Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 27 februari 2013

Europadagen för lika lön: Europas kvinnor arbetar 59 dagar ”gratis”

16,2 % – så stor är löneklyftan mellan könen, dvs. den genomsnittliga skillnaden mellan kvinnors och mäns bruttotimlön i EU, enligt de senaste siffrorna som i dag offentliggjorts av Europeiska kommissionen. Denna uppgift kommer lägligt inför 2013 års upplaga av Europadagen för lika lön den 28 februari. Vid detta EU-omfattande evenemang uppmärksammas det extra antal dagar som kvinnor måste arbeta för att komma upp till det belopp som män tjänar. För närvarande rör det sig om 59 dagar, vilket innebär att dagen i år infaller den 28 februari. För att bidra till att minska löneskillnaderna lyfter kommissionen fram en rad goda exempel från företag i Europa som har tagit itu med problemet. Det är nu tredje gången av Europadagen för lika lön arrangeras i hela EU. Kommissionen lanserade evenemanget den 5 mars 2011 (se IP/11/255) och den andra dagen firades den 2 mars 2012 (se IP/12/211).

Europadagen för lika lön påminner oss om de ojämlika lönevillkor kvinnor fortfarande har på arbetsmarknaden. Även om löneklyftan har minskat på senare år finns det ingen anledning att jubla. Löneskillnaderna är fortfarande väldigt stora och en stor del av den ändringen berodde på att männens löner sjönk, stället för att kvinnors löner ökade, säger Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande och rättvisekommissionär.

– Principen om lika lön för lika arbete finns med i EU-fördragen sedan 1957. Det är hög tid att den omsätts i praktiken överallt. Låt oss samarbeta för att åstadkomma resultat, inte bara under dagar för lika lön, utan alla 365 dagar om året!

Enligt aktuella uppgifter var löneklyftan mellan könen år 2010 i genomsnitt 16,2 % i hela EU. Detta visar på en liten trend nedåt jämfört med cirka 17 % eller högre under tidigare år.

Den minskande löneklyftan kan förklaras med den ekonomiska nedgångens verkningar på olika branscher. I vissa mansdominerade branscher (t.ex. byggnads- eller verkstadsindustrin) har löneminskningarna överlag varit större än på annat håll. Ändringen beror alltså inte i allmänhet på att kvinnor skulle ha fått högre lön eller bättre arbetsförhållanden. Samtidigt har andelen män som arbetar deltid eller i låglönejobb ökat under de senaste åren.

Kommissionen vill stödja arbetsgivare i insatser för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Projektet Jämställdhet lönar sig (Equality Pays Off) har till syfte att göra företagen mer medvetna om fördelarna med jämställdhet och lika lön inom affärsvärlden. Genom detta initiativ försöker man ge företag möjlighet att utnyttja kvinnornas arbetskraftspotential, mot bakgrund av de utmaningar som de demografiska förändringarna och den tilltagande bristen på kvalificerad arbetskraft för med sig. Det omfattar utbildning, evenemang och verktyg för företagen att utjämna löneklyftan. Projektet vill också bidra till ett uppnående av Europa 2020-strategins mål att öka sysselsättningsgraden till 75 %. För detta ska vara möjligt krävs ett ökat deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden.

Exempel på god praxis i företag som vill minska löneskillnaderna omfattar följande:

  • Det tyska medieföretaget Axel Springer AG startade programmet Chancen:gleich! (Lika möjligheter) år 2010, med målet att öka andelen kvinnliga chefer inom företagsledningen till 30 % inom 5–8 år.

  • Kleemann Hellas SA, en grekisk hisstillverkare, strävar efter att öka antalet kvinnor inom försäljning och tekniskt stöd, bryta könsrollsmönstren och minska könssegregeringen. Företagets projekt för mångfald och jämställdhet ökade det kvinnliga inslaget på försäljningsavdelningen från 5 % år 2004 till 30 % år 2012.

  • Det litauiska mobiltelefonbolaget Omnitels projekt för att skapa en familjevänlig miljö inom företaget syftar till att möjligheter att förena arbete och privatliv ska bli en del av organisationskulturen, genom att personalen ges större flexibilitet i arbetet. Detta har ökat andelen kvinnliga chefer.

  • IBM Tysklands ”ledarskapsråd för tyska kvinnor” syftar till att uppmuntra kvinnor för en karriär inom it-branschen genom mentorskap för skolelever genom personliga kontakter och via internet. Ledarskapsrådet ger också vägledning för unga medarbetare med lednings- eller specialistuppdrag.

Bakgrund

Ett av evenemangen inom ramen för projektet ”Jämställdhet lönar sig” är ett näringslivsforum den 21 mars 2013 i Bryssel, där150 företag från hela Europa kan utbyta erfarenheter om främjande av jämställdhet, särskilt att undanröja orsakerna till löneskillnaderna mellan könen.

Kommissionen håller för närvarande på att förbereda en rapport om tillämpningen av direktiv 2006/54/EG. Rapporten är särskilt inriktad på en bedömning av den praktiska tillämpningen av bestämmelserna om lika lön. Den kommer att ge en översikt över viktig rättspraxis om lika lön i EU. Det kommer även att innehålla icke-bindande riktlinjer för könsneutral utvärdering av arbetsuppgifter och könsneutrala system för klassificering av arbetsuppgifter. Rapporten planeras antas sommaren 2013.

Kommissionen vill stärka samarbetet med de medlemsländer som anordnar egna dagar för lika lön. Företrädarna för medlemsländerna och berörda parter som deltar i arrangemangen för dagar för lika lön kommer också att ha tillfälle att diskutera denna fråga i samband med ett utbyte av god praxis, som kommer att hållas i i Estland i juni 2013.

Läs mer

Webbplats för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Europeiska kommissionen – Löneklyftan mellan könen:

Http://ec.europa.eu/justice/jämställdhet/gender-pay-gap/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Bilaga

Statistik över löneskillnader mellan könen

Källa: Eurostat 2010, för Grekland dock uppgifter från 2008.


Side Bar