Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

Δελτιο Τυπου

Βρυξέλλες, 1η Μαρτίου 2013

Δικαιώματα επιβατών: Καλύτερη προστασία για τους επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν στην ΕΕ

Από σήμερα εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011 σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν, με τον οποίο παρέχονται νέα δικαιώματα στους επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν, σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο κανονισμός καθορίζει τα βασικά δικαιώματα των ταξιδιωτών και επιβάλλει υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις λεωφορείων και πούλμαν και στους διαχειριστές τερματικών σταθμών όσον αφορά την ευθύνη τους προς τους επιβάτες. Περίπου 70 εκατομμύρια επιβάτες ταξιδεύουν κάθε χρόνο με λεωφορεία και πούλμαν στην ΕΕ.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για τις μεταφορές, κ. Siim Kallas, δήλωσε τα εξής: «Τηρήσαμε την υπόσχεσή μας: χάρη στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 181/2011, τα δικαιώματα των επιβατών εκτείνονται πλέον και στους επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν. Η ΕΕ αποτελεί πλέον την πρώτη γεωγραφική περιοχή στον κόσμο με πλήρες σύνολο δικαιωμάτων επιβατών που καλύπτει όλα τα μέσα μεταφοράς».

Στον κανονισμό καθορίζονται για τους επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν δικαιώματα παρόμοια με εκείνα που ισχύουν για τους επιβάτες αεροπορικών, σιδηροδρομικών και πλωτών μεταφορών. Στα νέα αυτά δικαιώματα συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

  • κόμιστρα και άλλοι όροι σύμβασης χωρίς διάκριση λόγω εθνικότητας·

  • μη διακριτική μεταχείριση ατόμων με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα. Συγκεκριμένα, παροχή δωρεάν βοήθειας σε καθορισμένους τερματικούς σταθμούς λεωφορείων και επί λεωφορείων και πούλμαν, καθώς και χρηματική αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς του εξοπλισμού μετακίνησής τους·

  • επαρκής και εύκολα προσιτή πληροφόρηση όλων των επιβατών πριν από το ταξίδι τους και κατά τη διάρκειά του, καθώς και παροχή γενικών πληροφοριών σε τερματικούς σταθμούς λεωφορείων και στο διαδίκτυο όσον αφορά τα δικαιώματά τους·

  • επιστροφή ολόκληρου του αντιτίμου ή μεταφορά με άλλο δρομολόγιο σε περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης άνω των 2 ωρών από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης (ισχύει μόνο για ταξίδια απόστασης άνω των 250 χλμ.)·

  • δικαίωμα αποζημίωσης ανερχόμενης στο 50 % της τιμής του εισιτηρίου, επιπλέον της επιστροφής ολόκληρου του αντιτίμου σε περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης άνω των 2 ωρών από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, αν η επιχείρηση λεωφορείων και πούλμαν δεν παρέχει στον επιβάτη το δικαίωμα να επιλέξει μεταξύ επιστροφής του αντιτίμου ή μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο (ισχύει μόνο για ταξίδια απόστασης άνω των 250 χλμ.)·

  • επαρκής βοήθεια (ελαφρά γεύματα, γεύματα, αναψυκτικά, καθώς και, εάν χρειάζεται, κατάλυμα) σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστερημένης άνω των 90 λεπτών αναχώρησης όταν πρόκειται για ταξίδι διάρκειας άνω των τριών ωρών (ισχύει μόνο για ταξίδια απόστασης άνω των 250 χλμ.)·

  • αποζημίωση για θάνατο, τραυματισμό, απώλεια ή φθορά αποσκευών που προκαλείται από οδικά ατυχήματα·

  • δημιουργία από τις επιχειρήσεις λεωφορείων και πούλμαν μηχανισμού διεκπεραίωσης καταγγελιών, ο οποίος τίθεται στη διάθεση όλων των επιβατών·

  • σύσταση ανεξάρτητων φορέων σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ με εντολή να επιβάλει την εφαρμογή του κανονισμού και, κατά περίπτωση, κυρώσεις.

Ιστορικό

Προτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει να υποβάλει πρόταση σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν, ήτοι προ πενταετίας, δεν υπήρχε διεθνής συμφωνία που να εφαρμόζεται στα περισσότερα κράτη μέλη ούτε νομοθεσία της ΕΕ με την οποία να θεσπίζονται γενικά δικαιώματα για αυτόν τον τρόπο μεταφοράς.

Η έκδοση του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν, το 2011, σηματοδότησε την ολοκλήρωση του νομικού πλαισίου για τους χρήστες όλων των τρόπων μεταφοράς σε επίπεδο ΕΕ. Σήμερα, η ΕΕ είναι ο πρώτος στην υφήλιο ενιαίος χώρος δικαιωμάτων επιβατών: οι επιβάτες προστατεύονται σε ολόκληρη την ΕΕ, ανεξάρτητα αν ταξιδεύουν αεροπορικώς, σιδηροδρομικώς, με πλοίο, λεωφορείο ή πούλμαν.

Επόμενα βήματα

Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συγκαλέσει την πρώτη συνεδρίαση με τις εθνικές αρχές προκειμένου να συντονιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν.

Για περισσότερες πληροφορίες

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Επιτροπής Τα δικαιώματα των επιβατών.

Διατίθεται για τηλεφόρτωση σε παντός είδους πλατφόρμα έξυπνου κινητού τηλεφώνου ηλεκτρονική εφαρμογή για τα δικαιώματα των επιβατών (επίκειται επικαιροποίηση για τα δικαιώματα των επιβατών πλωτών μεταφορών, λεωφορείων και πούλμαν).

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar