Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 27. helmikuuta 2013

Palkkatasa-arvon päivä: naiset Euroopassa työskentelevät 59 päivää vuodessa ”ilmaiseksi”

Sukupuolten välinen palkkakuilu on 16,2 prosenttia. Tämä ilmenee Euroopan komission tänään julkaisemista tilastoista, joissa esitetään keskimääräiset erot naisten ja miesten tuntipalkkojen välillä eri puolilla Euroopan unionia. Koko EU:ssa 28. helmikuuta 2013 vietettävällä Euroopan palkkatasa-arvon päivällä on tarkoitus muistuttaa sukupuolten välisestä palkkakuilusta. Teemapäivän ajankohta määräytyy sen mukaan, montako ylimääräistä päivää naisten on työskenneltävä ansaitakseen yhtä paljon kuin miehet. Määrä on nykyisin 59 päivää, jolloin palkkatasa-arvon päiväksi määräytyy 28. helmikuuta. Komissio esittelee teemapäivän yhteydessä eurooppalaisten yritysten hyviä käytäntöjä palkkakuilun poistamiseksi. Palkkatasa-arvon päivää vietetään nyt kolmatta kertaa. Ensimmäisen kerran sitä vietettiin 5. maaliskuuta 2011 (ks. IP/11/255) ja toisen kerran 2. maaliskuuta 2012 (ks. IP/12/211).

”Euroopan palkka-tasa-arvon päivä muistuttaa meitä epätasa-arvoisista palkkaehdoista, joita naiset yhä kohtaavat työmarkkinoilla. Vaikka kuilu on viime vuosina kaventunut, syytä juhlimiseen ei ole. Kuilu on yhä leveä, ja suuri osa muutoksesta selittyy pikemminkin miesten palkkojen laskulla kuin naisten palkkojen nousulla”, sanoi oikeusasioista vastaava komissaari ja varapuheenjohtaja Viviane Reding. ”Miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaate on ollut kirjattuna EU:n perussopimuksiin vuodesta 1957. On korkea aika toteuttaa tämä periaate. Asian eteen on työskenneltävä 365 päivänä vuodessa eikä ainoastaan palkkatasa-arvon päivänä!"

Uusimmista tilastoista ilmenee, että vuonna 2010 sukupuolten välinen palkkakuilu Euroopan unionissa oli keskimäärin 16,2 prosenttia. Kuilu on hieman kaventunut verrattuna sitä edeltäneiden vuosien lukemiin, jotka olivat 17 prosenttia tai yli.

Palkkakuilun kaventumista selittää laskusuhdanne. Joillakin miesvaltaisilla aloilla (kuten rakennus- ja insinööritoiminta) kokonaistulot ovat laskeneet enemmän kuin toisilla. Muutos ei näin ollen selity yleisesti naisten palkka- ja työolojen paranemisella, vaan osa-aikaisina ja heikommin ehdoin työskentelevien miesten osuuden kasvulla viime vuosina.

Komissio haluaa tukea työnantajia niiden yrityksissä kaventaa palkkakuilua. ”Tasa-arvo kannattaa -hankkeella yrityksille pyritään tiedottamaan tasa-arvoon ja samapalkkaisuuteen liittyvistä liiketaloudellisista eduista. Hankkeen avulla pyritään lievittämään väestörakenteen muutoksen sekä yhä kasvavan työvoimapulan seurauksia asettamalla naisten työmarkkinapotentiaali paremmin yritysten saataville. Yrityksille annetaan koulutusta ja välineitä palkkakuilun poistamiseksi sekä järjestetään tapahtumia. Tavoitteena on lisäksi nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi naisten osallistuminen työmarkkinoille on ratkaisevan tärkeää.

Esimerkkejä palkkakuilun poistamiseen pyrkivien yritysten hyvistä käytännöistä:

  • Saksalainen media-alan yritys Axel Springer AG käynnisti vuonna 2010 yhdenvertaisia mahdollisuuksia koskevan Chancen:gleich! -ohjelman tavoitteenaan lisätä johtotehtävissä työskentelevien naisten määrä 30 prosenttiin yrityksen johdosta 5–8 vuodessa.

  • Kreikkalainen hissinvalmistaja Kleemann Hellas SA pyrkii lisäämään myynti- ja teknisissä tukitehtävissä olevien naisten määrää, murtamaan stereotypioita ja vähentämään sukupuolen mukaista eriytymistä. ”Diversity and Gender Equality”- hankkeella naisten osuutta myyntiosastolla lisättiin viidestä prosentista (2004) 30 prosenttiin (2012).

  • Liettualaisen mobiiliviestinnän yrityksen Omnitelin perheystävällisen työympäristön luomista koskevalla hankkeella työ- ja perhe-elämän tasapaino pyritään ottamaan osaksi organisaatiokulttuuria tarjoamalla henkilöstölle joustavia työjärjestelyjä. Hankkeen avulla johtotehtävissä olevien naisten osuus on kasvanut.

  • Saksan IBM:n ”Saksan naisten johtoneuvosto” pyrkii kannustamaan naisia tietotekniikka-alan uralle järjestämällä kouluissa mentorointia henkilökohtaisesti ja verkon kautta. Mentorointia tarjotaan myös johto- tai erikoistehtäviin pyrkiville nuorille naisille.

Tausta

Yksi ”Tasa-arvo kannattaa” -hankkeen tapahtumista on Brysselissä 21. maaliskuuta 2013 järjestettävä Business Forum, johon osallistuu 150 yritystä eri puolilta Eurooppaa. Tapahtumassa vaihdetaan kokemuksia tasa-arvon edistämisestä ja erityisesti sukupuolten välisen palkkakuilun syihin puuttumisesta.

Komissio valmistelee parhaillaan kertomusta samapalkkaisuusdirektiivin 2006/54/EY soveltamisesta. Kertomuksessa keskitytään erityisesti samapalkkaisuutta koskevien säännösten käytännön soveltamiseen. Se sisältää yleiskatsauksen samapalkkaisuutta koskevaan EU:n merkittävään oikeuskäytäntöön, ja lisäksi siinä annetaan sukupuolineutraaleista työn arviointi- ja luokittelujärjestelmistä ohjeistusta, joka ei ole sitovaa. Kertomus on määrä hyväksyä kesällä 2013.

Komissio haluaa vahvistaa yhteistyötä niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka järjestävät omia kansallisia palkkatasa-arvon päiviä. Virossa pidetään kesäkuussa 2013 tilaisuus, joissa näiden päivien järjestämiseen osallistuvilla jäsenvaltioiden edustajilla ja sidosryhmillä on mahdollisuus keskustella asiasta keskenään ja vaihtaa hyviä käytäntöjä.

Lisätietoja

Oikeusasioista vastaavan komissaarin Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Euroopan komissio – Sukupuolten välinen palkkakuilu:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud +32 2 296 74 56

LIITE

Sukupuolten välinen palkkakuilu tilastollisesti

Source: Eurostat 2010, except for Greece: 2008


Side Bar