Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 4. marca 2013

Európska komisia spúšťa tzv. veľkú koalíciu pre pracovné miesta v oblasti digitálnych technológií

Predseda Komisie José Manuel Barroso dnes vyzval európske podniky z oblasti digitálnych technológií, a tiež verejné orgány a odvetvia odbornej prípravy a vzdelávania, aby sa pridali k Veľkej koalícii pre pracovné miesta v oblasti digitálnych technológií v záujme riešenia problému až 900 000 voľných pracovných miest, ktorých existencia sa v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) očakáva v Európe do roku 2015. Napriek súčasnej úrovni nezamestnanosti, počet pracovných miest v oblasti digitálnych technológií rastie o viac ako 100 000 ročne. Predsa však počet čerstvých absolventov vysokoškolského štúdia v oblasti IKT a kvalifikovaných pracovníkov v tejto oblasti nestačí na uspokojenie dopytu po nich.

Podpredsedovia Neelie Kroesová (zodpovedná za digitálnu agendu) a Antonio Tajani (priemysel a podnikanie) a členovia Komisie László Andor (zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie) a Androulla Vassiliouová (vzdelávanie, kultúra, viacjazyčnosť a mládež) sa takisto osobne zúčastnili na spustení veľkej koalície, ktoré sa uskutočnilo dnes v Bruseli, a ktoré je súčasťou úsilia Komisie o vytvorenie konkurencieschopnejšej Európy.

Predseda Barroso vyhlásil: „Veľká koalícia, ktorú dnes uvádzame do života je mimoriadne dôležitou súčasťou plánu, ako dať európskej ekonomike opäť správny smer a nájsť prácu pre časť z 26 miliónov nezamestnaných v Európe. Môj potlesk patrí tým spoločnostiam, ktoré sa ku dnešnému dňu rozhodli pridať. Ak budeme spoločne schopní zvrátiť nepriaznivú situáciu a obsadiť rastúci počet voľných pracovných miest v oblasti IKT, budeme svedkami oveľa väčšieho účinku na celú ekonomiku. Chceme dať európskym občanom možnosť obsadiť pracovné miesta, ktoré budú hnacou silou budúcej revolúcie v oblasti IKT.“

Európa si nemôže dovoliť nechať takéto pracovné príležitosti nevyužité. Dnešné oznámenie vychádza zo základov, ktoré položila podpredsedkyňa Kroesová, keď na Svetovom ekonomickom fóre v Davose získala od spoločností pôsobiacich v oblasti technológií, ďalej od vlád, subjektov vzdelávania, sociálnych partnerov, poskytovateľov služieb zamestnanosti a organizácií občianskej spoločnosti ich prvé ubezpečenia, pokiaľ ide o nové pracovné miesta, stáže, miesta odborného vzdelávania, financovanie začínajúcich podnikateľov, bezplatné univerzitné študijné programy poskytované on-line a ďalšie oblasti (pozri IP/13/52).

Počiatočné záväzky poskytnuté zainteresovanými stranami potvrdilo viac ako 15 spoločností a organizácií, ktoré vyjadrili súhlas so zapojením sa do Veľkej koalície. Medzi prvými záväzkami, ktoré sa budú realizovať, je nová vzdelávacia platforma poskytovaná on-line pre mladých ľudí nazvaná Academy Cube (Akademická kocka) a nový modul odbornej prípravy pre inštalatérov inteligentných sústav.

Komisia sa usilovala o získanie záväzných ubezpečení v týchto kľúčových oblastiach:

  • odborná príprava zodpovedajúca požiadavkám pracovných miest v oblasti digitálnych technológií – pomáhať zabezpečiť, aby ľudia získali zručnosti, ktoré podniky potrebujú;

  • mobilita – pomáhať tým, ktorí majú zručnosti, dostať sa na také miesto, kde sú potrební, v záujme predchádzania nedostatku a nadbytku v rôznych mestách a veľkomestách;

  • osvedčovanie – uľahčenie preukazovania svojich zručností zamestnávateľovi, bez ohľadu na krajinu;

  • zvyšovanie informovanosti – aby ľudia vedeli, že odvetvie digitálnych technológií ponúka prospešné a príjemné kariérne možnosti pre ženy aj mužov;

  • inovačné štúdium a vyučovanie – takýmto spôsobom sa môžu naše systémy vzdelávania a odbornej prípravy rozširovať a zlepšovať a tým poskytnúť viac ľuďom zručnosti potrebné pre dosiahnutie úspechov.

Predseda Barroso takisto vyzval, aby príklad subjektov, ktorí už prijali určité záväzky, nasledovali ďalšie organizácie. Úloha Komisie je určená, avšak opatrenia ako odborná príprava pod vedením priemyslu, podpora pracovnej mobility, osvedčovanie kvalifikácie, zlepšovanie školských a univerzitných osnov, zvyšovanie informovanosti, ako aj vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia pre začínajúcich podnikateľov si vyžadujú aktívne zapojenie všetkých zainteresovaných strán.

