Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2013

Η ΕΕ καλείται να αναλάβει ηγετικό ρόλο για την καταπολέμηση της φτώχειας και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης παγκοσμίως

Καθώς πλησιάζει η λήξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ) το 2015 και η διάσκεψη του Ρίο+20 έχει δρομολογήσει τη διαδικασία για τη διατύπωση στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι αμφότεροι οι στόχοι πρέπει να αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα με την υιοθέτηση κοινής προσέγγισης.

Οι ΑΣΧ αποτέλεσαν ισχυρό μέσο για την κινητοποίηση του κόσμου γύρω από το ζήτημα της καταπολέμησης της φτώχειας. Σήμερα, η αντιμετώπιση της φτώχειας εξακολουθεί να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα παράλληλα με άλλες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η αλλαγή του κλίματος, η ανεπάρκεια πόρων, η περιβαλλοντική υποβάθμιση και οι κοινωνικές ανισότητες. Οι δύο προκλήσεις, της εξάλειψης της φτώχειας και της εξασφάλισης βιώσιμης ανάπτυξης, είναι αλληλένδετες και η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους: εξάλειψη της φτώχειας και εξασφάλιση βιώσιμου μέλλοντος για τον κόσμο» που παρουσιάστηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα σφαιρικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση και των δύο προκλήσεων, με σκοπό να επιτευχθεί κοινή θέση της ΕΕ στον διάλογο στα πλαίσια των ΗΕ και παγκοσμίως.

Ο αρμόδιος για την Ανάπτυξη Ευρωπαίος Επίτροπος Andris Piebalgs δήλωσε: «Η εξάλειψη των ακραίων συνθηκών φτώχειας στον πλανήτη στη διάρκεια μίας γενεάς είναι εφικτή. Δεν είναι θέμα πόρων αλλά μάλλον ύπαρξης της αναγκαίας πολιτικής βούλησης και του κατάλληλου πλαισίου. Τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι κρίσιμα για να αποδείξει η διεθνής κοινότητα ότι διαθέτει την απαιτούμενη φιλοδοξία. Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο και η σημερινή πρόταση αποτελεί το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.»

Ο αρμόδιος για το Περιβάλλον Ευρωπαίος Επίτροπος Janez Potočnik δήλωσε: «Οι προσπάθειες για την εξάλειψη της φτώχειας πρέπει να συμβαδίζουν με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σε διαφορετική περίπτωση θα αποτύχουμε. Για τον λόγο αυτό, η σημερινή ανακοίνωση προτείνει ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο που να εγγυάται συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους από σήμερα έως το 2030.»

Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει περιορισμένη δέσμη σαφών και παροτρυντικών στόχων, όχι μόνο ποσοτικής αλλά και ποιοτικής φύσης, όπως πρότυπα για την εκπαίδευση και τη διατροφή, καθώς και την πρόσβαση σε καθαρό νερό και αέρα. Οι στόχοι αυτοί θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός κατώτατου επιπέδου διαβίωσης για όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, που θα εγγυάται αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους. Το πλαίσιο θα πρέπει να αφορά κρίσιμα ζητήματα όπως το βασικό βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων, οι μοχλοί βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, τα ζητήματα της ισότητας, της ισονομίας και της δικαιοσύνης, καθώς και της ειρήνης και της ασφάλειας. Θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες και να αγγίζει κάθε πολίτη στον πλανήτη. Παράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλίζει αποτελεσματική σύμπραξη μεταξύ των χωρών, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Πλαίσιο

Κατά την τελευταία δεκαετία, οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας αποτέλεσαν ισχυρό μέσο κινητοποίησης του κόσμου γύρω από την καταπολέμηση της φτώχειας. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην επίτευξή των στόχων αυτών, οι προκλήσεις παραμένουν, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξουν αποτελέσματα στα σημεία εκείνα που παρουσιάζουν υστέρηση στο τρέχον πρόγραμμα ΑΣΧ, το οποίο λήγει το 2015. Το 2012, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Ban Ki-Moon όρισε ομάδα υψηλού επιπέδου – στην οποία συμμετέχει ο Επίτροπος Piebalgs – η οποία θα προτείνει ένα αναπτυξιακό θεματολόγιο για μετά το 2015. Το φθινόπωρο του 2013, σε ειδική εκδήλωση της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ θα γίνει απολογισμός των προσπαθειών που καταβλήθηκαν για την επίτευξη των ΑΣΧ, θα συζητηθούν τρόποι για την επιτάχυνση της προόδου πριν από το 2015, και θα αρχίσει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη συνέχεια που θα μπορούσε να δοθεί μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Ταυτόχρονα, στη διάσκεψη του Ρίο+20, τον Ιούνιο του 2012, η διεθνής κοινότητα συμφώνησε να εντείνει τις ενέργειές της σε καίριας σημασίας ζητήματα βιωσιμότητας και δρομολόγησε τη διαδικασία για τη διατύπωση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) που θα προωθηθούν από την ανοικτή ομάδα εργασίας των ΗΕ για τους ΣΒΑ. Οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά τη διάσκεψη του Ρίο+20 τον Ιούνιο του 2012 πρέπει τώρα να υλοποιηθούν. Έως τον Σεπτέμβριο του 2014 πρόκειται να παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση των ΗΕ έκθεση σχετικά με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, και η σημερινή ανακοίνωση θα συμβάλει στη διαμόρφωση της θέσης της ΕΕ αναφορικά με τον τρόπο διατύπωσης των στόχων αυτών.

Η ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα ζητεί τη σύγκλιση των δύο αυτών διαδικασιών το συντομότερο δυνατόν και την ενσωμάτωσή τους σε ενιαίο πλαίσιο μετά το 2015.

Η ανακοίνωση αποτελεί προϊόν ευρείας διαδικασίας διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό.

Η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο δωρητή παγκοσμίως, χορηγώντας περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου της αναπτυξιακής βοήθειας. Η ΕΕ είναι επίσης ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος των αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και βασική πηγή τεχνολογίας, καινοτομίας, επενδύσεων και επιχειρηματικότητας. Χάρη στον συνδυασμό αυτών των στοιχείων, η ΕΕ έχει κατορθώσει να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Για παράδειγμα, μεταξύ του 2004 και του 2010, η βοήθεια της ΕΕ επέτρεψε σε 32 εκατομμύρια άτομα να έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερα από 10 εκατομμύρια παιδιά να φοιτήσουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και βοήθησε στον εμβολιασμό περισσότερων από 5 εκατομμύρια παιδιών κατά της ιλαράς.

Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για μια παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και να στηρίζει τη μετάβαση σε μια «πράσινη» οικονομία χωρίς αποκλεισμούς, ιδίως μέσω σειράς πολιτικών και δράσεων στο επίπεδο της Ένωσης και διεθνώς.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_fr.pdf

MEMO/13/143:

Ανακοίνωση με τίτλο «Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους: εξάλειψη της φτώχειας και εξασφάλιση βιώσιμου μέλλοντος για τον κόσμο»

Δικτυακοί τόποι των αρμόδιων για την ανάπτυξη και το περιβάλλον Επιτρόπων:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm

Δικτυακός τόπος της ΓΔ Ανάπτυξης και Συνεργασίας:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Δικτυακοί τόποι της ΓΔ Περιβάλλοντος:

http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar