Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 4 marca 2013 r.

Komisja Europejska uruchamia wielką koalicję na rzecz miejsc pracy w sektorze cyfrowym

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso wezwał dzisiaj europejskie przedsiębiorstwa z sektora cyfrowego, rządy oraz podmioty z sektora kształcenia i szkoleń do przystąpienia do wielkiej koalicji na rzecz miejsc pracy w sektorze cyfrowym w celu obsadzenia 900 000 miejsc pracy, które zgodnie z oczekiwaniami powstaną w Europie do 2015 r. w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Pomimo obecnego poziomu bezrobocia liczba miejsc pracy w sektorze cyfrowym wzrasta o ponad 100 000 rocznie. W podobnym tempie nie rośnie jednak liczba nowych absolwentów kierunków związanych z ICT i innych wykwalifikowanych pracowników w tej dziedzinie.

W inauguracji wielkiej koalicji, która stanowi część strategii Komisji na rzecz uczynienia Europy bardziej konkurencyjną, wzięli również udział dzisiaj w Brukseli wiceprzewodnicząca Neelie Kroes (agenda cyfrowa) i wiceprzewodniczący Antonio Tajani (przemysł i przedsiębiorczość) oraz członkowie Komisji László Andora (zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne) oraz Androulli Vassiliou (edukacja, kultura, wielojęzyczność i młodzież).

Przewodniczący Barroso powiedział: „Wielka koalicja, którą dzisiaj ogłosiliśmy, to ważny element działań mających na celu skierowanie europejskiej gospodarki z powrotem na właściwe tory i znalezienie miejsc pracy dla 26 milionów bezrobotnych w Europie. Gratuluję przedsiębiorstwom, które dziś do niej przystąpiły. Jeżeli wspólnie uda nam się odwrócić negatywne tendencje i obsadzić rosnącą liczbę miejsc pracy w sektorze ICT, możemy spodziewać się znacznie szerszego wpływu na całą gospodarkę. Chciałbym umożliwić Europejczykom obsadzenie tych miejsc pracy, które będą motorem drugiej rewolucji w dziedzinie ICT.”

Europa nie może sobie pozwolić na niewykorzystanie tego rodzaju możliwości znalezienia zatrudnienia. Dzisiejsza inauguracja jest możliwa dzięki pracom przygotowawczym pracach przygotowawczych wiceprzewodniczącej Neelie Kroes, która podczas Światowego Forum Gospodarczego w Davos odebrała od przedsiębiorstw, rządów, przedstawicieli sektora szkolnictwa, partnerów społecznych, podmiotów świadczących usługi związane z zatrudnieniem i organizacji społeczeństwa obywayelskiego wstępne obietnice dotyczące między innymi nowych miejsc pracy, staży, szkoleń, funduszy na zakładanie przedsiębiorstw i bezpłatnych studiów przez internet (zob. IP/13/52).

Wstępne zobowiązania zainteresowanych stron zostały potwierdzone przez 15 przedsiębiorstw i organizacji, które przystąpiły do wielkiej koalicji. Jednym z pierwszych zobowiązań, które zostały zrealizowane, jest nowa platforma nauczania on-line dla młodych ludzi o nazwie Academy Cube oraz nowy moduł szkoleniowy przeznaczony dla instalatorów inteligentnych sieci energetycznych.

Komisja starała się o uzyskanie zobowiązań w następujących kluczowych obszarach:

  • kształcenie i dostosowywanie programu kształcenia do wymagań miejsc pracy w sektorze cyfrowym – wspieranie dostosowania umiejętności nabywanych przez młodych ludzi do zapotrzebowania przedsiębiorstw na dane umiejętności;

  • mobilność – wspieranie osób, które posiadają odpowiednie umiejętności, w znajdowaniu pracy tam, gdzie są potrzebni, aby uniknąć sytuacji nadmiaru i niedoborów specjalistów w różnych miastach i miejscowościach;

  • certyfikacja – ułatwienie poświadczania przed pracodawcą posiadanych umiejętności, niezależnie od państwa;

  • podnoszenie świadomości – tak by ludzie wiedzieli, że sektor cyfrowy oferuje dobrze płatne i satysfakcjonujące możliwości zatrudnienia zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet;

  • innowacyjne uczenie się i nauczanie – tak by nasze systemy kształcenia i szkoleń poszerzyły i poprawiły zakres działalności w celu zaoferowania większej liczbie osób umiejętności koniecznych do odniesienia sukcesu.

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso wezwał również organizacje do pójścia za przykładem podmiotów, które jako pierwsze podjęły zobowiązania. Również Komisja ma do odegrania pewną rolę, ale działania, takie jak szkolenia prowadzone przez branżę, wspieranie mobilności pracowników, poświadczanie umiejętności, ulepszanie programów nauczania w szkołach i na uczelniach, podnoszenie świadomości i tworzenie klimatu sprzyjającego zakładaniu nowych przedsiębiorstw, wymagają aktywnego zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron.

