výnimočný vzdelávací projekt s nesmiernym potenciálom strhávať bariéry. Kontakty, ktoré sme medzi školami umožnili, ponúkajú všetkým zúčastneným neuveriteľné výhody, eTwinning dáva slobodu rozvíjať kreatívne a medzikultúrne vzdelávacie projekty a zároveň je pre deti podnetom na zlepšovanie svojich zručností v oblasti IKT. Platforma eTwinning Plus predstavuje novú dimenziu tejto siete“, vyhlásila Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

eTwinning Plus je pilotný projekt iniciovaný ako súčasť európskej susedskej politiky v rámci platformy Východného partnerstva „kontakty medzi ľuďmi“, ktorej cieľom je zintenzívniť dialóg s východnými partnermi. Komisia plánuje postupne rozšíriť schému aj na krajiny susediace s EÚ na juhu, počnúc Tuniskom. Na začiatku bude platforma eTwinning Plus ako hlavné jazyky používať angličtinu a ruštinu, v neskoršom štádiu sa pridá francúzština a arabčina. Bude slúžiť nielen ako miesto stretnutia pre žiakov a učiteľov, kde si môžu vymieňať nápady a názory, ale školám zároveň umožní nájsť si partnerov na spoločné projekty.

Komisár Štefan Füle zodpovedný za rozšírenie a európsku susedskú politiku uviedol: Intenzívnejšia angažovanosť EÚ v oblasti vzdelávania, vyššieho aj odborného vzdelávania pomôže partnerským krajinám, a predovšetkým mladšej generácii, lepšie reagovať na hospodárske a spoločenské výzvy v našom susedstve.“

V každej zo zapojených susediacich krajín sa na podporu zavedenia siete zriadila partnerská podporná agentúra. Tieto organizácie pomôžu propagovať eTwinning Plus na vnútroštátnej úrovni, zabezpečovať vďaka nemu napĺňanie potrieb škôl a organizovať školenia pre učiteľov. Školy, ktoré sa zapoja, vyberú na základe ich počítačového vybavenia a znalostí cudzích jazykov. Zabezpečia, že sa zapoja školy v mestách i na vidieku, ako aj deti z rôznych socio-ekonomických prostredí.

Rozpočet na eTwinning Plus je 834 000 EUR. Približne polovica tejto sumy sa investuje do rozvoja novej online platformy a koordinácie, zvyšok sa pridelí na spolufinancovanie partnerských podporných agentúr. Jednotlivým krajinám sa pridelili tieto sumy: 64 000 EUR pre Arménsko, 80 000 EUR pre Azerbajdžan, 64 000 EUR pre Gruzínsko, 80 000 pre Moldavsko a 96 000 EUR pre Ukrajinu.

Súvislosti

Sieť eTwinning vznikla v roku 2005 a v súčasnosti predstavuje rastúcu komunitu škôl z celej Európy. Zaregistrovalo sa do nej takmer 200 000 učiteľov a vyše 100 000 škôl z 33 európskych krajín (27 členských štátov EÚ, Island, Švajčiarsko, Nórsko, Turecko, Chorvátsko a bývalá juhoslovanská republika Macedónsko), vďaka čomu môžu využívať bezplatné a bezpečné online prostredie siete na školenie učiteľov a spoločné vzdelávacie projekty. Portál eTwinning je dostupný v 25 jazykoch.

Projekt eTwinning je súčasťou programu EÚ Comenius a každoročne sa naň vyčleňuje finančný príspevok vo výške približne 10 miliónov EUR. Neslúži na finančnú podporu jednotlivých projektov, ale ponúka nástroje a podporu pre učiteľov a žiakov, akými sú napríklad portál eTwinning a semináre pre učiteľov.

V nedávno realizovanej štúdii sa dospelo k záveru, že eTwinning ponúka školám jednoduchý a nákladovo-efektívny spôsob na rozvíjanie spolupráce na medzinárodnej úrovni. Ďalej sa zistilo, že učitelia zapojení do projektu eTwinning zlepšili svoje zručnosti, vzťah k žiakom a rozvinuli svoje profesionálne kontakty. Zlepšila sa motivácia žiakov a ich schopnosť pracovať v tíme.

Komisia ako súčasť programu Erasmus pre všetkých, ktorý sa začne v roku 2014, navrhla rozvinúť eTwinning ako platformu pre všetky školy, ktoré chcú rozvíjať cezhraničnú spoluprácu s podporou EÚ.

Schéma eTwinning je prínosom pre dosahovanie cieľov EÚ v oblasti zlepšovania digitálnej gramotnosti a spoločného partnerského vzdelávania. Komisia neskôr v priebehu roka uverejní stratégiu otvorenia systémov vzdelávania s cieľom zlepšiť vzdelávanie a rozvíjanie zručností prostredníctvom nových technológií a voľne dostupných zdrojov na vzdelávanie.

Ďalšie informácie

eTwinning PluseTwinning Portal 

Európska komisia: program Comenius

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Androulla Vassiliouová na Twitteri: @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar