Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 27. helmikuuta 2013

EU:lle keskeinen rooli köyhyyden torjunnassa ja kestävän kehityksen saavuttamisessa maailmanlaajuisesti

Euroopan komissio esitteli tänään tiedonannon ”Ihmisarvoinen elämä kaikille: köyhyyden poistaminen ja kestävän tulevaisuuden turvaaminen maailmanlaajuisesti”. Koska vuosituhannen kehitystavoitteiden määräaika on vuonna 2015 ja Rio+20-konferenssissa käynnistettiin prosessi kestävän kehityksen tavoitteiden laatimiseksi, Euroopan komissio katsoo, että näihin haasteisiin olisi vastattava yhteisen lähestymistavan kautta. Se ehdottaakin tiedonannossaan yleistä toimintakehystä molempien aiheiden käsittelemiseksi ja EU:n yhteisen kannan muodostamiseksi YK:ssa ja maailmanlaajuisesti käytävää keskustelua varten.

Köyhyyden torjunta on tehostunut kaikkialla maailmassa vuosituhannen kehitystavoitteiden ansiosta. Se on edelleen keskeinen painopiste, mutta sen rinnalla on muitakin maailmanlaajuisia haasteita, kuten ilmastonmuutos, resurssien niukkuus, ympäristön pilaantuminen ja sosiaalinen eriarvoisuus. Tavoitteet köyhyyden poistamiseksi ja kestävän kehityksen takaamiseksi liittyvät kiinteästi toisiinsa.

Kehitysyhteistyöstä vastaavan komissaarin Andris Piebalgsin mukaan äärimmäinen köyhyys on mahdollista poistaa maapallolta yhden sukupolven aikana. Kyse ei ole niinkään resursseista kuin poliittisesta tahdosta ja oikeasta toimintatavasta. Kansainvälisen yhteisön on seuraavien kahden vuoden aikana osoitettava, että tarvittava kunnianhimo on olemassa. EU aikoo toimia asiassa määrätietoisesti, mistä tänään esitelty ehdotus on ensimmäinen osoitus", Piebalgs sanoi.

Ympäristökomissaari Janez Potočnik puolestaan totesi onnistumisen edellyttävän köyhyyden torjunnan ja kestävän kehityksen yhtäaikaista käsittelyä. Siitä syystä tänään annetussa tiedonannossa ehdotetaan yhtä ja yhtenäistä kehystä ihmisarvoisen elämän tarjoamiseksi kaikille vuoteen 2030 mennessä.

Kehyksen on tarkoitus sisältää vain muutamia selkeitä ja inspiroivia tavoitteita, joilla pyritään niin määrällisiin kuin laadullisiinkin päämääriin esimerkiksi koulutuksen ja ravinnon sekä puhtaan veden ja ilman saatavuuden aloilla. Jotta kaikille voidaan taata ihmisarvoinen elämä, tavoitteiden avulla olisi vahvistettava vuoteen 2030 mennessä tietty vähimmäistaso, jonka alle yksikään mies, nainen tai lapsi ei saa pudota. Kehyksellä pyritään kattamaan olennaiset seikat, joita ovat mm. inhimillinen peruselintaso, osallistavan ja kestävän kasvun tekijät, luonnonvarojen kestävä hallinta, oikeus-, tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuuskysymykset sekä rauhaan ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Kehystä olisi sovellettava kaikkiin maihin ja sillä pitäisi olla merkitystä kaikille maailman ihmisille. Lisäksi tavoitteena on taata valtioiden, kansalaisyhteiskunnan ja yksityissektorin tehokas kumppanuus sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Tausta

Vuosituhannen kehitystavoitteiden ansiosta köyhyyden torjunta on viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana tehostunut kaikkialla maailmassa. Vaikka tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty, siinä on edelleen haasteita, mikä korostaa tarvetta saattaa päätökseen vuonna 2015 päättyvän, vuosituhannen kehitystavoitteita koskevan toimintasuunnitelman keskeneräiset osat. YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon asetti vuonna 2012 korkean tason paneelin käsittelemään vuoden 2015 jälkeistä kehityssuunnitelmaa. Paneelin jäsenistöön kuuluu mm. EU:n kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgs. YK:n yleiskokouksen yhteydessä tarkastellaan syksyllä 2013 toimia vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi, keskustellaan mahdollisuuksista vauhdittaa edistymistä ennen vuotta 2015 ja vaihdetaan ajatuksia siitä, mitä tuon ajankohdan jälkeen voisi tapahtua.

Kesäkuussa 2012 järjestetyn Rio+20-konferenssin yhteydessä kansainvälinen yhteisö sopi keskeisiä kestävyyshankkeita koskevien toimien tehostamisesta ja ryhtyi muotoilemaan kestävän kehityksen tavoitteita, joiden jatkokäsittelystä huolehtii niihin keskittyvä YK:n avoin työryhmä. Rio+20-konferenssissa annetut sitoumukset on nyt pantava täytäntöön. Syyskuussa 2014 järjestettävässä YK:n yleiskokouksessa on tarkoitus esitellä kestävän kehityksen tavoitteita koskeva raportti. Tänään annetussa tiedonannossa valmistellaan EU:n kantaa siihen, millaisia näiden tavoitteiden olisi oltava.

Tiedonannossa, joka perustuu laajaan jäsenvaltioiden, sidosryhmien ja suuren yleisön kuulemiseen, kehotetaan yhdistämään prosessit mahdollisimman pikaisesti ja liittämään ne yhteiseen kehykseen vuoden 2015 jälkeen.

EU on maailman suurin tuenantaja. Sen osuus on yli puolet kaikesta kehitysavusta. EU on myös kehitysmaiden tärkein kauppakumppani sekä keskeinen teknologian, innovoinnin, investoinnin ja yrittäjyyden lähde. Nämä tekijät ovat yhdessä johtaneet siihen, että EU on voinut antaa huomattavan panoksen vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseen. Esimerkiksi vuosina 2004–2010 yhteensä 32 miljoonaa ihmistä sai EU:n ansiosta juomavettä, 10 miljoonaa lasta pääsi peruskoulutukseen ja yli 5 miljoonaa lasta rokotettiin tuhkarokkoa vastaan.

EU pyrkii jatkossakin edistämään kestävää kehitystä ja tukee siirtymistä osallistavaan vihreään talouteen. Tässä se hyödyntää erilaisia politiikkoja ja toimia sekä unionin tasolla että kansainvälisesti.

Lisätietoja

Tiedonanto kokonaisuudessaan:

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf

MEMO/13/143:

Tiedonanto ”Ihmisarvoinen elämä kaikille: köyhyyden poistaminen ja kestävän tulevaisuuden turvaaminen maailmanlaajuisesti”

Kehitysyhteistyöstä ja ympäristöasioista vastaavien komissaarien verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm

Kehitys- ja yhteistyöpääosaston verkkosivut:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Ympäristöasioiden pääosaston verkkosivut:

http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Alexandre Polack (+32-2) 299 06 77

Wojtek Talko (+32-2) 297 85 51

Joe Hennon (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar