Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί τον μεγάλο συνασπισμό για την ψηφιακή απασχόληση

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. José Manuel Barroso, ζήτησε σήμερα από τις ψηφιακές επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις, καθώς και από τα ιδρύματα κατάρτισης και εκπαίδευσης της Ευρώπης να συμπήξουν έναν μεγάλο συνασπισμό για την ψηφιακή απασχόληση με σκοπό την πλήρωση έως και 900 000 κενών θέσεων εργασίας που προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν, έως το 2015, στην Ευρώπη, στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Παρά τα τρέχοντα επίπεδα ανεργίας, η αύξηση του αριθμού των ψηφιακών θέσεων απασχόλησης υπερβαίνει κάθε χρόνο τις 100 000. Ωστόσο, ο αριθμός των νέων πτυχιούχων και των εξειδικευμένων εργαζόμενων στις ΤΠΕ δεν παρακολουθεί τους ρυθμούς αυτής της αύξησης.

Η αντιπρόεδροι της Επιτροπής, κα Neelie Kroes (ψηφιακό θεματολόγιο) και κ. Antonio Tajani (βιομηχανία και επιχειρηματικότητα), καθώς και οι επίτροποι κ. László Andor (απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη) και κα Ανδρούλλα Βασιλείου (εκπαίδευση, πολιτισμός, πολυγλωσσία και νεολαία) συμμετείχαν επίσης στη δρομολόγηση του μεγάλου συνασπισμού, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες και που συνιστά μέρος των ενεργειών της Επιτροπής για να καταστεί η Ευρώπη ανταγωνιστικότερη.

Ο Πρόεδρος Barroso δήλωσε τα εξής: «Ο μεγάλος συνασπισμός που δρομολογούμε σήμερα αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα της προσπάθειας που καταβάλλεται, ώστε η οικονομία της Ευρώπης να επανέλθει στη σωστή κατεύθυνση και να εξευρεθούν θέσεις εργασίας για ένα μέρος από τα 26 εκατομμύρια ανέργων της Ευρώπης. Χαιρετίζω τις εταιρείες που συνυπέγραψαν σήμερα τη δέσμευσή τους για συνεργασία. Εάν καταφέρουμε από κοινού να αναστρέψουμε το ρεύμα και να καλύψουμε τον αυξανόμενο αριθμό των κενών θέσεων εργασίας στις ΤΠΕ, θα προκύψει πολύ ευρύτερος αντίκτυπος σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Θέλουμε να δώσουμε στους Ευρωπαίους τις δυνατότητες να καταλάβουν τις θέσεις απασχόλησης που θα καθοδηγήσουν την επόμενη επανάσταση στις ΤΠΕ.»

Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει ανεκμετάλλευτες τέτοιες ευκαιρίες απασχόλησης. Η σημερινή ανακοίνωση στηρίζεται στις βάσεις που έθεσε η αντιπρόεδρος κα Kroes, συγκεντρώνοντας, στο παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ του Νταβός, τις αρχικές υποσχέσεις και δεσμεύσεις για νέες θέσεις εργασίας, πρακτικής άσκησης, κατάρτισης, χρηματοδότηση εκκίνησης, δωρεάν διαδικτυακά πανεπιστημιακά μαθήματα και διάφορα άλλα από τεχνολογικές επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κοινωνικούς εταίρους, υπηρεσίες απασχόλησης και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (βλ. IP/13/52).

Πάνω από 15 εταιρείες και οργανισμοί δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν στον μεγάλο συνασπισμό, με βάση τις αρχικές αναλήψεις υποχρεώσεων εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Μεταξύ των πρώτων δεσμεύσεων που θα υλοποιηθούν είναι μια νέα επιγραμμική (διαδικτυακή) πλατφόρμα εκμάθησης για νέους, αποκαλούμενη Academy Cube, καθώς και μια νέα ενότητα κατάρτισης για εγκαταστάτες έξυπνων ενεργειακών δικτύων.

Η Επιτροπή επιδίωξε να εξασφαλίσει δεσμεύσεις στα ακόλουθα βασικά πεδία:

  • Κατάρτιση και προσαρμογή για ψηφιακές θέσεις εργασίας – ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι δεξιότητες που αποκτώνται είναι αυτές που έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις·

  • Κινητικότητα - ώστε οι κάτοχοι δεξιοτήτων να καταλάβουν θέσεις εκεί που χρειάζονται, με σκοπό να αποφευχθούν ελλείμματα και πλεονάσματα σε διάφορες πόλεις και αστικά κέντρα·

  • Πιστοποίηση – για να καταστεί ευκολότερη η επίδειξη στον εργοδότη των εκάστοτε κεκτημένων δεξιοτήτων, ανεξάρτητα από τη χώρα·

  • Ευαισθητοποίηση - έτσι ώστε να διαδοθεί ότι ο ψηφιακός τομέας προσφέρει προσοδοφόρες και ευχάριστες σταδιοδρομίες σε γυναίκες και άνδρες·

  • Καινοτομική μάθηση και διδασκαλία – ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που διαθέτουμε να διευρυνθούν και να βελτιωθούν προσφέροντας σε περισσότερα άτομα τις δεξιότητες για την επιτυχία τους.

Ο πρόεδρος Μπαρόζο κάλεσε επίσης τους οργανισμούς να ακολουθήσουν το παράδειγμα των πρώτων προσφερόντων. Η Επιτροπή έχει να διαδραματίσει το δικό της ρόλο, αλλά για ενέργειες όπως η κατάρτιση υπό την καθοδήγηση του κλάδου, η υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, η πιστοποίηση δεξιοτήτων, η βελτίωση των σχολικών και πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών, η ευαισθητοποίηση και η δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις απαιτείται δραστήρια συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.

