Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. vasario 27 d., Briuselis

ES pasiryžusi užimti pirmaujančias pozicijas kovodama su skurdu visame pasaulyje ir siekdama tvaraus vystymosi

Artėjant 2015 m. – Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) įgyvendinimo terminui ir vykstant Rio+20 konferencijoje pradėtam tvaraus vystymosi tikslų (TvVT) nustatymo procesui, Europos Komisija pripažįsta, kad sprendžiant šiuos uždavinius būtina laikytis bendro požiūrio.

TVT buvo reikšminga priemonė, padėjusi pasauliniu mastu kovoti su skurdu. Šiandien kova su skurdu ir kitų visuotinių problemų, pvz., klimato kaitos, išteklių trūkumo, aplinkos būklės blogėjimo ir socialinės nelygybės, sprendimas tebėra svarbiausias prioritetas. Glaudžiai susiję du uždaviniai – skurdo panaikinimas ir tvarus vystymasis – aptariami šiandien Europos Komisijos priimtame komunikate „Pasiturimas gyvenimas visiems. Skurdo panaikinimas ir tvarios pasaulio ateities užtikrinimas“, kuriame siūloma visa apimanti programa šiems dviem uždaviniams spręsti, kad būtų nustatyta bendra ES pozicija, kurios būtų laikomasi per diskusijas Jungtinėse Tautose ir pasauliniuose forumuose.

Už vystymąsi atsakingas Europos Komisijos narys Andris Piebalgas sakė: „Tikslas per vienos kartos laikotarpį visame pasaulyje panaikinti ypač didelį skurdą yra pasiekiamas. Svarbiausia ne ištekliai, o politinė valia ir tinkama programa. Per artimiausius dvejus metus bus labai svarbu, kad tarptautinė bendruomenė įrodytų turinti plačių užmojų. ES pasiryžusi atlikti svarbų vaidmenį ir šiandienos pasiūlymas yra pirmasis žingsnis šia kryptimi.“

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Su skurdu turi būti kovojama drauge siekiant tvaraus vystymosi. Kitaip norimų rezultatų nepasieksime. Būtent todėl šiandien priimtame komunikate pateikiama bendra suderinta programa, kad iki 2030 m. būtų užtikrintos tinkamos gyvenimo sąlygos visiems.“

Programoje turėtų būti nustatyta nedaug aiškių ir skatinančių veikti tikslų, kuriais dėmesys būtų sutelktas ne tik į kiekybę, bet ir į kokybę, pvz., su švietimu, mityba, galimybe naudotis švariu vandeniu ir oro švara susiję standartai. Šiais tikslais turėtų būti nustatytos minimalios sąlygos, kuriomis iki 2030 m. turėtų gyventi visi žmonės, kad būtų užtikrintos tinkamos gyvenimo sąlygos visiems. Į programą turėtų būti įtraukti tokie uždaviniai kaip pagrindiniai žmonių gyvenimo standartai, integracinį ir tvarų augimą skatinantys veiksniai, tvarus gamtos išteklių valdymas, nešališkumo, lygybės ir teisingumo principų laikymasis, taika ir saugumas. Ji turėtų būti taikoma visoms šalims ir aktuali visiems pasaulio piliečiams, ja turėtų būti užtikrinta veiksminga šalių, pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus partnerystė nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.

Pagrindiniai faktai

Per pastarąjį dešimtmetį TVT buvo reikšminga priemonė, padėjusi pasauliniu mastu kovoti su skurdu. Nors padaryta tam tikra TVT įgyvendinimo pažanga, tebėra neišspręstų uždavinių, todėl akivaizdu, kad būtina imtis veiksmų, kad būtų įgyvendinti dabartinėje TVT darbotvarkėje, kuri nustoja galioti 2015 m., nustatyti tikslai. 2012 m. JT generalinis sekretorius Banas Ki-moonas sudarė aukšto lygio ekspertų grupę, kurioje dalyvauja Komisijos narys A. Piebalgas, kad būtų parengtas vystymosi darbotvarkės laikotarpiu po 2015 m. pasiūlymas. 2013 m. rudenį JT Generalinės Asamblėjos specialiame renginyje bus apžvelgta TVT įgyvendinimo pažanga, aptarti būdai, kaip paspartinti pažangą iki 2015 m., ir galimi paskesni veiksmai.

Be to, 2012 m. birželio mėn. vykusioje Rio+20 konferencijoje tarptautinė bendruomenė susitarė dėti daugiau pastangų sprendžiant svarbiausius su tvarumu susijusius uždavinius ir pradėjo tvaraus vystymosi tikslų (TvVT) nustatymo procesą, už kurį atsakinga bus JT Tvaraus vystymosi tikslų atvira darbo grupė. Laikas vykdyti įsipareigojimus, prisiimtus 2012 m. birželio mėn. vykusioje Rio+20 konferencijoje. Tvaraus vystymosi tikslų ataskaita turi būti pateikta JT Generalinei Asamblėjai iki 2014 m. rugsėjo mėn., o šiandien priimtu komunikatu bus remiamasi nustatant ES poziciją dėl šių tikslų formulavimo.

Šiandien priimtame komunikate raginama šiuos du procesus kuo skubiau sujungti ir integruoti į bendrą programą laikotarpiu po 2015 m.

Šis komunikatas – plataus masto konsultacijų su valstybėmis narėmis, suinteresuotaisiais subjektais ir plačiąja visuomene rezultatas.

ES yra didžiausia pasaulyje paramos teikėja, teikianti daugiau nei pusę visos vystomosios paramos. ES yra svarbiausia besivystančių šalių prekybos partnerė, taip pat pagrindinė technologijų tiekėja, inovacijų diegėja, investuotoja ir verslumo skatintoja. Visa tai lėmė, kad ES įnašas įgyvendinant Tūkstantmečio vystymosi tikslus buvo reikšmingas. Pavyzdžiui, nuo 2004 m. iki 2010 m. teikdama pagalbą ES pasiekė gerų rezultatų: 32 mln. žmonių suteikta galimybė naudotis geriamuoju vandeniu, daugiau nei 10 mln. vaikų pradėjo lankyti pradines mokyklas, daugiau nei 5 mln. vaikų paskiepyti nuo tymų.

Vykdydama politiką ir imdamasi įvairių veiksmų Sąjungos ir tarptautiniu lygmeniu ES ir toliau sieks tvaraus vystymosi visame pasaulyje ir perėjimo prie integracinės ekologiškos ekonomikos.

Daugiau informacijos

Visas komunikato tekstas

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_fr.pdf

MEMO/13/143: Komunikatas „Pasiturimas gyvenimas visiems. Skurdo panaikinimas ir tvarios pasaulio ateities užtikrinimas“

Už vystymąsi ir aplinką atsakingų Komisijos narių interneto svetainės

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm

Vystymosi ir bendradarbiavimo generalinio direktorato interneto svetainė

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Aplinkos generalinio direktorato interneto svetainės

http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Asmenys ryšiams:

Alexandre Polack, tel. +32 2 299 06 77

Wojtek Talko, tel. +32 2 297 85 51

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93

Monica Westeren, tel. +32 2 299 18 30


Side Bar