Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 4 maart 2013

Grote coalitie voor ICT-banen: Europese Commissie geeft startschot

Commissievoorzitter José Manuel Barroso heeft de Europese ICT-bedrijven en overheden alsmede de opleidings- en onderwijssector vandaag opgeroepen zich aan te sluiten bij een grote coalitie voor ICT-banen. Naar verwachting zijn er in 2015 in Europa 900 000 vacatures in de sector ICT (informatie- en communicatietechnologie) en dat probleem moet worden aangepakt. Ondanks de hoge werkloosheidscijfers komen er elk jaar meer dan 100 000 banen in de ICT bij. Het aantal afgestudeerde ICT-ers en hooggekwalificeerde arbeidskrachten met ICT-vaardigheden houdt daarmee geen gelijke tred.

De vicevoorzitters Neelie Kroes (Digitale agenda) en Antonio Tajani (Industrie en ondernemerschap) alsmede Commissieleden László Andor (Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie) en Androulla Vassiliou (Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken) waren vandaag ook aanwezig bij de start van de grote coalitie in Brussel, die deel uitmaakt van het streven van de Commissie om de concurrentiepositie van Europa te versterken.

Voorzitter Barroso licht toe: "De grote coalitie waarvoor we vandaag het startschot hebben gegeven, is van essentieel belang om de Europese economie weer op gang te krijgen en een deel van de 26 miljoen werklozen in Europa aan een baan te helpen. De bedrijven die vandaag hebben toegezegd mee te doen, verdienen een pluim. Als we er samen in slagen om het tij te keren en het stijgende aantal vacatures in de ICT te vullen, zal dat zelfs een impact hebben op de hele economie. We willen ervoor zorgen dat de Europeanen in staat zijn het werk te doen waaruit de volgende ICT-revolutie voortkomt."

Europa kan het zich niet veroorloven dergelijke kansen voor de werkgelegenheid onbenut te laten. De basis voor dit initiatief is gelegd door vicevoorzitter Kroes: zij heeft op het Economisch Wereldforum in Davos technologiebedrijven, overheden, onderwijsinstellingen, de sociale partners, arbeidsbureaus en het maatschappelijk middenveld opgeroepen toezeggingen te doen op het gebied van nieuwe banen, stages, opleidingsplaatsen, financiering voor startende bedrijfjes en gratis onlinecursussen aan universiteiten (zie IP/13/52).

Tijdens die eerste ronde hebben belanghebbenden toezeggingen gedaan en ondertussen hebben meer dan 15 bedrijven en organisaties zich bij de grote coalitie aangesloten. De toezeggingen hebben al een aantal concrete resultaten opgeleverd, waaronder de Academy Cube, een nieuw online-leerplatform voor jongeren, en een nieuwe opleidingsmodule voor installateurs van slimme energienetwerken.

De Commissie is met name uit op toezeggingen op de volgende gebieden:

  • opleidingen die zijn afgestemd op ICT-banen om ervoor te zorgen dat werknemers over de vaardigheden beschikken die het bedrijfsleven nodig heeft;

  • verbeteren van de mobiliteit om ervoor te zorgen dat werknemers met bepaalde vaardigheden op de juiste plek terechtkomen en om een te klein of te groot aanbod op lokaal niveau te vermijden;

  • certificering op basis waarvan werknemers in elk land kunnen aantonen welke vaardigheden ze hebben;

  • bewustmaking om ervoor te zorgen dat de mensen weten dat de digitale sector goede en leuke banen te bieden heeft voor zowel vrouwen als mannen;

  • innovatief leren en onderwijzen om onze onderwijs- en opleidingssystemen uit te breiden en te verbeteren, waardoor meer mensen de vaardigheden waarmee ze kunnen slagen op de arbeidsmarkt.

Voorzitter Barroso deed een beroep op andere bedrijven en organisaties om in de voetsporen van de voortrekkers te treden. Niet alleen de Commissie moet haar duit in het zakje doen, maar het is ook van belang dat alle belanghebbenden actief betrokken zijn bij maatregelen als opleidingen op initiatief van het bedrijfsleven, ondersteuning van arbeidsmobiliteit, certificering van vaardigheden, verbetering van de leerplannen op scholen en universiteiten, bewustmaking en het scheppen van gunstige voorwaarden voor startende bedrijfjes.

Tevens lanceert de Commissie Startup Europe, een uniform platform voor tools en programma's ter ondersteuning van mensen die in Europa met een internetbedrijfje willen beginnen of zo'n bedrijfje willen laten groeien.

Achtergrond

In het kader van het werkgelegenheidspakket dat de Commissie in april 2012 heeft vastgesteld, is erop gewezen dat er een aanzienlijk tekort aan ICT-professionals is, ondanks de hoge werkloosheid in andere sectoren (IP/12/380 en MEMO/12/252).

In 2011 waren in Europa 6,7 miljoen mensen oftewel 3,1 % van de totale beroepsbevolking werkzaam in de ICT. Tussen 2000 en 2010 is het aantal in de ICT werkzame mensen per jaar gemiddeld met 4,3 % gestegen. Volgens nieuwe, nog niet gepubliceerde cijfers (Empirica, maart 2013) blijkt dat het mogelijk is in Europa tegen 2015 maar liefst 864 000 ICT-banen te creëren. Het aantal afgestudeerde ICT-ers neemt af en de komende jaren stijgt het aantal ICT-ers dat met pensioen gaat. Hierdoor raakt het groeipotentieel voor ICT-banen in het gedrang. Het onderwijs in de natuurwetenschap, technologie, techniek en wiskunde moet worden versterkt. Daarnaast moet het imago van een loopbaan in deze vakgebieden worden verbeterd, met name voor vrouwen.

Als ervoor wordt gezorgd dat werknemers in de EU over de nodige gespecialiseerde vaardigheden beschikken, wordt investeren aantrekkelijker en wordt voorkomen dat er belangrijke ICT-banen naar andere delen van de wereld verdwijnen. Hierop wordt gewezen in het werkdocument van de diensten van de Commissie "Exploiting the employment potential of ICTs" (Benutting van het werkgelegenheidspotentieel van ICT's) dat deel uitmaakt van het werkgelegenheidspakket.

Om de behoefte aan bepaalde vaardigheden beter te kunnen voorspellen, heeft de Europese Commissie in december 2012 het EU Skills Panorama gelanceerd. Op deze website staat kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de behoefte aan vaardigheden op de korte en middellange termijn, het aanbod aan vaardigheden en tekorten aan bepaalde vaardigheden (IP/12/1329). Voor het Panorama wordt gebruikgemaakt van gegevens en prognoses die zijn samengesteld op EU- en lidstaatniveau. Het geeft aan welke beroepen het snelst groeien en voor welke knelpuntberoepen er veel vacatures zijn. Momenteel zijn er in de EU rond de twee miljoen vacatures, ondanks de hoge werkloosheidscijfers. De website bevat voor elke sector, elk beroep en elk land afzonderlijke gedetailleerde informatie.

Een andere kijk op onderwijs en toegankelijker onderwijs

De Commissie heeft de strategie Een andere kijk op onderwijs in november 2012 gepresenteerd. Hierin wordt opgeroepen om meer te investeren om beroepsonderwijs en ­opleidingssystemen te verbeteren, met name op het gebied van ICT. De strategie geeft ook aan hoe er doelgerichter in onderwijs kan worden geïnvesteerd, zodat er ondanks bezuinigingen maximale resultaten kunnen worden behaald.

Daarnaast wordt deze zomer Opening up Education vastgesteld, een gezamenlijk initiatief van Androulla Vassiliou en Neelie Kroes dat erop is gericht onderwijs toegankelijker te maken door middel van technologie en open onderwijsmiddelen.

Nuttige links

ICT-banen

Grote coalitie voor ICT-banen 

Kaderdocument betreffende de grote coalitie

Doe mee met de grote coalitie

Volg de grote coalitie op Twitter @eSkillsGrowthEU (hashtags: #GC_EU, #eSkills en #ICTjobs)

Website van de digitale agenda

Werkgelegenheidspakket

Onderwijs en opleiding

Actieplan Ondernemerschap 2020

Contacts:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Bijlage: Percentage mensen met lage, gemiddelde en gevorderde computervaardigheden in 2011

Figuur 6.7. Percentage mensen met lage, gemiddelde en gevorderde computervaardigheden in 2011

Bron: Eurostat, Statistieken over de informatiemaatschappij. Opmerking: Leeftijdsgroep tussen de 16 en 74 jaar. Voor details over verschillende soorten computeractiviteiten, zie http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-26032012-AP/EN/4-26032012-AP-EN.PDF


Side Bar