Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 1 mars 2013

Passagerares rättigheter: bättre skydd för bussresenärer inom EU

Idag börjar förordning (EU) nr 181/2011 om passagerares rättigheter vid busstransport gälla, och därmed får bussresenärer i EU nya rättigheter. Förordningen fastställer resandes grundläggande rättigheter och ålägger bussföretag och terminalförvaltare ett antal skyldigheter som gäller deras ansvar gentemot passagerarna. Varje år reser omkring 70 miljoner passagerare med buss i EU.

– Vi har hållit vårt löfte: Tack vare denna förordning utsträcks passagerares rättigheter inom EU också till busstransporter. EU är nu den första området i världen med en fullständig uppsättning passagerarrättigheter inom alla transportmedel, säger Siim Kallas, vice ordförande för Europeiska kommissionen.

I den nya bussförordningen fastställs samma passagerarrättigheter som för flyg-, tåg- och båtresenärer. De nya rättigheterna omfattar bland annat följande:

  • Icke-diskriminering på grundval av nationalitet vad avser tariffer och andra avtalsvillkor.

  • Icke-diskriminerande behandling av personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet. Närmare bestämt kostnadsfri assistans både vid utsedda bussterminaler och ombord på bussar, samt ekonomisk ersättning vid förlust av eller skada på rörlighetsutrustning.

  • Adekvat och åtkomlig information för samtliga resenärer före och under resan, samt allmän information om deras rättigheter i bussterminaler och på internet.

  • Återbetalning av hela biljettpriset eller ombokning vid överbokning, inställda avgångar eller förseningar på mer än två timmar från den beräknade avgångstiden (gäller endast för resor på mer än 250 km).

  • Ersättning med 50 % av biljettpriset förutom ersättning för hela biljettpriset vid överbokningar, inställda avgångar eller förseningar på mer än två timmar från den beräknade avgångstiden, om bussbolaget inte låter passageraren välja mellan ersättning och ombokning (gäller endast för resor på mer än 250 km).

  • Lämplig assistans (snacks, måltider eller förfriskningar samt vid behov logi) vid inställda avgångar eller förseningar på mer än 90 minuter vid resor som varar längre än tre timmar (gäller endast för resor på mer än 250 km).

  • Ersättning vid dödsfall, personskada, förlust av eller skada på bagage till följd av trafikolyckor.

  • Rutiner för hantering av klagomål som införts av bussbolagen och som alla passagerare har tillgång till.

  • Tillgång till oberoende organ i alla EU-länder med befogenheter att driva igenom förordningen och vid behov utdöma påföljder.

Bakgrund

Innan Europeiska kommissionen beslutade att lägga fram sitt förslag om busspassagerares rättigheter för fem år sedan fanns det varken ett internationellt avtal som gällde i de flesta EU-länder eller någon EU-lagstiftning om allmänna rättigheter för detta transportsätt.

När förordningen om busspassagerares rättigheter antogs 2011 blev den rättsliga ramen komplett för användare av alla transportsätt på EU-nivå. I dag är EU det första integrerade området i världen när det gäller passagerares rättigheter: Passagerare är skyddade under resor inom EU oavsett om de reser med flyg, tåg, båt eller buss.

Nästa steg

Europeiska kommissionen kommer att ha ett första möte med nationella myndigheter hösten 2013 för att samordna en effektiv tillämpning av lagstiftningen om busspassagerares rättigheter.

Läs mer:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004:

Besök kommissionens webbsida Your passenger rights at hand om rättigheter för EU-passagerare.

Ladda ner mobilapplikationen för passagerares rättigheter, som finns tillgänglig på alla plattformar (passagerares rättigheter i båt- och busstrafik kommer snart att uppdateras).

Kontaktpersoner:

Helen Kearns +32 2 298 76 38

Dale Kidd +32 2 295 74 61


Side Bar