Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 27. února 2013

EU v čele celosvětového boje proti chudobě a úsilí o udržitelný rozvoj

Vzhledem k tomu, že platnost rozvojových cílů tisíciletí končí v roce 2015 a na konferenci Rio+20 byl zahájen proces formulace cílů v oblasti udržitelného rozvoje, je Evropská komise názoru, že obě tyto záležitosti se musí řešit společně.

Rozvojové cíle tisíciletí byly mocným nástrojem k mobilizaci světa v boji proti chudobě. Ten patří spolu s dalšími celosvětovými problémy, jako je změna klimatu, nedostatek zdrojů, zhoršování životního prostředí a sociální nerovnosti, stále mezi hlavní priority. Úkoly vymýtit chudobu a zajistit udržitelný rozvoj spolu souvisejí. Proto Evropská komise dnes předkládá sdělení s názvem „Důstojný život pro všechny: skoncovat s chudobou a umožnit světu udržitelnou budoucnost“, v němž navrhuje vytvořit pro řešení těchto úkolů celkový rámec, a vymezit tak společné stanovisko, které EU zaujme v OSN i ve světě.

Evropský komisař pro rozvoj Andris Piebalgs prohlásil: „Vymýcení extrémní chudoby na celé Zemi za jednu generaci je na dosah. Není to otázka zdrojů, ale spíše otázka politické vůle a správného rámce. V příštích dvou letech se ukáže, zda mezinárodní společenství dokáže v této oblasti splnit své ambice. EU chce hrát rozhodující úlohu, a dnešní návrh je proto prvním krokem v tomto směru.“

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Snaha o odstranění chudoby musí jít ruku v ruce s udržitelným rozvojem. Jinak jednoduše neuspějeme. Proto Komise dnes předkládá jednotný, soudržný rámec, který nabídne nejpozději do roku 2030 důstojný život všem.“

Rámec by měl obsahovat jen několik jasných a podnětných cílů, a to nejen kvantitativních, ale i kvalitativních: normy v oblasti vzdělávání, výživa a přístup k čisté vodě a vzduchu. Tyto cíle by měly stanovit práh, pod nímž by se od roku 2030 neměl nacházet žádný člověk, aby se zajistil důstojný život všem. Rámec by měl řešit takové hlavní otázky, jako je základní životní úroveň lidí, motory udržitelného růstu podporujícího začlenění, udržitelné řízení přírodních zdrojů, otázka rovnoprávnosti, rovnosti a spravedlnosti a míru a bezpečnosti. Měl by se vztahovat na všechny země a na každého občana naší planety. Také by měl zajistit účinné partnerství zemí, občanské společnosti a soukromého sektoru na národní i mezinárodní úrovni.

Souvislosti

Rozvojové cíle tisíciletí představovaly v posledních deseti letech silný nástroj k mobilizaci světa v boji proti chudobě. Ačkoli se při plnění těchto cílů dosáhlo určitého pokroku, problémy přetrvávají, což vyzdvihuje potřebu splnit nedokončené úkoly v rámci stávajícího programu rozvojových cílů tisíciletí, který končí v roce 2015. V roce 2012 jmenoval generální tajemník OSN Pan Ki-mun panel na vysoké úrovni (jehož členem je i komisař Piebalgs), jehož úkolem je navrhnout program rozvoje po roce 2015. Na podzim 2013 se na zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN zhodnotí práce na dosažení rozvojových cílů tisíciletí, projednají cesty zrychlení pokroku do roku 2015 a zahájí diskuse o krocích, jaké bude po tomto roce možno podniknout.

Na konferenci Rio+20 se v červnu 2012 mezinárodní společenství zároveň usneslo, že vystupňuje úsilí ve věci řešení klíčových výzev v oblasti udržitelného rozvoje, a zahájilo proces formulace cílů v oblasti udržitelného rozvoje, kterému se bude dále věnovat otevřená pracovní skupina OSN pro cíle udržitelného rozvoje. Závazky přijaté v červnu 2012 na konferenci Rio+20 je nyní třeba naplnit. Zprávu o cílech udržitelného rozvoje má Valné shromáždění OSN obdržet do září 2014. K podobě těchto cílů zaujme EU své stanovisko právě na základě dnešního sdělení.

V dnes přijatém sdělení se vyzývá ke sblížení obou procesů a jejich následnému sloučení do jednoho rámce po roce 2015.

Sdělení je plodem rozsáhlých konzultacích s členskými státy, zúčastněnými stranami a širokou veřejností.

EU je největším dárcem pomoci na světě, který zajišťuje více než polovinu veškeré finanční rozvojové pomoci. Je také nejvýznamnějším obchodním partnerem rozvojových zemí a hlavním zdrojem technologií, inovací, investic a podnikatelských příležitostí. Díky tomu dokázala EU k dosažení rozvojových cílů tisíciletí významně přispět. Například v letech 2004 až 2010 získalo díky pomoci z EU 32 milionů osob přístup k pitné vodě, více než 10 milionů dětí zahájilo základní školní docházku a přes 5 milionů dětí bylo očkováno proti spalničkám.

EU bude dále podporovat udržitelný rozvoj a přechod k ekologické ekonomice podporující sociální začlenění, zejména prostřednictvím řady politik a opatření uvnitř EU i na mezinárodní úrovni.

Více informací

Úplné znění sdělení

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf

MEMO/13/143: Sdělení „Důstojný život pro všechny: skoncovat s chudobou a umožnit světu udržitelnou budoucnost“

Internetové stránky komisaře pro rozvoj a životní prostředí:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm

Internetové stránky Generálního ředitelství pro rozvoj a spolupráci:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Internetové stránky Generálního ředitelství pro životní prostředí:

http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Kontaktní osoby:

Alexandre Polack +32 22990677

Wojtek Talko 32 22978551

Joe Hennon +32 22953593

Monica Westeren +32 22991830


Side Bar