Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 27. februarja 2013

Vodilna vloga EU v boju proti revščini v svetu in prizadevanjih za trajnostni razvoj

Glede na to, da se program razvojnih ciljev tisočletja konča leta 2015 in da se je na konferenci Rio+20 začela priprava na določitev ciljev trajnostnega razvoja, Evropska komisija zavzema stališče, da se je treba obeh izzivov lotiti hkrati in s skupnim pristopom.

Razvojni cilji tisočletja so bili v zadnjem desetletju močna spodbuda pri mobilizaciji sveta za boj proti revščini. Odpravljanje revščine je prednostna naloga tudi danes, tako kot drugi svetovni izzivi, denimo podnebne spremembe, pomanjkanje virov, degradacija okolja in družbene neenakosti. Odprava revščine in trajnostni razvoj sta medsebojno povezana procesa. Evropska komisija v današnjem sporočilu Dostojno življenje za vse: odpravimo revščino in dajmo svetu trajnostno prihodnost predlaga globalni okvir za obravnavo obeh vprašanj in tako pripravlja enotno stališče EU za razpravo v Združenih narodih in v svetu.

Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je dejal: Skrajno revščino v svetu bi lahko odpravili že v času ene generacije. Niso vprašljiva sredstva, gre bolj za vprašanje politične volje in pravega okvira ravnanja. Mednarodna skupnost bo že v prihodnjih dveh kritičnih letih morala dokazati, da to voljo ima. Evropska unija se bo odločno zavzemala za to in današnji predlog je prvi korak v to smer.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik pa je dejal: Trajnostni razvoj mora vključevati prizadevanja za odpravo revščine. Drugače nam preprosto ne bo uspelo. Prav zato v današnjem sporočilu predlagamo en sam celovit okvir ravnanja, s katerim bi do leta 2030 omogočili dostojno življenje vsem prebivalcem.

Predlagani okvir naj bi vseboval omejeno število ciljev, ki bi bili jasno opredeljeni in spodbudni ter ne bi zadevali le kvantitativnih dosežkov, temveč tudi kvalitativne, kot so denimo standardi glede izobraževanja, prehrane, dostopnosti čiste vode in zraka. S cilji bi določili spodnji mejni prag, pod katerega ne bi smel zdrkniti noben moški, ženska ali otrok, in tako vsem omogočili dostojno življenje. Skupni okvir bi moral obravnavati ključne vidike, kot so osnovni standardi človeškega življenja, spodbujevalnike vključujoče in trajnostne gospodarske rasti, trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri, pravičnost, enakost in sodno varstvo ter mir in varnost. Veljati bi moral za vse države in se nanašati na vsakega prebivalca našega planeta ter zagotoviti učinkovito partnerstvo med državami, civilno družbo in zasebnim sektorjem na nacionalni in mednarodni ravni.

Splošne informacije

Razvojni cilji tisočletja so bili v zadnjem desetletju močna spodbuda pri mobilizaciji sveta za boj proti revščini. Kljub določenemu napredku pri njihovem uresničevanju izzivi ostajajo, saj je treba izpolniti nedokončane obveznosti iz sedanjega programa milenijskih razvojnih ciljev, ki se končuje leta 2015. Generalni sekretar ZN Ban Ki-Moon je leta 2012 imenoval skupino na visoki ravni, v njej sodeluje tudi evropski komisar Piebalgs, ki naj bi predlagala razvojni program za čas po letu 2015. Jeseni 2013 bo Generalna skupščina ZN na posebnem zasedanju pregledala dosežke pri uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja, preučila možnosti za hitrejši napredek pred letom 2015 in razpravljala o morebitnih novih ciljih po tem datumu.

Podobno se je junija 2012 mednarodna skupnost na konferenci Rio+20 dogovorila, da pospeši ukrepe v zvezi s ključnimi trajnostnimi izzivi in začela pripravo za določitev ciljev trajnostnega razvoja, ki jo bo nadaljevala odprta delovna skupina ZN za cilje trajnostnega razvoja. Obveze, ki jih je mednarodna skupnost sprejela junija 2012 na konferenci Rio+20, je zdaj treba izpolniti. Poročilo o ciljih trajnostnega razvoja je treba generalni skupščini ZN predstaviti do septembra 2014 in današnje sporočilo Komisije bo pomagalo oblikovati stališče EU glede tega, kako te cilje določiti.

Danes sprejeto sporočilo je poziv, da je treba oba procesa čim prej zbližati in ju po letu 2015 vključiti v enoten okvir.

Sporočilo je sad posvetovanja z državami članicami, deležniki in splošno javnostjo.

Evropska unija je največja donatorka pomoči na svetu, saj prispeva več kot polovico vse razvojne pomoči. Je tudi najpomembnejši trgovinski partner za države v razvoju ter ključni vir tehnologij, inovacij, naložb in podjetništva. Vsi ti vidiki skupaj so EU omogočili, da pomembno prispeva k uresničitvi razvojnih ciljev tisočletja. Med letoma 2004 in 2010 je denimo pomoč EU omogočila dostop do pitne vode 32 milijonom ljudi, vpis v osnovno šolo več kot 10 milijonom otrok in cepljenje proti ošpicam več kot 5 milijonom otrok.

Evropska unija se bo še naprej odločno zavzemala za trajnostni razvoj in prehod na vključujoče ekološko gospodarstvo, predvsem s politikami in ukrepi na ravni EU in v mednarodnem merilu.

Več informacij

Celotno besedilo Sporočila:

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf

MEMO/13/143: Sporočilo Dostojno življenje za vse: Odpravimo revščino in dajmo svetu trajnostno prihodnost

Spletišči komisarjev za razvoj in okolje:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm

Spletišče generalnega direktorata za razvoj in sodelovanje:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Spletišče generalnega direktorata za okolje:

http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Kontakt:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar