Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 27 февруари 2013 г.

ЕС ще играе водеща роля в световната борба с бедността и ще работи за установяването на устойчиво развитие

Тъй като инициативата за Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) приключва през 2015 г., а на конференцията Рио+20 бе поставено началото на формулирането на цели за устойчиво развитие, Европейската комисия е на мнение, че двете предизвикателства трябва да бъдат преодоляни чрез съвместен подход.

ЦХР бяха мощен инструмент за мобилизиране на световната общност в борбата с бедността. Понастоящем борбата с бедността продължава да бъде ключов приоритет наред с други глобални предизвикателства като изменението на климата, недостига на ресурси, влошаването на състоянието на околната среда и социалното неравенство. Изкореняването на бедността и постигането на устойчиво развитие са взаимосвързани предизвикателства. Поради тази причина в представеното днес съобщение „Достоен живот за всички: премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света“ Европейската комисия предлага глобална рамка за преодоляването на двете предизвикателства с оглед на постигането на обща позиция на ЕС, която да тласне напред дискусиите в ООН и на световно равнище.

Европейският комисар за развитието Андрис Пиебалгс заяви: „Изкореняването на крайната бедност по света в рамките на едно поколение е постижима цел. Тук не става въпрос за ресурси — важно е да има политическа воля и да разполагаме с правилната рамка. Следващите две години ще бъдат от изключително значение за международната общност, която трябва да докаже, че е налице нужната амбиция. ЕС е решен да играе важна роля в този процес и днешното предложение е първа крачка в тази посока.“

Европейският комисар за околната среда Янез Поточник обяви: „Усилията за премахване на бедността трябва да бъдат съпътствани от установяването на устойчиво развитие. В противен случай просто няма да постигнем успех. Ето защо в разпространеното днес съобщение се предлага единна и последователна рамка, чрез която до 2030 г. да бъде осигурен достоен живот за всички.“

Рамката следва да съдържа ограничен набор от ясни и вдъхновяващи цели, които имат не само количествено, но и качествено измерение, като например стандарти в образованието, изхранването и достъпа до чиста вода и въздух. Чрез изпълнението на тези цели следва да бъде установен праг, под който нито един мъж, жена или дете не бива да живее. Така до 2030 г. ще бъде постигната целта за достоен живот за всички. Рамката следва да обхваща важни елементи като основните стандарти на живот, стимулите за приобщаващ и устойчив растеж, устойчивото управление на природните ресурси, темите за равенството, равнопоставеността и правосъдието и темите за мира и сигурността. Тя следва да се прилага по отношение на всички държави и да важи за всеки жител на планетата. Чрез рамката следва да се установи ефективно партньорство на национално и международно равнище между държавите, гражданското общество и частния сектор.

Контекст

През последното десетилетие Целите на хилядолетието за развитие бяха мощен стимул за мобилизирането на света в борбата с бедността. Въпреки че бе отбелязан известен напредък за постигането им, все още са налице предизвикателства, което подчертава нуждата от действия по неизпълнените задачи от настоящата програма за ЦХР, която приключва през 2015 г. През 2012 г. генералният секретар на ООН Бан Ки Мун сформира група на високо равнище, в която участва и комисарят Пиебалгс и която трябва да изготви програма за развитието след 2015 г. През есента на 2013 г. Общото събрание на ООН ще организира специална проява, на която ще бъде направена равносметка на положените усилия за постигане на ЦХР, ще бъдат обсъдени начини за ускоряване на напредъка до 2015 г. и ще започнат да се обменят идеи за възможни действия след тази дата.

Същевременно на проведената през юни 2012 г. конференция Рио+20 международната общност постигна договореност за по-активни действия по основните предизвикателства, свързани с устойчивостта, и започна да формулира цели за устойчиво развитие, които ще бъдат доразвити от Отворената работна група на ООН по целите за устойчиво развитие. Понастоящем е необходимо поетите на конференцията ангажименти да бъдат изпълнени. До септември 2014 г. пред Общото събрание на ООН трябва да бъде представен доклад относно целите за устойчиво развитие, като разпространеното днес съобщение ще бъде използвано при изготвянето на позицията на ЕС относно формулирането на тези цели.

В приетото днес съобщение се призовава за възможно най-скорошното сближаване на двата процеса и включването им в единна рамка след 2015 г.

Съобщението е изготвено въз основа на широка консултация с държавите членки, заинтересованите страни и обществеността.

ЕС е най-големият донор на помощ в света, предоставяйки повече от половината от цялата помощ за развитие. Той е и най-значимият търговски партньор за развиващите се държави и основен източник на технологии, иновации, инвестиции и предприемачество. Всичко това означава, че Съюзът имаше възможността да допринесе значително за постигането на ЦХР. Например благодарение на помощта от ЕС 32 милиона души са получили достъп до питейна вода, повече от 10 милиона деца са били записани в начално училище, а над 5 милиона деца са били имунизирани срещу морбили в периода между 2004 г. и 2010 г.

ЕС ще продължи да работи за установяването на устойчиво развитие в световен план и да подкрепя прехода към приобщаваща зелена икономика, по-специално чрез политики и действия както на равнище ЕС, така и на международно равнище.

За повече информация:

Пълният текст на съобщението

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf

MEMO/13/143: Съобщение „Достоен живот за всички: премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света“

Уебсайтове на комисаря за развитието и на комисаря за околната среда:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm

Уебсайт на ГД „Развитие и сътрудничество“:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Уебсайт на ГД „Околна среда“:

http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

За контакти:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar