Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 4. maaliskuuta 2013

Euroopan komissio käynnistää suuren koalition edistämään digitaalialan työpaikkoja

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso kehotti tänään Euroopan digitaalialan yrityksiä, hallituksia ja koulutusalaa liittymään digitaalialan työpaikkoja edistävään suureen koalitioon. Koalitiolla pyritään edesauttamaan niiden 900 000 tieto- ja viestintätekniikan alan (TVT) avoimen työpaikan täyttämistä, joita Euroopassa odotetaan syntyvän vuoteen 2015 mennessä. Nykyisistä työttömyysluvuista huolimatta joka vuosi syntyy yli 100 000 uutta digitaalialan työpaikkaa. Vastavalmistuneiden ja muiden tieto- ja viestintätekniikan alan osaajien määrä ei pysy tässä kehityksessä mukana. Myös komission varapuheenjohtajat Neelie Kroes (digitaalistrategia) ja Antonio Tajani (teollisuus ja yrittäjyys) sekä komission jäsenet László Andor (työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus) ja Androulla Vassiliou (koulutus, kulttuuri, monikielisyys ja nuorisoasiat) osallistuivat suuren koalition – joka on osa komission pyrkimyksiä tehdä Euroopasta kilpailukykyinen – käynnistämistilaisuuteen tänään Brysselissä.

"Tänään käynnistettävä suuri koalitio on yksi keskeisistä toimista pyrittäessä saamaan Euroopan talous takaisin raiteilleen ja työllistämään osa Euroopan 26 miljoonasta työttömästä”, puheenjohtaja José Manuel Barroso totesi. ”On hienoa, että jo tänään mukaan on liittynyt yrityksiä. Jos kykenemme yhdessä kääntämään suuntauksen ja täyttämään yhä lukuisammat tieto- ja viestintätekniikan alan avoimet työpaikat, vaikutus koko talouteen tulee olemaan suuri. Tavoitteena on luoda eurooppalaisille mahdollisuudet täyttää työpaikat, jotka toimivat seuraavan tieto- ja viestintätekniikan vallankumouksen vetureina”.

Euroopalla ei ole varaa jättää käyttämättä tämänkaltaista työllistämismahdollisuutta. Tämänpäiväinen ilmoitus jatkaa komission varapuheenjohtajan Neelie Kroesin Davosissa pidetyssä Maailman talousfoorumissa aloittamaa perustyötä, jossa teknologiayrityksiltä, hallituksilta, oppilaitoksilta, työmarkkinaosapuolilta, työnvälityspalvelujen tarjoajilta ja koko kansalaisyhteiskunnalta otettiin vastaan sitoumuksia uusista työpaikoista, työharjoitteluista, koulutuspaikoista, starttirahoista, yliopistojen ilmaisista verkkokursseista ja niin edelleen (ks. IP/13/52).

Sidosryhmien alkuperäisiä sitoumuksia tuki yli 15 suureen koalitioon liittynyttä yritystä ja organisaatiota. Ensimmäisten toteutettujen sitoumusten joukossa on nuorille suunnattu uusi verkko-opiskeluympäristö ”akateeminen kuutio” sekä uusi koulutusmoduuli älykkäiden energiaverkkojen asentajille.

Komissio pyysi sitoumuksia seuraavilla keskeisillä aloilla:

• Koulutuksen mukauttaminen vastaamaan digitaalialan työpaikkoja – varmistetaan, että opetettavat taidot ovat taitoja, joita liike-elämä tarvitsee

• Liikkuvuus – autetaan tarvittavat taidot omaavia työntekijöitä pääsemään sinne, missä heitä tarvitaan, jotta vältetään työvoiman puute tai ylitarjonta eri kaupungeissa

• Todistukset – todistusten avulla on missä maassa tahansa helpompaa todistaa työnantajalle, minkälaisia taitoja omaa

• Tiedottaminen – jotta ihmiset tietävät, että digitaaliala tarjoaa palkitsevia ja antoisia uria sekä naisille että miehille

• Innovatiivinen oppiminen ja opetus – koulutusjärjestelmiemme laajentamiseksi ja parantamiseksi, jotta ne voivat välittää ihmisille menestykseen tarvittavia taitoja

Puheenjohtaja Barroso kehotti järjestöjä seuraamaan ensimmäisten koalitioon sitoutuneiden tahojen esimerkkiä. Komissiolla on oma roolinsa, mutta kaikkien sidosryhmien aktiivista osallistumista tarvitaan alan itsensä vetämässä koulutuksessa, työvoiman liikkuvuuden edistämisessä, pätevyyksien varmentamisessa, koulujen ja yliopistojen opintosuunnitelmien parantamisessa, tiedottamisessa ja kannustavan ilmapiirin luomisessa uusille yrittäjille.

