Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 27 februari 2013

EU tar ledande roll i den globala kampen mot fattigdom och strävan efter hållbar utveckling

Millennieutvecklingsmålen löper ut 2015 och Rio+20-konferensen har inlett processen med utformning av målen för en hållbar utveckling, och därför anser kommissionen att båda utmaningarna måste tacklas tillsammans genom ett gemensam strategi.

Millennieutvecklingsmålen har varit ett kraftfullt verktyg för att mobilisera världen kring kampen mot fattigdomen. I dag har kampen mot fattigdom fortsatt hög prioritet, och detsamma gäller andra globala utmaningar, som t.ex. klimatförändring, resursknapphet, miljöförstöring och sociala klyftor. De två utmaningarna, att utrota fattigdomen och slå vakt om en hållbar utveckling, är sammankopplade, och meddelandet om ett anständigt liv för alla – att utplåna fattigdomen och ge världen en hållbar framtid, som Europeiska kommissionen lade fram i dag innehåller ett förslag till en global ram för åtgärder mot dessa problem. Tanken är att man ska komma fram till en gemensam EU-ståndpunkt som kan tjäna som diskussionsunderlag i FN och hela världen.

– Vi har en verklig chans att utrota extrem fattigdom i hela världen under en enda generation, sade Andris Piebalgs, kommissionär med ansvar för utvecklingsfrågor. – Det är inte en fråga om resurser, utan snarare om politisk vilja och en ändamålsenlig ram för det arbete som behöver utföras. De kommande två åren blir avgörande för det internationella samfundet när det gäller att visa att viljan finns. EU är fast beslutet att spela en avgörande roll och dagens förslag är ett första steg i denna riktning.

– Ansträngningarna för att utrota fattigdomen måste gå hand i hand med en hållbar utveckling, sade Janez Potočnik, kommissionär med ansvar för miljöfrågor. Annars kommer vi helt enkelt inte att ha någon framgång. I dagens meddelande föreslås därför en enda, sammanhängande ram för målet om ett anständigt liv för alla senast 2030.

Ramen bör omfatta ett begränsat antal mål, som är tydliga och inspirerande, som inte bara ställer kvantitativa utan också kvalitativa mål, t.ex. standarder för utbildning, livsmedelsförsörjning, tillgång till rent vatten och ren luft. Dessa mål bör fastställa en lägsta nivå som ingen, varken man, kvinna eller barn, får falla under, med målet att uppnå ett anständigt liv för alla senast 2030. Ramen bör omfatta viktiga faktorer såsom grundläggande mänsklig levnadsstandard, drivkrafter för hållbar tillväxt för alla, hållbar förvaltning av naturresurser, frågor om rättvis fördelning, jämlikhet och rättvisa samt fred och säkerhet. Den ska gälla för alla länder och vara relevant för alla människor på jorden och bidra till ett effektivt partnerskap mellan länder, det civila samhället och den privata sektorn på nationell och internationell nivå.

Bakgrund

Under de senaste tio åren har millennieutvecklingsmålen varit ett kraftfullt verktyg för att engagera världen i kampen mot fattigdomen. Även om en del framsteg gjorts när det gäller att uppnå dessa mål kvarstår flera utmaningar. Detta visar hur viktigt det är att slutföra arbetet med den nuvarande agendan för millennieutvecklingsmålen, som upphör 2015. År 2012 utsåg FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon en högnivåpanel, som kommissionär Piebalgs ingår i, som ska föreslå en utvecklingsagenda för tiden efter 2015. Hösten 2013 ska man under ett särskilt möte inom ramen för FN:s generalförsamling inventera det arbete som gjorts för att uppnå millennieutvecklingsmålen, diskutera olika sätt att påskynda framstegen före 2015 och utbyta tankar om vad som skulle kunna följa efter detta datum.

Samtidigt enades världssamfundet under Rio+20-konferensen i juni 2012 om intensifierade åtgärder mot hållbarhetsrelaterade problem och processen med att utarbeta mål för hållbar utveckling inleddes. Denna process kommer att föras vidare av FN:s öppna arbetsgrupp för målen för hållbar utveckling. De åtaganden som gjordes i samband med Rio+20-konferensen i juni 2012 måste nu genomföras. En rapport om målen för hållbar utveckling ska läggas fram för FN:s generalförsamling i september 2014, och dagens meddelande kommer att bidra till EU:s ståndpunkt om hur dessa ska utformas.

I det meddelande som antagits i dag vill man att dessa två processer ska konvergera så snart som möjligt och integreras till en enda ram efter 2015.

Meddelandet är resultatet av ett brett samråd med EU-medlemsländer, berörda aktörer och allmänheten.

EU är världens största biståndsgivare och ger över hälften av allt utvecklingsbistånd. EU är också den viktigaste handelspartnern för många utvecklingsländer och en viktig källa till teknik, innovation, investeringar och företagande. Tillsammans har dessa faktorer inneburit att EU har kunnat bidra till millennieutvecklingsmålen på ett betydande sätt. Mellan 2004 och 2010 försåg EU-stödet 32 miljoner människor med tillgång till dricksvatten, gav mer än 10 miljoner barn möjlighet att gå i skola och bidrog till att immunisera mer än 5 miljoner barn mot mässling.

EU kommer att fortsätta att sträva efter global hållbar utveckling och stödja övergången till en grön ekonomi för alla – särskilt genom en rad strategier och åtgärder både på unionsnivå och internationell nivå.

Läs mer:

Den fullständiga texten till meddelandet:

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf

MEMO/13/143: Meddelandet “Ett anständigt liv för alla: att utplåna fattigdomen och ge världen en hållbar framtid”

Webbplatser för kommissionären för utvecklingsfrågor respektive miljöfrågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm

Webbplats för GD Utveckling och samarbete:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Webbplatser för GD Miljö:

http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Kontaktpersoner:

Alexandre Polack +32 2 299 06 77

Wojtek Talko +32 2 297 85 51

Joe Hennon +32 2 295 35 93

Monica Westeren +32 2 299 18 30


Side Bar