Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 1 март 2013 г.

Права на пътниците: по-добра защита за пътниците в градския и междуградския автобусен транспорт в ЕС

От днес влиза в сила Регламент (ЕС) № 181/2011, с който се предоставят нови права на пътниците в градския и междуградския автобусен транспорт в целия ЕС. В регламента се определят основните права на пътниците и се налагат определен брой задължения за автобусните превозвачи и управителите на автогари във връзка с отговорността им към пътниците. Броят на пътниците, използващи градски и междуградски автобуси в ЕС, е около 70 милиона годишно.

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, който отговаря и за транспорта, заяви: „Ние спазихме обещанието си: благодарение на този регламент правата на пътниците в ЕС вече обхващат и секторите на градския и междуградския автобусен транспорт. ЕС се превърна в първия регион в света, където се осигурява пълен набор от права на пътниците за всички видове транспорт.“

Съгласно новия регламент правата на пътниците, използващи градски и междуградски автобуси, са подобни на тези при самолетния, железопътния и корабния транспорт. Новите права включват:

  • Недискриминация въз основа на националност по отношение на тарифи и други договорни условия;

  • Недискриминационно третиране за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност. По-конкретно това предвижда безплатна помощ на пригодените за целта автогари и в градските или междуградските автобуси, както и финансова компенсация за загуби или повреди, нанесени на оборудването им за придвижване;

  • Подходяща и леснодостъпна информация, която се предоставя на всички пътници преди и по време на пътуването, както и наличие на обща информация за техните права на автогарите и в интернет;

  • Възстановяване на пълната стойност на билета или превоз по друг маршрут в случай на дублиране на резервации, отмяна на пътуването или закъснение с повече от 2 часа след обявения час на заминаване (прилага се само за пътувания на разстояние над 250 km);

  • Възстановяване на пълната стойност на билета плюс обезщетение в размер на 50 % от цената му в случай на дублиране на резервации, отмяна на пътуването или закъснение с повече от 2 часа след обявения час на заминаване, в случай че автобусният превозвач не е в състояние да осигури на пътника правото да избере между възстановяване на стойността на билета и превоз по друг маршрут (прилага се само за пътувания на разстояние над 250 km);

  • Адекватна помощ (закуски, храна, напитки, а при необходимост — и настаняване) в случай на отмяна на пътуването или закъснение с повече от 90 минути при пътувания с продължителност над 3 часа (прилага се само за пътувания на разстояние над 250 km);

  • Обезщетение в случай на смърт, телесна повреда, загуба или повреда на багаж вследствие на пътнотранспортни произшествия;

  • Установен от автобусните превозвачи механизъм за разглеждане на жалби, достъпен за всички пътници;

  • Създаване на независими органи във всяка държава от ЕС, притежаваща правомощия да прилага регламента и при необходимост да налага наказания.

Контекст

Предложението на Европейската комисия относно правата на пътниците в автобусния транспорт бе направено преди пет години, като дотогава не съществуваше нито международно споразумение, приложимо в повечето държави членки, нито законодателство на ЕС, което да установява общи права за пътниците за този вид транспорт.

С приемането на Регламента относно правата на пътниците в автобусния транспорт през 2011 г. бе успешно завършена правната рамка за потребителите на всички видове транспорт на европейско равнище. Днес ЕС е първото в света интегрирано пространство за права на пътниците: те са защитени, когато пътуват в ЕС, независимо дали са избрали като средство за придвижване въздушен, железопътен, корабен или автобусен транспорт.

Следващи стъпки

През есента на 2013 г. Европейската комисия ще проведе първата среща с националните компетентни органи, за да координира ефективното прилагане на законодателството в областта на правата на пътниците в автобусния транспорт.

За повече информация

Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004:

Посетете уебсайта на Комисията Пътници, запознайте се с правата си!

Изтеглете приложението за смартфон за правата на пътниците, достъпно на всички платформи (правата за пътниците, ползващи воден и автобусен транспорт, ще бъдат актуализирани скоро).

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar