Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 4 март 2013 г.

Европейската комисия дава старт на Широка коалиция за работни места в сферата на цифровите технологии

Днес председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу призова предприятията от областта на цифровите технологии, правителствата и секторите на обучението и образованието да се присъединят към Широката коалиция за работни места в сферата на цифровите технологии, като целта е да се работи за попълване на 900 000 незаети работни места, които се очаква до 2015 г. да бъдат разкрити в Европа в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Независимо от равнищата на безработица в момента, в сферата на цифровите технологии всяка година се откриват над 100 000 нови работни места. Не достига обаче броят на дипломантите в областта на ИКТ и на квалифицирани специалисти в тази сфера. Заместник-председателите Нели Крус (Цифрови технологии) и Антонио Таяни (Промишленост и предприемачество), както и членовете на Комисията Ласло Андор (Заетост, социални въпроси и социално приобщаване) и Андрула Василиу (Образование, култура, многоезичие и младеж) също присъстваха на началото на Широката коалиция, което бе дадено днес в Брюксел като част от стремежа на Комисията за засилване на конкурентоспособността на Европа.

Председателят Барозу заяви: Широката коалиция, чието начало поставяме днес, е от съществено значение за възстановяването на европейската икономика и за създаването на работни места в подкрепа на част от безработните 26 милиона европейци. Приветствам предприятията, които днес се включиха в коалицията. Ако заедно успеем да обърнем тенденциите, като запълним нарастващия брой незаети работни места в областта на ИКТ, ще постигнем много по-мощно въздействие, което ще засегне цялата икономика. Стремежът ни е да дадем на европейците възможност да запълнят незаетите работни места, които на практика ще осигурят тласъка за следващата революция в сферата в информационните технологии“.

Когато се откриват възможности за заетост като тази, Европа не може да си позволи да не ги оползотвори. Обявеното днес начинание стъпва върху подготвителната работа, извършена от заместник-председателя Крус, свързана с обединяването на ангажиментите, поети по време на Световния икономически форум в Давос (вж. IP/13/52) за разкриване на нови работни места, стажове, места за обучение, финансиране за стартиращи предприятия, безплатни онлайн университетски курсове и други от страна на технологични предприятия, правителства, образователни структури, социални партньори, трудови борси и организации на гражданското общество.

Като потвърждение на първоначалните ангажименти, поети от страна на заинтересованите страни, над 15 предприятия и организации се включиха в Широката коалиция. Сред първите ангажименти, които ще се превърнат в реалност, е новата онлайн платформа за обучение на младежи, наречена Academy Cube, както и нов модул за обучение, свързано с интелигентните енергийни мрежи.

Комисията призова за поемане на ангажименти в следните области:

  • обучение и адаптиране на квалификациите към работните места в сектора на цифровите технологии — оказване на съдействие на хората да получат умения и квалификации, съответстващи на търсените от бизнеса;

  • мобилност — оказване на съдействие на квалифицираните специалисти да достигнат до местата, където има нужда от тях, като по този начин се избегне възникването на недостиг или излишък в различни населени места;

  • удостоверяване на уменията — създаване на улеснения за доказване пред работодателя на притежаваните умения и квалификации, независимо от съответната държава;

  • повишаване на осведомеността — целта е хората да знаят, че секторът на цифровите технологии предлага атрактивни възможности за професионално развитие както за мъжете, така и за жените;

  • иновативно обучение и преподаване — необходимо е засилване и подобряване на системите за образование и обучение, така че повече хора да могат да получат необходимите им за успешна реализация знания и умения.

Председателят Барозу също така призова организациите да последват примера на вече поелите ангажимент. Комисията ще изиграе своята роля в този процес, но е необходимо активно сътрудничество от страна на заинтересованите страни в области като обучения, водени от сектора, подпомагане на мобилността на работната сила, сертифициране на умения, подобряване на училищните и университетските учебни програми, повишаване на осведомеността и създаване на среда, благоприятстваща предприемачеството и стартиращите предприятия.

