Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 27. februar 2013

EU vil føre an i den globale fattigdomsbekæmpelse og stræbe mod bæredygtig udvikling

I 2015 når vi måldatoen for millenniumudviklingsmålene, og Rio+20-konferencen har iværksat processen med at formulere mål for bæredygtig udvikling. Europa-Kommissionen har derfor erkendt, at de to sæt udfordringer, der er knyttet hertil, må håndteres gennem en fælles indsats.

Millenniumudviklingsmålene har været et effektivt redskab til at mobilisere verden i kampen mod fattigdom. Denne kamp er - på linje med andre globale problemer såsom klimaændringer, ressourceknaphed, miljøforringelse og sociale uligheder – højt prioriteret. Udryddelse af fattigdom og sikring af en bæredygtig udvikling er to udfordringer, der er indbyrdes forbundet, og med meddelelsen "Et værdigt liv for alle: udrydde fattigdom og give verden en bæredygtig fremtid", som fremlægges i dag, foreslår Europa-Kommissionen en fælles ramme, der skal tackle begge emner. Således kan EU bidrage med en samlet holdning til debatten i FN og på verdensplan.

Andris Piebalgs, EU-kommissær for udvikling, siger: "Det er muligt at udrydde den ekstreme fattigdom i hele verden i løbet af én generation. Det er ikke et spørgsmål om ressourcer, men om at have den politiske vilje og de rette rammer. I de kommende to år er det vigtigt, at det internationale samfund viser sine ambitioner. EU er fast besluttet på at spille en afgørende rolle, og forslaget i dag er første skridt i denne retning."

"Fattigdomsbekæmpelse er nødt til at gå hånd i hånd med bæredygtig udvikling", siger EU-kommissær for miljø Janez Potočnik. "Ellers vil det ikke lykkes. Derfor foreslår Kommissionen i dag en enkelt sammenhængende ramme, der inden 2030 vil gøre det muligt for alle at få et anstændigt liv."

Rammen bør bestå af et begrænset antal målsætninger, som er klare og inspirerende, og som ikke blot fokuserer på kvantitet men også på kvalitet såsom standarder for uddannelse, ernæring, rent vand og ren luft. Målene skal – for at sikre alle et værdigt liv - sætte en fattigdomsgrænse, som hverken børn eller voksne bør kunne komme under, når vi når 2030. Rammen skal fokusere på vigtige emner som basale levestandarder, drivkræfterne for inklusiv og bæredygtig vækst og bæredygtig forvaltning af naturens ressourcer samt lige muligheder, ligeværdighed, retfærdighed, fred og sikkerhed. Rammen skal gælde for alle lande, have relevans for alle mennesker i verden og sikre et effektivt partnerskab mellem landene, civilsamfundet og den private sektor både på nationalt og internationalt niveau.

Baggrund

Millenniumudviklingsmålene har de sidste ti år været et effektivt redskab til at mobilisere verden i kampen mod fattigdom. Selvom der er sket fremskridt, er der stadig udfordringer, hvilket understreger behovet for at følge op på de punkter på udviklingsdagsordenen for årene frem til 2015, der endnu ikke er behandlet. FN's generalsekretær Ban Ki-Moon sammensatte i 2012 et højniveaupanel bestående af bl.a. kommissær Piebalgs, som skal udarbejde et forslag til en udviklingsdagsorden for tiden efter 2015. Ved et særligt arrangement i forbindelse med FN's generalforsamling i efteråret 2013 vil der blive gjort status over den indsats, der hidtil er ydet for at nå millenniumudviklingsmålene, ligesom det vil blive drøftet, hvordan indsatsen kan fremskyndes frem mod 2015, og hvad der skal ske herefter.

Ved Rio+20-konferencen i juni 2012 blev det internationale samfund enig om at skærpe indsatsen mod de største bæredygtighedsproblemer og begyndte at formulere mål for bæredygtig udvikling, som FN's åbne arbejdsgruppe på området kan videreudvikle. De forpligtelser, som blev indgået ved Rio+20-konferencen, skal nu gennemføres. Ved FN's generalforsamling i september 2014 vil der blive fremlagt en rapport om målene for bæredygtig udvikling, og den netop offentliggjorte meddelelse vil indgå i EU's holdning til, hvordan disse mål skal formuleres.

Den meddelelse, som er vedtaget i dag, er en opfordring til så hurtigt som muligt at samkøre de to initiativer og efter integrere dem i én ramme efter 2015.

Meddelelsen er resultatet af en bred høringsproces, hvor medlemsstaterne, interessenterne og offentligheden er blevet inddraget.

EU er verdens største bistandsyder og står for mere end halvdelen af udviklingsbistanden. EU er ligeledes den vigtigste handelspartner for udviklingslandene og er en vigtig kilde til teknologi, innovation, investeringer og iværksætteri. Disse faktorer betyder, at EU har været i stand til at yde et betydeligt bidrag til realiseringen af millenniumudviklingsmålene. I årene 2004-2010 har EU's støtte eksempelvis skaffet 32 mio. mennesker adgang til drikkevand, fået mere end 10 mio. børn i skole og sørget for, at mere end 5 mio. børn er blevet vaccineret mod mæslinger.

EU vil fortsat stræbe efter en global bæredygtig udvikling og støtte overgangen til en inklusiv grøn økonomi, især gennem en række politikker og tiltag både i EU og på internationalt plan.

Yderligere oplysninger

Meddelelsens fulde ordlyd:

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_de.pdf

MEMO/13/143: Meddelelse "Et værdigt liv for alle: udrydde fattigdom og give verden en bæredygtig fremtid"

Websteder for kommissæren for udvikling og kommissæren for miljø:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm

Websted for Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Websteder for Generaldirektoratet for Miljø:

http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Kontaktpersoner:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar