Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 27 lutego 2013 r.

UE obejmie wiodącą rolę w globalnej walce z ubóstwem oraz w dążeniu do zrównoważonego rozwoju

Jako że milenijne cele rozwoju mają zostać zrealizowane do 2015 r. i w związku z zainicjowanym na konferencji Rio+20 procesem dotyczącym sformułowania celów zrównoważonego rozwoju, Komisja Europejska przyznaje, że te dwa wyzwania należy podjąć równocześnie, stosując wspólne podejście.

Milenijne cele rozwoju stanowią skuteczne narzędzie służące do mobilizacji światowej na rzecz walki z ubóstwem. Przeciwdziałanie ubóstwu pozostaje dzisiaj nadrzędną kwestią, podobnie jak inne problemy o zasięgu globalnym takie jak zmiana klimatu, niedobór zasobów, degradacja środowiska naturalnego oraz nierówności społeczne. Wspomniane dwa wyzwania: eliminacja ubóstwa i zapewnienie zrównoważonego rozwoju są ze sobą powiązane, a w komunikacie „Godne życie dla wszystkich: eliminacja ubóstwa i zapewnienie światu zrównoważonej przyszłości”, przedstawionym dzisiaj przez Komisję Europejską, zaproponowane zostały światowe ramy rozwiązania tych problemów z myślą o wypracowaniu wspólnego stanowiska UE, które będzie stanowiło wkład w debatę na poziomie ONZ i na całym świecie.

Europejski komisarz ds. rozwoju, Andris Piebalgs, stwierdził: „Eliminacja skrajnego ubóstwa na całym świecie w czasie jednego pokolenia jest możliwe. Nie jest to kwestia zasobów, lecz raczej woli politycznej oraz właściwych ram. Najbliższe dwa lata będą miały ogromne znaczenie dla społeczności międzynarodowej, gdyż będzie ona musiała dowieść swojego ambitnego podejścia. UE jest zdeterminowana odgrywać decydującą rolę, a dzisiejszy wniosek to pierwszy krok w tym kierunku.”

Komisarz UE ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: „Wysiłki na rzecz walki z ubóstwem muszą iść w parze ze zrównoważonym rozwojem. W przeciwnym razie zakończą się niepowodzeniem. Dlatego dzisiaj w komunikacie prasowym Komisja proponuje jednolite i spójne ramy, których celem jest zapewnienie wszystkim godnego życia do 2030 r.”.

Ramy te powinny obejmować ograniczoną liczbę celów – jasno sformułowanych i inspirujących do działania – które będą zarówno ilościowe, jak i jakościowe, takich jak normy w dziedzinie edukacji, wyżywienia, dostępu do czystej wody i powietrza. By zagwarantować, że wszyscy osiągną godny poziom życia, w ramach wspomnianych celów należy określić minimalne standardy życia, które powinny zostać osiągnięte do 2030 r. i poniżej których żaden mężczyzna, żadna kobieta ani żadne dziecko nie powinny żyć. Ramy powinny uwzględniać kluczowe elementy takie jak podstawowe standardy życia ludzkiego, czynniki stymulujące zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, kwestie równości i sprawiedliwości, a także pokoju i bezpieczeństwa. Powinny one mieć zastosowanie do wszystkich państw oraz dotyczyć wszystkich obywateli na ziemi, a ponadto zapewnić skuteczne partnerstwo między państwami, społeczeństwem obywatelskim oraz sektorem prywatnym na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Kontekst

Na przestrzeni ostatniej dekady milenijne cele rozwoju stanowiły skuteczne narzędzie służące do mobilizacji światowej na rzecz walki z ubóstwem. Pomimo pewnych postępów na drodze do osiągnięcia celów niektóre problemy pozostają nierozwiązane, co uwypukla potrzebę sfinalizowania niedokończonych zadań przewidzianych w obecnej agendzie związanej z milenijnymi celami rozwoju, która obowiązuje do 2015 r. W 2012 r. Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-Moon zwrócił się do panelu wysokiego szczebla, w którym zasiada komisarz Andris Piebalgs, o zaproponowanie agendy rozwoju po roku 2015. Jesienią 2013 r. podczas specjalnej uroczystości Zgromadzenie Ogólne ONZ podsumuje wysiłki na rzecz osiągnięcia milenijnych celów rozwoju, omówi sposoby przyspieszenia postępów do roku 2015 oraz rozpocznie wymianę opinii na temat ewentualnych działań po tej dacie.

Równocześnie na konferencji Rio+20 w czerwcu 2012 r. międzynarodowa społeczność zgodziła się, by zintensyfikować działania dotyczące głównych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem i zainicjowała proces formułowania celów zrównoważonego rozwoju, który będzie kontynuowany przez Otwartą Grupę Roboczą ONZ ds. Celów Zrównoważonego Rozwoju. Należy teraz wykonać zobowiązania podjęte na wspomnianej konferencji. Sprawozdanie na temat celów zrównoważonego rozwoju ma zostać przedłożone na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ do września 2014 r., a dzisiejszy komunikat będzie stanowił wkład w stanowisko UE w sprawie sposobu, w jaki należy je sformułować.

W przyjętym dziś komunikacie wzywa się do jak najszybszego ujednolicenia tych dwóch procesów oraz włączenia ich do jednolitych ram po roku 2015.

Komunikat jest wynikiem szeroko zakrojonego procesu konsultacji z państwami członkowskimi, zainteresowanymi stronami oraz ogółem społeczeństwa.

Unia Europejska jest największym darczyńcą pomocy na świecie, dostarcza bowiem ponad połowę całkowitej pomocy na rozwój Unia jest także najważniejszym partnerem dla państw rozwijających się, a także głównym Źródłem technologii, innowacji, inwestycji i przedsiębiorczości. Dzięki temu UE jest w stanie wnosić znaczny wkład w osiąganie milenijnych celów rozwoju. Na przykład, w latach 2004-2010 dzięki pomocy UE 32 mln ludzi zyskało dostęp do wody pitnej, ponad 10 mln dzieci mogło podjąć naukę w szkołach podstawowych, a ponad 5 mln dzieci zostało zaszczepionych przeciwko odrze.

UE będzie w dalszym ciągu dążyć do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju na świecie oraz wspierać przejście na ekologiczną gospodarkę sprzyjającą włączeniu społecznemu, zwłaszcza poprzez szereg strategii i działań realizowanych wewnątrz Unii i na skalę międzynarodową.

Dodatkowe informacje

Pełny tekst komunikatu:

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf

MEMO/13/143: Komunikat „Godne życie dla wszystkich: eliminacja ubóstwa i zapewnienie światu zrównoważonej przyszłości”

Strony internetowe komisarzy unijnych ds. rozwoju i środowiska:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm

Strona internetowa DG ds. Rozwoju i Współpracy:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_pl.htm

Strony internetowe Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska:

http://ec.europa.eu/environment/index_pl.htm

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Kontakt:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar