Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 27. veebruar 2013

EL juhib ülemaailmset võitlust vaesusega ja toetab kestlikku arengut

Euroopa Komisjon on seisukohal, et kuna aastatuhande arengueesmärkide programm lõpeb 2015. aastal ja Rio+20 konverentsil tehti algust säästva arengu eesmärkide seadmisega tuleks neid teemasid käsitleda koos.

Aastatuhande arengueesmärgid on aidanud maailma mobiliseerida vaesusevastaseks võitluseks. Vaesuse kaotamine on väga oluline teema muude selliste üleilmsete probleemide kõrval nagu kliimamuutused, ressursinappus, keskkonnaseisundi halvenemine ja sotsiaalne ebavõrdsus. Vaesuse kaotamine ja jätkusuutliku arengu tagamine on omavahel seotud. Euroopa Komisjoni täna esitatud teatises „Inimväärne elu kõigile – vaesuse kaotamine ja maailmale jätkusuutliku tuleviku tagamine” tehakse mõlemat teemat hõlmava üleilmse raamistiku ettepanek, et ELil oleksid ÜROs ja kogu maailmas väideldes ühtsed seisukohad.

Euroopa Komisjoni arenguvolinik Andris Piebalgs sõnas: Äärmine vaesus oleks kogu maailmas võimalik kõrvaldada ühe põlvkonna jooksul. See ei sõltu niivõrd vahenditest, kuivõrd poliitilisest soovist ja sobiva raamistiku olemasolust. Kui rahvusvaheline kogukond tahab tõestada vastava soovi olemasolu, on järgmised kaks aastat selleks väga olulised. ELil peaks siin olema otsustav roll ja tänase ettepanekuga on astutud esimene samm."

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: „Jõupingutusi tuleb teha nii vaesuse kaotamiseks kui ka jätkusuutliku arengu tagamiseks. Muidu me edu lihtsalt ei saavuta. Seepärast esitatakse tänases teatises üks ühine raamistik, et 2030. aastaks oleks võimalik jõuda selleni, et kõigile tagatakse inimväärne elu.“

Raamistik peaks hõlmama konkreetseid eesmärke, mis on selged ja innustavad. Need ei peaks olema ainult kvantitatiivsed, vaid ka kvalitatiivsed, näiteks teatav haridustase ning toitumist, puhast vett ja õhku käsitlevad miinimumstandardid. Et tagada inimväärne elu kõigile, peaksid sellised eesmärgid kujutama endast alampiiri, millest 2030. aastaks ei tohiks allapoole langeda ükski mees, naine ega laps. Raamistik peaks sisaldama selliseid olulisi teemasid nagu minimaalne elatustase, kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu tegurid, loodusressursside säästlik juhtimine, õigluse, võrdõiguslikkuse ja õigusemõistmise küsimused ning rahu ja julgeolek. Raamistik peaks kehtima kõikidele riikidele ja puudutama kõiki maailma inimesi. Raamistikuga tuleks tagada, et riigid, kodanikuühiskond ja erasektor teeksid koostööd nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Taust

Viimasel aastakümnel on aastatuhande arengueesmärgid aidanud mobiliseerida kogu maailma vaesusevastaseks võitluseks. Kuigi eesmärkide täitmisel on saavutatud teatavat edu, on veel probleeme, mis osutavad, et aastatuhande arengueesmärkide 2015. aastal lõppeva kava täitmiseks on vaja veel pingutada. 2012. aastal määras ÜRO peasekretär Ban Ki-Moon kõrgetasemelise toimkonna (mille töös osaleb ka volinik Piebalgs), et koostada 2015. aasta järgne arengukava. 2013. aasta sügisel tehakse ÜRO peaassamblee eriistungil kokkuvõte aastatuhande arengueesmärkide täitmisest ning arutatakse, kuidas kiirendada tulemuste saavutamist enne 2015. aastat. Lisaks alustatakse aruteludega teemal, mis võiks olla plaanis alates 2015. aastast.

Samal ajal lepiti 2012. aasta juunis Rio+20 konverentsil rahvusvahelisel tasandil kokku meetmetes, mida võtta seoses peamiste jätkusuutliku arengu probleemidega, ning tehti algust jätkusuutliku arengu eesmärkide sõnastamisega, millega edaspidi tegeleb ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärke käsitlev avatud töörühm. 2012. aasta juunis Rio+20 konverentsil antud lubadused on vaja nüüd ellu viia. Aruanne jätkusuutliku arengu eesmärkide kohta on kavas ÜRO peaassambleele esitada 2014. aasta septembris. Tänane teatis aitab kujundada ELi seisukohta eesmärkide sõnastamisel.

Täna vastuvõetud teatises kutsutakse üles ühendama eespool nimetatud kaks protsessi võimalikult kiiresti, et lisada need ühtsesse raamistikku, mis hakkab kehtima alates 2015. aastast.

Teatis on koostatud pärast laiaulatuslikku konsulteerimist liikmesriikide, sidusrühmade ja üldsusega.

EL annab kogu arenguabist üle poole, olles sellega maailma suurim abiandja. EL on ka arenguriikide kõige suurem kaubanduspartner, olles samuti tehnoloogiaarengu, innovatsiooni, investeeringute ja ettevõtluse oluliseks mootoriks. Kõige selle põhjal võib öelda, et EL on suutnud anda märkimisväärse panuse aastatuhande arengueesmärkide saavutamisesse. Näiteks aastatel 2004–2010 varustas EL joogiveega 32 miljonit inimest, saatis kooli üle 10 miljoni lapse ja vaktsineeris leetrite vastu üle 5 miljoni lapse.

EL jätkab jätkusuutliku arengu toetamist kogu maailmas. Samuti toetab EL eelkõige mitmete poliitikameetmetega üleminekut kaasavale keskkonnasäästlikule majandusele nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Lisateave

Teatise täistekst:

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf

MEMO/13/143: Teatis „Inimväärne elu kõigile – vaesuse kaotamine ja maailmale jätkusuutliku tuleviku tagamine“

Arenguvoliniku ja keskkonnavoliniku veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm

Arengu ja koostöö peadirektoraadi veebisait:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Keskkonna peadirektoraadi veebisait:

http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Kontaktisikud:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar