Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 4. března 2013

Evropská komise startuje Velkou koalici pro digitální pracovní místa

Předseda Komise José Manuel Barroso dnes vyzval digitální podniky, vlády a odvětví odborné přípravy a vzdělávání v Evropě, aby se přidaly k Velké koalici pro digitální pracovní místa a našly řešení pro téměř 900 000 volných pracovních míst v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT), jež budou v Evropě pravděpodobně k dispozici do roku 2015. Navzdory současné úrovni nezaměstnanosti počet digitálních pracovních míst narůstá o více než 100 000 za rok. Počet nových absolventů a kvalifikovaných pracovníků v oblasti IKT je však stále nedostačující.

Dnešního zahájení Velké koalice v Bruselu, která je součástí snahy Komise o zajištění větší konkurenceschopnosti Evropy, se rovněž zúčastnili místopředsedové Neelie Kroes (digitální agenda) a Antonio Tajani (průmysl a podnikání) a členové Komise László Andor (zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování) a Androulla Vassiliou (vzdělávání, kultura, mnohojazyčnost a mládež).

Předseda Komise Barroso řekl: „Velká koalice, kterou dnes startujeme, tvoří zásadní součást procesu, jenž má vrátit evropskou ekonomiku do správných kolejí a zajistit práci části z 26 milionů nezaměstnaných Evropanů. Děkuji společnostem, jež se k ní dnes přidaly. Jestliže se nám společně podaří zvrátit nepříznivý trend a obsadit narůstající počet volných pracovních míst v oblasti IKT, bude to mít mnohem větší dopad na všechny oblasti ekonomiky. Chceme dát evropským občanům možnost obsadit pracovní místa, která budou hnací silou budoucí revoluce v oblasti IKT."

Evropa si nemůže dovolit takové pracovní příležitosti nevyužít. Dnešní oznámení vychází ze základů položených místopředsedkyní Komise Neelie Kroes při shromažďování počátečních závazků týkajících se nových pracovních míst, stáží, míst odborného vzdělávání, financování začínajících podniků, bezplatných internetových univerzitních kurzů apod. ze strany technologických společností, vlád, pedagogů, sociálních partnerů, zprostředkovatelů práce i občanské společnosti na Světovém hospodářském fóru v Davosu (viz IP/13/52).

Tyto závazky byly podpořeny více než 15 společnostmi a organizacemi, které se k Velké koalici přidaly. Mezi první zrealizované přísliby patří nová platforma internetového vzdělávání pro mladé lidi s názvem Academy Cube a nový školicí modul pro instalátory inteligentních energetických sítí.

Komise usilovala o dosažení závazků v těchto klíčových oblastech:

  • odborná příprava a soulad s požadavky digitálních pracovních míst – napomáhat zajišťovat, že dovednosti, jež lidé získávají, odpovídají dovednostem, které podniky potřebují;

  • mobilita – napomáhat těm, kdo disponují potřebnými dovednostmi, dostat se na takové místo, kde jsou zapotřebí, aby se zabránilo nedostatku nebo naopak nadbytku v různých městech a velkoměstech;

  • osvědčování – ulehčit prokazování vlastních dovedností zaměstnavateli, bez ohledu na zemi;

  • zvyšování informovanosti – aby lidé věděli, že digitální odvětví nabízí prospěšné a příjemné kariérní možnosti ženám i mužům;

  • inovativní studium a vyučování – aby se naše systémy vzdělávání a odborné přípravy mohly rozšiřovat a zlepšovat a poskytovat tak více lidem dovednosti potřebné pro dosažení úspěchu.

José Manuel Barroso rovněž vyzval organizace, aby následovaly příkladu těchto subjektů, které učinily počáteční závazky. Komise má v tomto procesu svou úlohu; činnosti jako vzdělávání vedené odvětvím, podpora mobility pracovních sil, certifikace dovedností, zlepšování školních osnov a univerzitních programů, zvyšování informovanosti a vytváření příznivého prostředí příznivého pro začínající podniky však vyžadují aktivní zapojení všech zúčastněných subjektů.

Komise také spouští jednotnou platformu Startup Europe s nástroji a programy na podporu těch, kteří si chtějí založit a budovat internetový podnik v Evropě.

Souvislosti

Balíček opatření v oblasti zaměstnanosti, který Komise přijala v dubnu 2012, poukázal na to, že existuje významný nedostatek odborných pracovníků v oblasti IKT, navzdory nezaměstnanosti v jiných oblastech (IP/12/380, MEMO/12/252).

V roce 2011 dosahoval počet zaměstnanců v oblasti IKT v Evropě 6,7 milionů, což je 3,1 % z celkového počtu pracujících. V období mezi lety 2000 a 2010 narůstal počet zaměstnanců v tomto odvětví průměrně o 4,3 % ročně. Podle úplně nových, zatím nezveřejněných údajů (Empirica, březen 2013) dosáhne počet digitálních pracovních míst vytvořených v Evropě do roku 2015 až 864 000. Pokles absolventů v oblasti IKT vycházejících z univerzit a odchod pracovníků IKT do důchodu však v tomto odvětví může v nadcházejících letech ohrozit potenciál k vytváření pracovních míst. Je třeba podpořit vzdělávání v oblastech jako jsou věda, technologie, strojírenství a matematika a zlepšit představu o kariéře v těchto oborech, a to zejména pokud jde o ženy.

Zajištění lepších nezbytných dovedností evropských pracovníků pomůže přilákat investice a zabránit ztrátě klíčových pracovních míst v oblasti IKT ve prospěch jiných částí světa, jak se zdůrazňuje v pracovním dokumentu útvarů Komise s názvem „Využití potenciálu informačních a komunikačních technologií pro oblast zaměstnanosti“, jenž byl vydán jako součást balíčku opatření v oblasti zaměstnanosti.

Aby bylo možné lépe předpovídat potřeby konkrétních dovedností, spustila Komise v prosinci 2012 portál Přehled dovedností EU, což jsou webové stránky, které obsahují kvantitativní a kvalitativní informace o poptávce a nabídce dovedností na pracovním trhu v krátkodobém i střednědobém horizontu a o nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi (IP/12/1329). Tento portál, který vychází z údajů a předpovědí sestavovaných na úrovni EU a jednotlivých členských států, upozorňuje na profese, u nichž poptávka po pracovnících nejrychleji roste, stejně jako na „úzkoprofilové“ profese, u nichž nabídka pracovní síly zdaleka neuspokojuje poptávku. Ačkoli míra nezaměstnanosti dosahuje vysokých čísel, jsou dnes v celé EU zhruba 2 miliony neobsazených pracovních míst. Portál obsahuje podrobné informace členěné podle jednotlivých oborů, profesí a zemí.

Přehodnocení vzdělávání a otevření jeho systémů

V listopadu 2012 představila Komise strategii nazvanou Přehodnocení vzdělávání, která vyzývá k navýšení investic do zlepšení systémů odborného vzdělávání a přípravy, a to zejména v oblasti IKT. Strategie rovněž umožňuje pochopení toho, jak lze zaměřit investice do vzdělání tak, aby byla jejich účinnost v době finančních úsporných opatření maximalizována.

Kromě toho má být během léta přijata společná iniciativa komisařek Androully Vassiliou and Neelie Kroes s názvem Otevření systému vzdělávání, která usiluje o lepší zpřístupnění vzdělávání prostřednictvím technologií a otevřených vzdělávacích zdrojů.

Užitečné odkazy

Digitální pracovní místa

Velká koalice pro digitální pracovní místa 

Rámcový dokument velké koalice

Zapojte se do Velké koalice

Sledujte Velkou koalici na Twitteru (hashtagy: #GC_EU,, #eSkills a #ICTjobs)

Internetové stránky Digitální agendy

Balíček opatření v oblasti zaměstnanosti

Vzdělávání a odborná příprava

Akční plán podnikání 2020

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Sarah Collins (+32 22968076)

Ryan Heath (+32 22961716)

Dennis Abbott (+32 22959258)

Jonathan Todd (+32 22994107)

Carlo Corazza (+32 22951752)

Příloha: Procentní podíl osob s malými, středními a velkými počítačovými dovednostmi

Figure 6.7. Percentage of individuals with low, medium and high computer skills, 2011

Source: Eurostat, Information Society Statistics. Note: Individuals aged 16 to 74 years. For details about different types of computer activities, see http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-26032012-AP/EN/4-26032012-AP-EN.PDF


Side Bar