Комисията поставя началото и на Startup Europe — единна платформа за инструменти и програми за подпомагане на тези, които желаят да създават и развиват уеб-базирани предприятия в Европа.

Контекст

В Пакета за заетостта, приет от Комисията през април 2012 г., се посочва, че независимо от високите равнища на безработица в други сектори, в областта на ИКТ е налице съществен недостиг на специалисти (IP/12/380, MEMO/12/252).

През 2011 г. в сектора на ИКТ в Европа са били заети 6,7 милиона души или 3,1 % от общата работна сила. От 2000 г. до 2010 г. работната сила в областта на ИКТ е нараствала средно с 4,3 % годишно. Данните в съвсем ново и все още непубликувано проучване (Empirica, март 2013 г.) показват, че броят на работните места, които ще се разкрият в сектора на цифровите технологии в Европа до 2015 г., би могъл да достигне 864 000. Спадът в броя на завършващите висше образование в областта на ИКТ обаче, както и пенсионирането през идните години на специалисти по ИКТ, може да застраши потенциала за увеличение на работните места в този сектор. Необходимо е да се засили подкрепата за образованието в областта на науките, технологиите, инженерните науки и математиката, както и да се изгради по-добър имидж на професионалното развитие в тези сектори, особено за жените.

Освен това осигуряването на необходимата висока квалификация за работниците от ЕС ще даде възможност да бъдат привлечени инвестиции и да се предотврати загубата на възможности за заетост от съществено значение и за други региони в света, както се подчертава в работния документ на службите на Комисията „Използване на потенциала за заетост на ИКТ“, който е част от Пакета за заетостта.

С цел нуждите от умения и квалификации да бъдат прогнозирани по-добре, през декември 2012 г. Европейската комисия даде старт на Панорама на уменията в ЕС“ — уебсайт, който предоставя количествена и качествена информация за потребностите от умения и квалификации в краткосрочен и средносрочен план, за тяхното предлагане, както и за несъответствието между търсените и предлаганите умения и квалификации (IP/12/1329). С помощта на данни и прогнози, събрани на равнището на ЕС и в отделните държави членки, уебсайтът привлича вниманието към най-бързо развиващите се професии, както и към най-проблемните професии, при които са налице най-много незаети работни места. Независимо от високото равнище на безработица понастоящем в ЕС има около 2 милиона незаети работни места. Уебсайтът съдържа подробна информация по сектори, професии и държави.

Преосмисляне и отваряне на образованието

През ноември 2012 г. Комисията представи своята стратегия за преосмисляне на образованието. В стратегията се отправя призив за повече инвестиции с цел подобряване на системите за професионално образование и обучение, най-вече в областта на ИКТ. В нея също така се разглеждат начини инвестициите да бъдат насочени така, че тяхното въздействие да бъде максимално, независимо от повсеместните финансови ограничения.

В допълнение през лятото се предвижда приемането на съвместна инициатива на Андрула Василиу и Нели Крус за „Отваряне на образованието“, чиято цел е образованието да стане по-достъпно с помощта на технологиите и образователните ресурси със свободен достъп.

Полезни връзки

Работни места в сферата на цифровите технологии

Широка коалиция за работни места в сферата на цифровите технологии

Основен документ за създаването на Широката коалиция

Включете се в Широката коалиция

Съобщенията във връзка с Широката коалиция в Туитър можете да следите на адрес @eSkillsGrowthEU (#GC_EU, #eSkills и #ICTjobs)

Уебсайт на Програмата в областта на цифровите технологии

Пакет за заетостта

Образование и обучение

План за действие „Предприемачество 2020 г.

За контакти:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Приложение: Процент на хората с ниско, средно и високо равнище на компютърни умения, 2011 г.

Фигура 6.7 Процент на хората с ниско, средно и високо равнище на компютърни умения, 2011 г.

Source: Eurostat, Information Society Statistics. Note: Individuals aged 16 to 74 years. For details about different types of computer activities, see http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-26032012-AP/EN/4-26032012-AP-EN.PDF


Side Bar