Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

;Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 27. februára 2013

EÚ preberá vedúcu úlohu v celosvetovom boji proti chudobe a pri zabezpečovaní trvalo udržateľného rozvoja

Keďže miléniové rozvojové ciele (MRC) sa končia v roku 2015 a na konferencii Rio+20 sa začal proces vypracovávania cieľov trvalo udržateľného rozvoja, Európska komisia si je vedomá toho, že obe výzvy sa musia riešiť spoločne prostredníctvom jednotného prístupu.

Miléniové rozvojové ciele boli účinným nástrojom na mobilizovanie sveta v boji proti chudobe. Riešenie chudoby zostáva v súčasnosti úplnou prioritou podobne ako ostatné celosvetové výzvy – napríklad zmena klímy, nedostatok zdrojov, degradácia životného prostredia a sociálne nerovnosti. Obe výzvy, t. j. odstránenie chudoby a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, sú vzájomne prepojené a v oznámení „Dôstojný život pre všetkých: odstránenie chudoby a zabezpečenie trvalo udržateľnej budúcnosti pre celý svet“, ktoré dnes predložila Európska komisia, sa navrhuje všeobecný rámec pre riešenie oboch výziev s cieľom dosiahnuť spoločnú pozíciu, ktorú zaujme EÚ pri diskusiách v OSN, ako aj vo svete.

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs vyhlásil:Odstránenie extrémnej chudoby na celom svete počas jednej generácie je na dosah. Nie je to otázka zdrojov, ale skôr otázka politickej vôle a správneho rámca. Nasledujúce dva roky budú pre medzinárodnú komunitu rozhodujúce, ak chce dokázať svoje ambície. EÚ je odhodlaná zohrávať rozhodujúcu úlohu a dnešný návrh je prvým krokom týmto smerom.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik vyhlásil: „Úsilie o odstránenie chudoby musí byť sprevádzané trvalo udržateľným rozvojom. Inak jednoducho neuspejeme. Práve preto dnes Komisia navrhuje jednotný, koherentný rámec s cieľom ponúknuť do roku 2030 dôstojný život pre všetkých.“

Tento rámec by mal zahŕňať obmedzený súbor jasných a podnetných cieľov, ktoré budú nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne, ako napríklad normy v oblasti vzdelávania, výživy, čistej vody a čistého vzduchu. Uvedené ciele by mali stanoviť prah, pod ktorým by sa nemal do roku 2030 ocitnúť žiadny muž, žena či dieťa, aby sa zabezpečil dôstojný život pre všetkých. Rámec by mal riešiť základné otázky, ako sú základné životné podmienky ľudí, hnacie sily inkluzívneho a trvalo udržateľného rastu, trvalo udržateľné riadenie prírodných zdrojov, otázky rovnosti, rovnoprávnosti a spravodlivosti a otázky mieru a bezpečnosti. Mal by sa vzťahovať na všetky krajiny a na všetkých obyvateľov našej planéty a mal by zabezpečiť účinnú spoluprácu medzi krajinami, občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom na národnej i medzinárodnej úrovni.

Súvislosti

Miléniové rozvojové ciele boli za posledné desaťročie účinným nástrojom na mobilizáciu sveta v boji proti chudobe. Hoci sa pri plnení týchto cieľov dosiahli isté pokroky, ešte stále zostali niektoré problémy nedoriešené, čo poukazuje na potrebu dokončiť úlohy začaté v rámci súčasného programu miléniových rozvojových cieľov, ktorý sa má skončiť v roku 2015. V roku 2012 generálny tajomník OSN Ban Ki-Moon menoval skupinu odborníkov na vysokej úrovni, v rámci ktorej má komisár Piebalgs za úlohu navrhnúť program rozvoja na obdobie po roku 2015. Na osobitnom podujatí OSN, ktoré sa uskutoční na jeseň roku 2013, sa bude vyhodnocovať úsilie vyvinuté smerom k dosiahnutiu miléniových rozvojových cieľov, bude sa diskutovať o spôsoboch urýchlenia pokroku do roku 2015 a začne sa výmena názorov o tom, ako by sa mohlo pokračovať po roku 2015.

Na konferencii Rio+20, ktorá sa uskutočnila v júni 2012, sa medzinárodná komunita zároveň dohodla, že urýchli vykonávanie opatrení zameraných na kľúčové výzvy v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, a začala proces stanovovania cieľov trvalo udržateľného rozvoja, v ktorom bude ďalej pokračovať otvorená pracovná skupina OSN pre ciele trvalo udržateľného rozvoja. Záväzky prijaté v júni 2012 na konferencii Rio+20 je teraz nutné plniť. Správa o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja sa má predložiť na valnom zhromaždení OSN v septembri 2014 a EÚ zaujme svoju pozíciu k stanovovaniu týchto cieľov na základe dnešného oznámenia.

Oznámenie, ktoré bolo dnes prijaté, vyzýva, aby sa tieto dva procesy čo najskôr zblížili a po roku 2015 začlenili do jednotného rámca.

Oznámenie je výsledkom rozsiahlej konzultácie s členskými štátmi, so zainteresovanými stranami a širokou verejnosťou.

EÚ je najväčším darcom pomoci na svete, pričom poskytuje viac ako polovicu všetkej rozvojovej pomoci. Zároveň je aj najvýznamnejším obchodným partnerom rozvojových krajín a hlavným zdrojom technológií, inovácií, investícií a podnikateľských príležitostí. Vďaka všetkým týmto faktorom bola EÚ schopná významnou mierou prispieť k dosiahnutiu miléniových rozvojových cieľov. Napríklad v rokoch 2004 až 2010 vďaka pomoci EÚ 32 miliónov ľudí získalo prístup k pitnej vode, viac ako 10 miliónov detí bolo zapísaných do základných škôl a viac ako 5 miliónov detí bolo zaočkovaných voči osýpkam.

EÚ bude aj naďalej podporovať trvalo udržateľný rozvoj a prechod na inkluzívne ekologické hospodárstvo, najmä prostredníctvom celého radu politík a opatrení v rámci EÚ i na medzinárodnej úrovni.

Viac informácií

Úplné znenie oznámenia

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf

MEMO/13/143: „Dôstojný život pre všetkých: odstránenie chudoby a zabezpečenie trvalo udržateľnej budúcnosti pre celý svet“

Internetová stránka komisárov pre rozvoj a životné prostredie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm

Internetová stránka GR pre rozvoj a spoluprácu:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Internetová stránka GR pre životné prostredie:

http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Kontaktné osoby:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar