Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 4 mars 2013

Kommissionen lanserar en bred koalition för digitala arbetstillfällen

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso uppmanade i dag Europas digitala företag, regeringar och utbildningssektorer att ansluta sig till en bred koalition för digitala arbetstillfällen och hjälpa till att fylla de 900 000 lediga arbetstillfällen som förväntas finnas inom IKT-sektorn i Europa 2015. Trots rådande arbetslöshet ökar antalet arbetstillfällen inom den digitala sektorn med mer än 100 000 per år. Tillströmningen av nyexaminerade IKT-studenter och kvalificerade IKT-arbetstagare är helt enkelt för liten för att fylla hela behovet av arbetskraft.

Vice ordförandena Neelie Kroes (den digitala dagordningen) och Antonio Tajani (näringsliv och företagande) samt kommissionärerna László Andor (sysselsättning, socialpolitik och inkludering) och Androulla Vassiliou (utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom) deltog också i lanseringen av den breda koalitionen i dag i Bryssel. Denna koalition är ett led i kommissionens strävanden att öka Europas konkurrenskraft.

– Den breda koalition vi lanserar i dag är ett viktigt led i strävandena att få Europas ekonomi på fötter igen och hjälpa några av Europas 26 miljoner arbetslösa att hitta ett arbete. De företag som i dag har anslutit sig till denna koalition är värda all uppskattning. Om vi tillsammans kan vända trenden och hitta kandidater till de allt fler lediga arbetsplatserna inom IKT-sektorn kommer vi att få se ett mycket större genomslag i hela ekonomin. Vi vill ge människor möjlighet att fylla de arbetsplatser som ska driva nästa IKT-revolution framåt.

Europa har inte råd att inte utnyttja dessa sysselsättningsmöjligheter. Dagens tillkännagivande bygger på den grund som lades av vice ordförande Kroes under det världsekonomiska forumet i Davos (se IP/13/52), där teknikföretag, regeringar, utbildningssektorn, arbetsmarknadens parter, arbetsförmedlingarna och det civila samhällets organisationer gjorde utfästelser om nya arbetstillfällen, praktikplatser, utbildningsplatser, startfinansiering, kostnadsfria onlinekurser vid universitet m.m.

I denna första omgång har berörda aktörer gjort löften, och mer än 15 företag och organisationer har gått med i den breda koalitionen. Bland de första utfästelser som blivit verklighet är en plattform för e-lärande som kallas Academy Cube och en ny utbildningsmodul för installatörer av intelligenta energinät.

Kommissionen har efterlyst löften inom följande nyckelområden:

  • Utbildning för digitala arbetsplatser – för att garantera att människor får de färdigheter som företagen behöver.

  • Rörlighet – för att hjälpa dem som har vissa färdigheter att komma dit där de behövs, och undvika brist respektive överskott på färdigheter i olika städer.

  • Certificering – som ska göra det lättare att bevisa för en arbetsgivare vilka färdigheter man har, oavsett vilket land man kommer från.

  • Ökad medvetenhet– för att folk ska känna till att den digitala sektorn erbjuder givande och tillfredsställande karriärer både för kvinnor och män.

  • Lära och lära ut på ett innovativt sätt – för att utvidga och förbättra våra utbildningssystem så att fler får de färdigheter som ger dem möjlighet att nå framgång.

Ordförande Barroso uppmanade även organisationer att följa föregångarnas exempel. Kommissionen har en roll att spela, men insatser som näringslivsstyrd utbildning, stöd för att öka arbetskraftens rörlighet, certifiering av kunskap, förbättrade läroplaner i skolor och högskolor, ökad medvetenhet och ett företagsvänligt klimat för nystartade företag kräver att berörda parter deltar aktivt.

Kommissionen har även lanserat Startup Europe, en gemensam plattform för verktyg och program till stöd för dem som vill starta och utveckla webbföretag i Europa.

Bakgrund

I sysselsättningspaketet som kommissionen antog i april 2012 påpekas det att det råder stor brist på personer med IKT-kompetens trots en generellt hög arbetslöshet (IP/12/380, MEMO/12/252)

IKT-arbetskraften i Europa uppgick 2011 till 6,7 miljoner personer vilket motsvarar 3,1 % av den totala arbetskraften. Från och med år 2000 till 2010 ökade IKT-arbetskraften med i genomsnitt 4,3 % per år. Färska, ännu opublicerade siffror (Empirica från mars 2013) visar att antalet digitala arbetstillfällen som kommer att skapas i Europa till 2015 skulle kunna bli så många som 864 000 stycken. Färre utexaminerade IKT-studenter och pensionering av IKT-arbetstagare kan under kommande år hota tillväxtpotentialen för IKT-arbetstillfällen. Utbildningen inom vetenskap, teknik, ingenjörsämnen och matematik måste stärkas och karriärmöjligheterna förbättras, framförallt för kvinnor.

Om man dessutom ser till att EU-arbetstagare har nödvändig högre kompetens kan det locka till sig investeringar och stoppa förlusten av IKT-arbetsplatser till andra delar av världen. Detta betonades också i kommissionens arbetsdokument om att ta tillvara sysselsättningspotentialen på IT-området ("Exploiting the employment potential of ICTs") som ingår i sysselsättningspaketet.

För att få en bättre översikt över framtidens kompetensbehov lanserade kommissionen i december 2012 en Kompetenskarta för EU som är en webbplats med kvantitativ och kvalitativ information om kompetensbehoven på kort och medellång sikt, kompetensutbud och dålig kompetensmatchning (IP/12/1329). Kompetenskartan, som bygger på uppgifter och prognoser från EU och medlemsstater, belyser de yrken som växer snabbast samt de yrken med flest ”flaskhalsar” med högst antal vakanser. För närvarande finns det cirka två miljoner vakanser inom EU trots den höga arbetslösheten. Webbplatsen innehåller information sektor för sektor, yrke för yrke och land för land.

Nytänkande om utbildning och öppnande av utbildningssystem

I november 2012 lanserade kommissionen sin strategi Rethinking Education. I den efterlyses ökade investeringar för att förbättra yrkesutbildning och utbildningssystem, framförallt på IKT-området. Strategin innehåller också information om hur investeringar i utbildning kan målinriktas så att de får maximal effekt i dessa ekonomiskt kärva tider.

Opening up Education, som är ett gemensamt initiativ från Androulla Vassiliou och Neelie Kroes, som ska göra utbildning mer tillgänglig genom teknik och öppna utbildningsresurser kommer dessutom att antas i sommar.

Länkar

Digitala arbetstillfällen

Den breda koalitionen för digitala arbetstillfällen 

Ramdokument om den breda koalitionen

Engagera er i den breda koalitionen.

Följ den breda koalitionen på Twitter @eSkillsGrowthEU #GC_EU, #eSkills och #ICTjobs

Webbplats för den digitala dagordningen

Sysselsättningspaketet

Utbildning

Handlingsplan för företagande 2020

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 30 70

Sarah Collins +32 2 296 80 76

Ryan Heath +32 2 296 17 16

Dennis Abbott +32 2 295 92 58

Jonathan Todd +32 2 299 41 07

Carlo Corazza +32 2 295 17 52

Bilaga: Procentandel av befolkningen med låg, medelhög och hög datorkompetens, 2011

Figure 6.7. Bild 6.7. Procentandel av befolkningen med låg, medelhög och hög datorkompetens, 2011

Källa: Eurostat, Information Society Statistics. Obs: Personer mellan 16 och 74 år. Mer information om olika typer av datorverksamhet finns på följande webbplats: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-26032012-AP/EN/4-26032012-AP-EN.PDF


Side Bar