Komisia takisto spúšťa iniciatívu Startup Europe, jednotnú platformu pre nástroje a programy na podporu ľudí, ktorí si chcú v Európe založiť a rozvíjať internetové firmy.

Súvislosti

Balík opatrení pre zamestnanosť prijatý Komisiou v apríli 2012 zdôraznil, že existuje významný nedostatok odborných pracovníkov v oblasti IKT, napriek vysokej nezamestnanosti v iných oblastiach (IP/12/380, MEMO/12/252).

Počet pracovníkov v oblasti IKT v roku 2011 v Európe dosiahol 6,7 miliónov, čo predstavuje 3,1 % všetkých pracujúcich. V období od roku 2000 do roku 2010 rástol počet pracovníkov v oblasti IKT ročne v priemere o 4,3 %. Podľa úplne nových, avšak ešte nezverejnených údajov (Empirica, marec 2013) by mohol počet pracovných miest vytvorených v Európe v oblasti digitálnych technológií dosiahnuť do roku 2015 až 864 000. Pokles počtu čerstvých absolventov vysokoškolského štúdia IKT a odchod do dôchodku doterajších pracovníkov v oblasti IKT v nadchádzajúcich rokoch však so sebou prináša riziko ohrozenia potenciálu rastu zamestnanosti v oblasti IKT. Je potrebné posilniť vzdelávanie v oblasti vedy, techniky, inžinierstva a matematiky a zlepšiť imidž týchto odborov, najmä pokiaľ ide o kariérne príležitosti pre ženy.

Navyše, zabezpečenie nevyhnutnej sofistikovanejšej kvalifikácie u pracovníkov v EÚ pomôže prilákať investície a predísť strate dôležitej zamestnanosti v oblasti IKT v dôsledku jej presunu do iných regiónov sveta, ako sa to zdôrazňuje aj v pracovnom dokumente útvarov Komisie „Exploiting the employment potential of ICTs“ (Využívanie potenciálu zamestnanosti v oblasti IKT), ktorý bol zverejnený ako súčasť balíka opatrení pre zamestnanosť.

Európska komisia v záujme lepšieho prognózovania kvalifikačných potrieb spustila v decembri 2012 webovú stránku Panoráma zručností EÚ, ktorá ponúka kvantitatívne a kvalitatívne informácie o krátkodobo a strednodobo požadovaných zručnostiach, ich ponuke a nesúlade medzi ich ponukou a dopytom na trhu práce (IP/12/1329). Vychádzajúc z údajov a prognóz vypracovaných na úrovni EÚ a členských štátov, Panoráma zdôrazňuje najrýchlejšie sa rozvíjajúce zamestnania, ako aj úzko špecifické zamestnania, kde je vysoký počet neobsadených pracovných miest. V súčasnosti sú v EÚ napriek vysokej miere nezamestnanosti približne dva milióny voľných pracovných miest. Táto webová stránka obsahuje podrobné informácie podľa jednotlivých odvetví, profesií a krajín.

Prehodnotenie a otvorenie vzdelávania

Komisia začala v novembri 2012 realizovať stratégiu prehodnotenia vzdelávania. Obsahuje výzvu viac investovať v záujme zlepšenia systémov vzdelávania a odbornej prípravy, najmä v oblasti IKT. Stratégia tiež ponúka pohľad na cielenosť investícií do vzdelávania v záujme dosiahnutia ich maximálneho účinku v časoch úsporných finančných opatrení.

Okrem toho, spoločná iniciatíva Androully Vassiliouovej a Neelie Kroesovej Otvorenie vzdelávania, ktorej cieľom je dosiahnuť väčšiu prístupnosť vzdelávania prostredníctvom technológií a otvorených vzdelávacích zdrojov, sa má prijať počas tohto leta.

Užitočné odkazy

Digital Jobs (Pracovné miesta v oblasti digitálnych technológií)

Grand Coalition for Digital Jobs (Veľká koalícia pre pracovné miesta v oblasti digitálnych technológií)

Grand Coalition Framing Document (rámcový dokument veľkej koalície)

Zapojte sa do veľkej koalície

Veľká koalícia na Twitteri @eSkillsGrowthEU (hashtagy: #GC_EU, #eSkills and #ICTjobs)

Webová stránka digitálnej agendy

Balík opatrení pre zamestnanosť

Vzdelávanie a odborná príprava

Akčný plán pre podnikanie 2020

Kontaktné osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 3070

Sarah Collins +32 2 296 8076

Ryan Heath +32 2 296 1716

Dennis Abbott +32 2 295 9258

Jonathan Todd +32 2 299 4107

Carlo Corazza +32 2 295 1752

Príloha: Percentuálny podiel osôb s nízkou, strednou a vysokou počítačovou gramotnosťou, 2011

Obrázok 6.7 Percentuálne vyjadrenie osôb s nízkou, strednou a vysokou počítačovou gramotnosťou, 2011

Zdroj: Eurostat, štatistika o informačnej spoločnosti Poznámka: Osoby vo veku 16 až 74 rokov. Podrobnejšie údaje o rôznych druhoch počítačových činností nájdete na http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-26032012-AP/EN/4-26032012-AP-EN.PDF


Side Bar