Komissio käynnistää myös Startup Europe -hankkeen, joka tarjoaa työkaluja ja ohjelmia uusien eurooppalaisen verkkoyritysten luomisen ja kasvattamisen tueksi.

Taustaa

Komission huhtikuussa 2012 hyväksymässä työllisyyspaketissa todettiin, että tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisista on huomattava pula muiden alojen korkeasta työttömyydestä huolimatta (IP/12/380, MEMO/12/252).

Tieto- ja viestintätekniikan työntekijöiden määrä Euroopassa vuonna 2011 oli 6,7 miljoonaa, mikä on 3,1 prosenttia koko työvoimasta. Vuodesta 2000 vuoteen 2010 tieto- ja viestintätekniikan työntekijöiden määrä kasvoi 4,3 prosentin vuosittaista vauhtia. Tuoreen tutkimuksen (Empirica-yritys, maaliskuu 2013, lukuja ei vielä julkaistu) mukaan vuoteen 2015 mennessä Euroopassa voisi olla mahdollista luoda jopa 864 000 uutta digitaalialan työpaikkaa. Korkeakouluista valmistuvien tieto- ja viestintätekniikan alan ammattilaisten määrän vähentyminen sekä alan ammattilaisten jääminen eläkkeelle tulevien vuosien aikana vaarantavat kuitenkin alan työpaikkojen kasvupotentiaalin. Luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan opetusta on vahvistettava ja näiden alojen ammattien imagoa on parannettava, etenkin naisten keskuudessa.

Varmistamalla EU:n työvoiman korkea ammattitaito houkutellaan myös investointeja ja estetään keskeisten tieto- ja viestintätekniikan alan työpaikkojen karkaaminen ulkomaille, kuten osana työllisyyspakettia julkaistussa komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa ”Tieto- ja viestintätekniikan työllistämismahdollisuuksien hyödyntäminen” todetaan.

Tarvittavien taitojen nykyistä paremmaksi ennakoimiseksi komissio julkaisi joulukuussa 2012 EU:n työmarkkinoiden osaamispanoraaman. Kyseessä on verkkosivusto, jolla on lyhyen ja pitkän aikavälin ammattitaitotarpeita ja -tarjontaa sekä niiden välistä epäsuhtaa koskevaa, niin määrään kuin laatuunkin liittyvää informaatiota (IP/12/1329). Panoraama pohjautuu sekä EU:n tasolla että jäsenmaissa kerättyihin tietoihin ja ennusteisiin, ja se tuo esiin nopeimmin kasvavat ammatit sekä yleisimmät sellaiset ammatit, joiden työpaikkoja on paljon täyttämättä. Koko EU:ssa on tätä nykyä noin 2 miljoonaa avointa työpaikkaa, vaikka työttömyysluvut ovat korkeat. Verkkosivustolla esitetään yksityiskohtaisia tietoja alakohtaisesti, ammateittain ja maittain.

Koulutuksen uudelleenajattelu ja koulutuksen avoimuuden lisääminen

Komissio käynnisti marraskuussa 2012 koulutuksen uudelleenajattelua koskevan strategian. Strategiassa kehotetaan investoimaan koulutusjärjestelmien parantamiseen etenkin tieto- ja viestintäteknologian alalla. Strategiassa myös tarkastellaan, miten koulutukseen tehtäviä investointeja voidaan kohdentaa niiden vaikutusten maksimoimiseksi näinä tiukkojen säästötoimien aikoina.

Komissaarien Androulla Vassilioun ja Neelie Kroesin yhteisessä koulutuksen avoimuuden lisäämistä koskevassa aloitteessa puolestaan pyritään parantamaan koulutuksen saatavuutta teknologian ja avointen opetusresurssien avulla. Aloite on määrä hyväksyä tänä kesänä.

Hyödyllisiä linkkejä

Digitaalialan työpaikat

Digitaalialan työpaikkoja edistävä suuri koalitio (englanniksi)

Suuren koalition tausta-asiakirja (englanniksi)

Osallistu suureen koalitioon (englanniksi)

Suuri koalitio Twitterissä: @eSkillsGrowthEU (avainsanat: #GC_EU, #eSkills and #ICTjobs)

Digitaalistrategian verkkosivut

Työllisyyspaketti

Koulutus (englanniksi)

Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelma

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Liite: Heikkojen, keskitason ja hyvien tietoteknisten taitojen omaavien henkilöiden prosenttiosuudet vuonna 2011

Taulukko 6.7. Heikkojen, keskitason ja hyvien tietoteknisten taitojen omaavien henkilöiden prosenttiosuudet vuonna 2011

Lähde: Eurostat, tietoyhteiskuntaa koskevat tilastot. Huomautus: Tilastoissa mukana 16–74 -vuotiaat henkilöt. Lisätietoja erilaisista digitaalisista taidoista: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-26032012-AP/EN/4-26032012-AP-EN.PDF .


Side Bar