Komisja uruchamia również Startup Europe, platformę narzędzi i programów mających na celu wsparcie osób chcących zakładać i rozwijać nowe przedsiębiorstwa internetowe w Europie.

Kontekst

W pakiecie dotyczącym zatrudnienia przyjętym przez Komisję w kwietniu 2012 r. podkreślono znaczne zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny ICT mimo wysokiego bezrobocia w innych obszarach (IP/12/380, MEMO/12/252).

Liczba osób pracujących w dziedzinie ICT wyniosła w Europie w 2011 r. 6,7 mln, co stanowi 3,1 proc. ogółu osób aktywnych zawodowo. W latach 2000–2010 liczba pracowników w dziedzinie ICT rosła średnio o 4,3 proc. rocznie. Według nowego, jeszcze niepublikowanego badania (Empirica, marzec 2013 r.) liczba miejsc pracy, które powstaną w sektorze cyfrowym w Europie do 2015 r., może wynieść aż 864 000. Jednakże spadek liczby absolwentów kierunków związanych z ICT oraz przechodzenie na emeryturę pracowników zatrudnionych w obszarze ICT w nadchodzących latach zagraża potencjałowi wzrostu miejsc pracy w dziedzinie ICT. Należy polepszyć system kształcenia w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki oraz poprawić postrzeganie możliwości kariery w tych specjalizacjach, zwłaszcza wśród kobiet.

Ponadto zapewnienie posiadania przez unijnych pracowników niezbędnych zaawansowanych umiejętności pomoże przyciągnąć inwestycje i zapobiegać utracie kluczowych możliwości zatrudnienia w dziedzinie ICT na rzecz innych regionów świata, co zostało podkreślone w dokumencie roboczym służb Komisji „Wykorzystanie potencjału ICT w zakresie zatrudnienia”, opublikowanym jako część pakietu dotyczącego zatrudnienia.

W celu skuteczniejszego prognozowania przyszłego zapotrzebowania na umiejętności Komisja Europejska uruchomiła w grudnia 2012 r. portal EU Skills Panorama, na którym znajdują się informacje ilościowe i jakościowe o zapotrzebowaniu na umiejętności w perspektywie krótko- i średnioterminowej, a także o umiejętnościach dostępnych na rynku pracy i o niedopasowaniu umiejętności (IP/12/1329). Portal ten, w oparciu o dane i prognozy gromadzone na poziomie UE i przez poszczególne państwa członkowskie, sygnalizuje, które zawody należą do najszybciej rozwijających się, a które są problematyczne i wiążą się z najwyższą liczbą nieobsadzonych stanowisk. Pomimo wysokich wskaźników bezrobocia liczba wakatów w całej UE wynosi obecnie blisko 2 miliony. Na nowej stronie udostępniane będą szczegółowe informacje według poszczególnych sektorów, zawodów i państw.

Nowa podejście do edukacji i otwarcie edukacji

W listopadzie 2012 r. Komisja przedstawiła nowe podejście do edukacji. W strategii tej wezwano do zwiększenia inwestycji na rzecz poprawy systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, zwłaszcza w dziedzinie ICT. Przedstawiono w niej również sposoby ukierunkowania inwestycji w kształcenie, tak aby maksymalnie zwiększyć ich wpływ w czasach kryzysu finansowego.

Ponadto przewiduje się, że latem tego roku przyjęta zostanie inicjatywa na rzecz otwarcia edukacji, będąca wspólną inicjatywą Androulla Vassiliou i Neelie Kroes, która ma na celu zwiększenie dostępu do kształcenia dzięki wykorzystaniu technologii i otwartych zasobów edukacyjnych.

Przydatne linki

Miejsca pracy w sektorze cyfrowym

Wielka koalicja na rzecz miejsc pracy w sektorze cyfrowym

Dokument ramowy dotyczący wielkiej koalicji

Zaangażuj się w wielką koalicję

Wielka koalicja na Twitterze @eSkillsGrowthEU (hashtags: #GC_EU, #eSkills oraz #ICTjobs)

Strona internetowa poświęcona agendzie cyfrowej

Pakiet dotyczący zatrudnienia

Edukacja i szkolenia

Plan działania na rzecz przedsiębiorczości

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Załącznik: Odsetek osób o niskich, średnich i wysokich umiejętnościach obsługi komputera, stan na 2011 r.

Rys. 6.7 Odsetek osób o niskich, średnich i wysokich umiejętnościach obsługi komputera, stan na 2011 r.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Źródło: Eurostat, statystyki dotyczące społeczeństwa informacyjnego. Uwaga: Osoby fizyczne w wieku od 16 do 74 lat. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat różnych rodzajów kompetencji informatycznych zob. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-26032012-AP/EN/4-26032012-AP-EN.PDF


Side Bar