Η Επιτροπή δρομολογεί επίσης την ενιαία πλατφόρμα Startup Europe, για εργαλεία και προγράμματα υποστήριξης ατόμων που επιθυμούν να ιδρύσουν και να επεκτείνουν διαδικτυακές νεοσύστατες επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Ιστορικό

Στη δέσμη μέτρων για την απασχόληση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Απρίλιο του 2012 επισημαίνεται ότι, σε αντίθεση με την υψηλή ανεργία σε άλλους τομείς, υπάρχει μεγάλη έλλειψη επαγγελματιών στον τομέα των ΤΠΕ (IP/12/380, MEMO/12/252).

Το εργατικό δυναμικό στις ΤΠΕ στην Ευρώπη ανερχόταν το 2011 σε 6,7 εκατομμύρια, δηλ. στο 3,1% του συνολικού εργατικού δυναμικού. Από το 2000 έως το 2010, το εργατικό δυναμικό στις ΤΠΕ αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ποσοστό 4,3%. Σύμφωνα με τελευταία, αδημοσίευτα στοιχεία (Empirica, Μάρτιος 2013), ο αριθμός των ψηφιακών θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν στην Ευρώπη έως το 2015 θα μπορούσε να φθάσει ως και τις 864 000. Η μείωση, ωστόσο, του αριθμού των αποφοίτων πανεπιστημίων στις ΤΠΕ και η συνταξιοδότηση των εργαζομένων στον τομέα των ΤΠΕ κατά τα προσεχή έτη θα θέσουν ίσως σε κίνδυνο το αναπτυξιακό δυναμικό των θέσεων εργασίας στις ΤΠΕ. Η εκπαίδευση στις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά είναι αναγκαίο να ενισχυθεί, ενώ πρέπει να βελτιωθούν οι προοπτικές σταδιοδρομίας σ' αυτά τα πεδία, ιδίως για τις γυναίκες.

Επιπροσθέτως, η διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι στην ΕΕ διαθέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες υψηλότερης βαθμίδας θα συμβάλει στην προσέλκυση επενδύσεων και την αποτροπή απώλειας καίριας απασχόλησης στις ΤΠΕ προς όφελος άλλων περιοχών του κόσμου, όπως τονίζεται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Exploiting the employment potential of ICTs» (Αξιοποίηση του δυναμικού απασχόλησης των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών), που εκδόθηκε στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την απασχόληση.

Για καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τον Δεκέμβριο του 2012, το EU Skills Panorama (πανόραμα δεξιοτήτων στην ΕΕ), έναν ιστότοπο με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τις βραχυμεσοπρόθεσμες ανάγκες σε δεξιότητες, την προσφορά δεξιοτήτων και τις αναντιστοιχίες μεταξύ των διαφόρων δεξιοτήτων (IP/12/1329). Στο «πανόραμα», το οποίο βασίζεται σε δεδομένα και προβλέψεις που έχουν συλλεγεί σε ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο, επισημαίνονται τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα επαγγέλματα, καθώς και τα κυριότερα επαγγέλματα που εμφανίζουν υψηλό αριθμό κενών θέσεων εργασίας. Επί του παρόντος, σε ολόκληρη την ΕΕ υπάρχουν περίπου 2 εκατ. κενές θέσεις εργασίας, παρά τα υψηλά επίπεδα ανεργίας. Ο εν λόγω ιστότοπος περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες ανά τομέα, ανά επάγγελμα και ανά χώρα.

Ανασχεδιασμός και άνοιγμα της εκπαίδευσης

Τον Νοέμβριο του 2012, η Επιτροπή δρομολόγησε τη στρατηγική της για τον ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης. Επισημαίνεται η ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις με σκοπό τη βελτίωση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως στο πεδίο των ΤΠΕ. Διατυπώνονται, επίσης, ιδέες και προτάσεις για καλύτερη στοχοθέτηση των επενδύσεων στην εκπαίδευση, ώστε να μεγιστοποιηθεί ο σχετικός αντίκτυπος σε καιρούς δημοσιονομικής λιτότητας.

Επιπλέον, το άνοιγμα της εκπαίδευσης (Opening up Education), κοινή πρωτοβουλία της κας Ανδρούλλας Βασιλείου και της κας Neelie Kroes που αποβλέπει να βελτιώσει την προσβασιμότητα της εκπαίδευσης χάρη στην τεχνολογία και τους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους, αναμένεται να έχει εγκριθεί έως το καλοκαίρι.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Digital Jobs (ψηφιακές θέσεις απασχόλησης)

Grand Coalition for Digital Jobs  (μεγάλος συνασπισμός για την ψηφιακή απασχόληση)

Grand Coalition Framing Document (έγγραφο πλαισίωσης για τον μεγάλο συνασπισμό)

Get involved with the Grand Coalition (δραστηριοποιηθείτε στον μεγάλο συνασπισμό)

Ακολουθήστε τον μεγάλο συνασπισμό στο Twitter @eSkillsGrowthEU #GC_EU, #eSkills και #ICTjobs

Ιστότοπος του Ψηφιακού θεματολογίου

Employment package (δέσμη μέτρων για την απασχόληση)

Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση

Σχέδιο δράσης Επιχειρηματικότητα

Contacts:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Παράρτημα: Ποσοστό ατόμων με χαμηλές, μεσαίες ή υψηλές δεξιότητες χρήσης υπολογιστή, 2011

Figure 6.7. Percentage of individuals with low, medium and high computer skills, 2011

Source: Eurostat, Information Society Statistics. Note: Individuals aged 16 to 74 years. For details about different types of computer activities, see http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-26032012-AP/EN/4-26032012-AP-EN.PDF


Side Bar