Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 4. märts 2013

Euroopa Komisjon loob suure koalitsiooni digitaaltöökohtade edendamiseks

Komisjoni president José Manuel Barroso kutsus täna Euroopa e-ettevõtjaid, valitusi ning koolitus- ja haridussektorit üles ühinema suureks koalitsiooniks digitaaltöökohtade edendamiseks, sest eesmärk on täita 900 000 vaba töökohta, mis eeldatavasti 2015. aastaks Euroopa info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektoris tekivad. Hoolimata tööpuuduse praegusest tasemest kasvab digitaaltöökohtade arv rohkem kui 100 000 võrra aastas. Ent IKT erialade uute lõpetajate ja IKT oskustöötajate arv ei jõua sellega sammu pidada.

Komisjoni asepresidendid Neelie Kroes (digitaalarengu tegevuskava), Antonio Tajani (tööstus ja ettevõtlus) ja komisjoni liikmed László Andor (tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus) ja Androulla Vassiliou (haridus, kultuur, mitmekeelsus ja noored) osalesid samuti täna Brüsselis toimunud suure koalitsiooni loomisel, mis on osa komisjoni panusest sellesse, et muuta Euroopa konkurentsivõimelisemaks.

President Barroso ütles: Täna loodaval suurel koalitsioonil on oluline roll, et saada Euroopa majandus uuesti rööpasse ja leida töökoht vähemalt osale Euroopa 26 miljonist töötust. Tänan neid ettevõtjaid, kes on täna oma allkirja andnud. Kui meil õnnestub koos arengut pöörata ja täita kasvav arv vabu töökohti IKT valdkonnas, on mõju tuntav palju laiemalt kogu majanduses. Me tahame, et eurooplaste võimuses oleks nende töökohtade täitmine, mis käivitavad järgmise IKT-revolutsiooni.”

Euroopa ei saa endale lubada jätta sellised tööhõive võimalused kasutamata. Tänase teadaande aluseks on asepresident Kroesi tehtud eeltöö, mis seisnes Davosis toimunud maailma majandusfoorumil tehnoloogiaettevõtetelt, valitsustelt, haridusasutustelt, sotsiaalpartneritelt, tööturuteenuste osutajatelt ja kodanikuühiskonna organisatsioonidelt esialgsete lubaduste kogumises seoses uute töökohtade, praktikakohtade, koolituskohtade, starditoetuste, tasuta internetipõhiste ülikoolikursuste ja muuga (vt IP/13/52).

Pärast sidusrühmade võetud esialgseid kohustusi on suure koalitsiooniga ühinenud üle 15 äriühingu ja organisatsiooni. Esimeste elluviidavate lubaduste seas on uus internetipõhine õppeplatvorm Academy Cube noortele inimestele ja uus koolitusmoodul nutivõrkude installeerimiseks.

Komisjon on püüdnud hankida lubadusi järgmistes põhivaldkondades.

  • Koolituse kohandamine digitaaltöökohtade jaoks – aidata tagada, et õpetatavad oskused on oskused, mida ettevõtted vajavad.

  • Liikuvus – aidata oskustega isikuid pääseda sinna, kus neid vajatakse, et hoida ära tööjõu puudus või ülepakkumine eri linnades.

  • Sertifitseerimine – teeb mis tahes riigis lihtsamaks oma oskuste tõendamise tööandjale.

  • Teadlikkuse suurendamine – et inimesed oleksid teadlikud digitaalsektori pakutavatest tasuvatest ja huvitavatest karjäärivõimalustest nii naistele kui ka meestele.

  • Innovaatiline õppimine ja õpetamine – haridus- ja koolitussüsteemide laienemiseks ja parenemiseks, et rohkem inimesi omandaks edukust tagavad oskused.

President Barroso kutsus ka teisi organisatsioone üles järgima lubadusi andnute eeskuju. Komisjonil on selles oma roll, kuid meetmed, nagu tööstuse juhitud koolitus, tööjõu liikuvuse toetamine, oskuste sertifitseerimine, koolide ja ülikoolide õppekavade parandamine, teadlikkuse kasvatamine ja ettevõtjasõbraliku keskkonna loomine idufirmadele vajavad kõigi sidusrühmade aktiivset osalemist.

Komisjon käivitab ka platvormi „Startup Europe”, mis pakub abivahendeid ja programme, et toetada inimesi, kes tahavad luua ja kasvatada Euroopas veebipõhiseid idufirmasid.

Taust

Komisjoni 2012. aasta aprillis vastu võetud tööhõivepaketis rõhutati, et IKT spetsialistidest on oluline puudus, kuigi muudes valdkondades on tööpuudus suur (IP/12/380, MEMO/12/252).

IKT töötajate arv küündis Euroopas 2011. aastal 6,7 miljonini, mis moodustab 3,1% üldisest tööjõust. Aastatel 2000 kuni 2010 kasvas IKT töötajate osatähtsus aastas keskmiselt 4,3 %. Uute, veel avaldamata arvude (Empirica, märts 2013) kohaselt võib Euroopas 2015. aastaks olla loodud 864 000 digitaaltöökohta. Ent ülikooli lõpetavate IKT spetsialistide arvu langus ja IKT töötajate vanaduspensionile jäämine järgnevail aastail ohustavad IKT sektori kasvu potentsiaali. Teadus-, tehnoloogia-, inseneriteaduste ja matemaatikaalast haridust tuleb tugevdada ja nendel aladel karjääri tegemist, eelkõige naiste jaoks köitvamaks muuta.

Kui lisaks sellele tagada ELi töötajatele vajalikud kõrgemal tasemel oskused, aitab see kaasa investeeringutele ja hoiab ära IKT põhitööhõive kaotamise teistele maailma piirkondadele, nagu on rõhutatud komisjoni talituste töödokumendis „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tööhõivepotentsiaali kasutamine”, mis avaldati osana tööhõivepaketist.

Selleks, et paremini ennustada vajadusi oskuste järele, avas Euroopa Komisjon 2012. aasta detsembris ELi oskuste ülevaate veebisaidi, mis annab kvantitatiivset ja kvalitatiivset infot oskuste vajaduse, pakkumise ja mittevastavuse kohta lühikeses ja keskpikas perspektiivis (IP/12/1329). Oskuste ülevaade on koostatud ELi ja liikmesriikide tasandil kogutud andmete ja prognooside põhjal ning selles tuuakse välja nii kõige kiiremini kasvavad ametikohad kui ka kõige raskemini täidetavad ametikohad. Suurest tööpuudusest hoolimata on praegu ELis 2 miljonit vaba töökohta. Kõnealune veebisait sisaldab üksikasjalikku teavet nii sektori, ameti kui ka riikide kaupa.

Ümbermõtestamine ja hariduse avanemine

Komisjon käivitas hariduse avanemise strateegia 2012. aasta novembris. Selles kutsutakse üles rohkem investeerima kutsehariduse ja koolitussüsteemide parandamisse, eelkõige IKT valdkonnas. Strateegia pakub ka teavet selle kohta, kuidas on rahalise kokkuhoiu ajal võimalik sihipäraselt maksimeerida haridusse tehtavate investeeringute mõju.

Lisaks on kavas sel suvel võtta vastu volinike Androulla Vassiliou ja Neelie Kroesi ühisalgatus „Hariduse avanemine”, mille eesmärk on teha juurdepääs haridusele tehnoloogia ja vabalt kättesaadavate õppematerjalide abil lihtsamaks.

Kasulikud lingid

Digitaaltöökohad

Digitaaltöökohti edendav suur koalitsioon

Suure koalitsiooni raamdokument

Osale suures koalitsioonis

Jälgi suurt koalitsiooni Twitteris: @eSkillsGrowthEU (teemaviited: #GC_EU, #eSkills ja #ICTjobs)

Digitaalarengu tegevuskava veebisait

Tööhõive pakett

Haridus ja koolitus

Tegevuskava „Ettevõtlus 2020

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Lisa: Madala, keskmise ja kõrge arvutioskusega isikute osatähtsus 2011. aastal

Joonis 6.7. Madala, keskmise ja kõrge arvutioskusega isikute osatähtsus 2011. aastal

Allikas: Eurostat, infoühiskonna statistika. Märkus: 16–74aastased isikud. Üksikasjad eri liiki tegevuste kohta informaatikavaldkonnas: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-26032012-AP/EN/4-26032012-AP-EN.PDF


Side Bar