Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 1. märts 2013

ELis suurenevad bussisõitjate õigused

Tänasest on bussisõitjatel kogu ELis tänu uuele määrusele (EL) nr 181/2011 uued õigused. Määruses sätestatakse sõitjate põhiõigused ja kehtestatakse uued kohustused, mida bussijaamahaldajad ja bussiveoettevõtjad peavad sõitjate suhtes täitma. Igal aastal sõidab ELis bussiga ligikaudu 70 miljonit inimest.

Oleme täitnud oma lubaduse! Tänu sellele määrusele laienevad ELi sõitjaõigused ka bussisõitjatele. Euroopa Liit on nüüd maailmas esimene piirkond, kus kõik sõitjaõigused kehtivad kõikide transpordiliikide puhul,” ütles transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas.

Määruses kehtestatakse bussiga sõitjatele samasugused õigused nagu lennuki, rongi ja laevaga sõitjatele. Uute õiguste kohaselt:

  • ei diskrimineerita kedagi rahvuse alusel ei hindade ega muude lepingutingimuste kaudu;

  • ei diskrimineerita puudega ega piiratud liikumisvõimega inimesi. Eelkõige on puudega ja piiratud liikumisvõimega inimestel õigus saada tasuta abi selleks kindlaksmääratud bussijaamades ja bussides ning rahalist hüvitist juhul, kui nende liikumisabivahend saab kahjustada või läheb kaotsi;

  • antakse piisavalt ja hõlpsasti kättesaadavat infot enne reisi ja reisi kestel, samuti üldist teavet bussijaamades ja internetis nende õiguste kohta;

  • hüvitatakse kogu piletihind või marsruudi muutmise kulud, kui reis on ülebroneeritud või tühistatud või hilineb eeldatavast väljumisajast alates üle kahe tunni (õigus kehtib ainult üle 250 km pikkuse reisi korral);

  • lisaks sellele, et tagastatakse kogu piletihind, kui reis on ülebroneeritud või tühistatud või hilineb eeldatavast väljumisajast alates üle kahe tunni, hüvitatakse 50% piletihinnast siis, kui vedaja ei ole andnud sõitjale võimalust valida kas hüvitamise või marsruudi muutmise vahel (õigus kehtib ainult üle 250 km pikkuse reisi korral);

  • pakutakse piisavat abi, näiteks suupisteid, einet või karastusjooke ja vajaduse korral majutust, kui üle kolme tunni kestev reis tühistatakse või kui see hilineb üle 90 minuti (õigus kehtib ainult üle 250 km pikkuse reisi korral);

  • makstakse hüvitist liiklusõnnetuse põhjustatud surma, vigastuse või pagasi kaotsimineku või kahjustamise korral;

  • võimaldavad bussiveoettevõtjad kõikidel sõitjatel esitada kaebusi;

  • on igas ELi liikmesriigis loodud sõltumatu asutus, kes vastutab määruse jõustamise ja vajaduse korral karistuste määramise eest.

Taust

Enne kui Euroopa Komisjon otsustas viie aasta eest esitada ettepaneku bussisõitjate õiguste kohta, ei kehtinud enamikus liikmesriikides rahvusvahelist kokkulepet ja puudus ELi õigusakt, mis kehtestanuks üldised õigused selle transpordiliigi jaoks.

Bussisõitjate õigusi käsitlev määrus võeti vastu 2011. aastal ja sellega sai valmis kõikide transpordiliikide suhtes kehtiv ELi õigusraamistik. EList on esimesena maailmas saanud piirkond, kus kehtivad ühtsed sõitjaõigused. Inimesed on nüüd kogu ELis kaitstud, olenemata sellest, kas nad sõidavad lennuki, rongi, laeva või bussiga.

Järgmised sammud

Selleks et koordineerida bussisõitjate õigusi käsitlevate õigusnormide tulemuslikku kohaldamist, korraldab Euroopa Komisjon 2013. aasta sügisel esimese nõupidamise liikmesriikide ametiasutustega.

Lisateave

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 181/2011, mis käsitleb bussisõitjate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004.

Külastage komisjoni veebisaiti „Teie reisijaõigused on käepärast”.

Laadige alla reisijaõiguste nutitelefonirakendus, mida peatselt laiendatakse ka vee- ja bussitranspordile.

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar